Kursa kods MašZ3027

Kredītpunkti 2.25

Mehatronikas sistēmas I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMēraparāti un metroloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB018 [GMMEB018] Mehatronikas sistēmas I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt izpratni par mehatronikas principiem, sistēmisko pieeju mehatronisko sistēmu konstruēšanā un apkalpošanā. Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas. Studenti apgūst sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai un rūpniecisko procesu automatizācijas procesu vadībai. Studenti apgūst elektronisko ierīču darbību un programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studenti pārzina mehatronisko sistēmu darbības principus, sistēmisko pieeju un dinamisko sistēmu īpašības – kontroldarbs.
Pārzina dažādu veidu izpildmehānismu darbības principus un parametrus, sensoru darbības principus un izmantošanu, elektronisko slēdžu darbību un signālu apstrādi - kontroldarbi un laboratorijas darbi.
Prasmes - studenti prot aprēķināt pusvadītāju slēgumu parametrus, novērtēt sensoru parametrus un izvēlēties atbilstošos sensorus dažādu parametru noteikšanai – praktiskie darbi. Studenti spēj veikt sistēmu diagnostiku un traucējumu novēršanu. Novērtēšana – laboratorijas darbu izpilde.

Kompetences - studenti spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām. Novērtēšana – laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads mehatronikā, tās attīstības vēsture un priekšnosacījumi – 2h.
2. Sistēmu teorijas pamatprincipi. Sistēmas definīcija, parametri un īpašības. Sistēmiskās domāšanas principi - 2h.
3. Statiskās un dinamiskās sistēmas, to parametri un raksturlīknes – 2h.
4. Kontroldarbs par mehatronikas ievada daļu, sistēmām un sistēmu dinamiku.
5. Sensori automatizācijai. Sensoru darbības fizikālie principi - 2h.
6. Tuvinājuma sensori, to veidi un izmantošana – 2h (Praktiskais darbs).
7. Kontroldarbs par tuvinājuma sensoriem.
8. Lietišķā elektronika. Tranzistori un to raksturlīknes – 2h.
9. Tranzistoru darba režīma aprēķini pēc to raksturlīknēm – 2h (Praktiskais darbs).
10. Kontroldarbs par tranzistoru darba aprēķinu.
11. Pusvadītāju slēdži un to izmantošana – 2h.
12. Pastiprinātāju darbības principi. Operacionālie un instrumentālie pastiprinātāji – 2h.
13. Kontroldarbs par pastiprinātāju slēgumu aprēķinu.
14. Automātiskās regulēšanas sistēmu veidi un to darbības pamatprincipi – 2h.

15. Programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana – 4h (Praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar ieskaiti. Lai nokārtotu ieskaiti, sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas, veic nepieciešamos aprēķinus praktisko darbu uzdevumiem un laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgi uzraksta kontroldarbu, ja ir pareizi formulējis atbildes uz jautājumiem un veicis nepieciešamos aprēķinus.

Obligātā literatūra

1. Janschek K. Mechatronic systems design: methods, models, concepts. Heidelberg: Springer, 2012. 805 p.
2. Boukas El-Kébir, AL-Sunni Fouad M. Mechatronic systems: analysis, design and implementation. Berlin: Springer, 2011. 501 p.

3. Kaķītis A., Galiņš A. Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.

Papildliteratūra

1. Dynamic systems. Modeling, analysis and simulation. Trondheim: Tapir academic press, 2004. 213 p.

2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B.v.: b.i.] 2001. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Lekcijas un e-studiju materiāli

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts TF bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" 2. studiju gada 3. semestrī.