Kursa kods MašZ3030

Kredītpunkti 4.50

Metālapstrādes mašīnas

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB015 [GMMEB015] Metālapstrādes mašīnas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu par metālapstrādes mašīnu klasifikāciju un precizitāti; mašīnu struktūru, izpilddaļām un izpildelementiem; mašīnu iedalījumu pēc izpilddaļas;mašīnu piedziņu un vadību; CNC mašīnu vadības pamatiem, koordinātu atskaites sistēmām un nulles punktiem; CNC programmu sagatavošanu. Master CAM programmēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par metālapstrādes mašīnu tehnoloģiskiem procesiem, izpilddaļām un izpildelementiem un piedziņu. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes izvēlēties optimālās metālapstrādes mašīnas un izstrādāt apstrādes programmas. Vērtēšana – kontroldarbs.

Kompetence racionālāko mašīnu izvēlē un programmu novērtēšanā. Vērtēšana – kontroldarbs un laboratorijas darbu atskaites.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Metālapstrādes mašīnu klasifikācija un to nozīme mašīnbūvē – 2h.
2. Metālapstrādes mašīnu precizitāte, stingums un dināmiskā stabilitāte – 2h.
3. Metālapstrādes mašīnu iedalījums pēc nodrošinātās precizitātes. Precizitātes normas – 2h.
4. Metālapstrādes mašīnu tehnoloģiskais uzdevums. Virsmu veidošanas metodes un veidkustības – 2h.
5. Kontroldarbs: (Metālapstrādes mašīnu klasifikācija) – 1h.
6. Vienkāršās un saliktās veidkustības. Izpildelementi un to gājieni. Metālapstrādes mašīnu programma – 2h.
7. Metālapstrādes mašīnu izpilddaļas struktūra. Izpildelementi un to gājieni. Klasifikācija pēc izpilddaļas – 2h.
8. Vienkoordinātes un divkoordinātu metālapstrādes mašīnas. To kustību analīze – 1h.
9. Trīs, četru un piecu koordinātu metālapstrādes mašīnas – 1h.
10. Piecu, sešu un vairāku koordinātu metālapstrādes mašīnas – 1h.
11. Kontroldarbs: (Darbmašīnas pēc koordinātu asīm) – 1h.
12. Metālapstrādes mašīnu rotācijas un virzes izpildelementi. Vispārīgi jēdzieni un prasības – 2h.
13. Metālapstrādes mašīnu piedziņa. Piedziņas uzbūve, struktūra un veidi. Piedziņas jauda – 2h.
14. Metālapstrādes mašīnu piedziņas nepārtrauktai ātrumu regulēšanai – 1h.
15. Kontroldarbs: (Metālapstrādes mašīnu piedziņa) – 1h.
16. CNC mašīnu vadības principi – 2h.
17. G-un M grupas funkcijas, to izvēle – 2h.
18. Master CAM programmu struktūra – 2h.
19. Master CAM programmu izstrāde, izmantojot simulācijas iekārtas – 2h.

20. Kontroldarbs: (CNC vadības mašīnas) – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sistemātisks darbs un savlaicīgi nokārtoti laboratorijas darbi;
- sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi;
- atstrādātas nokavētās nodarbības.

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavoties 4 kontroldarbiem – 38h.
1. mājas darbs. Aprakstīt virpošanas darbmašīnu atšķirības pēc to klasifikācijas (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 17h.

2. mājas darbs. Aprakstīt frēzmašīnu atšķirības pēc to klasifikācijas (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 17h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.

Iesniegti mājas darbi.

Obligātā literatūra

1. Urbahs A., Smirnovs A. CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2009. 108 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

3. Krizbergs J. Datorizētā projektēšana (CAM). Rīga: RTU, 2006. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Mašīnbūves iekārtas. Kursa projektēšana. Rīga: Zvaigzne, 1991. 324 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of MehanicalEngineeringScience.London: Institution of MechanicalEngineers. 1959- ISSN: 0954-4062 eISSN: 2041-2983 [skatīts 06.12.2011.]. Pieejams SAGE datubāzē: http://pic.sagepub.com/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.