Kursa kods MašZ3021

Kredītpunkti 3

Mērīšanas tehnika

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā; ar kvalitātes teorētiskiem pamatiem, savstarpējās apmaināmības principiem, pielaižu un sēžu sistēmu uzbūves principu, gludo cilindrisko salāgojumu un gultņu sēžu aprēķinu un izvēli. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - metroloģijas teorētiskie pamati, mērījumu rezultātu precizitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori, mērīšanas metožu teorētiskie pamati un mērinstrumentu darbības principi – 1.kontroldarbs; par savstarpējās apmaināmības nozīmi, tās pamatjēdzienus un definīcijas – 2.kontroldarbs.
Prasmes - veikt tehniskos mērījumus, veikt mērinstrumentu kalibrēšanu un mērīšanas rezultātu kļūdu novērtēšanu – laboratorijas darbi; veikt mērījumu rezultātu analīzi; izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā – praktiskie darbi.

Kompetences - atbilstoša mērinstrumenta un mērīšanas metodes izvēle un pamatojums; mērinstrumenta un mērīšanas kļūdu ietekmējošo faktoru analīzē, ģeometrisko parametru atbilstības novērtēšanā un konstruktīvo risinājumu izvēlē – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs. 1h- lekc.
2. Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē. 1h - lekc.
3. Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija. 2h - lekc.,6h – lab.d.
4. Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi. 1h - lekc
5. Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums. 1h -lekc.
6. Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana. 2h- lekc
7. Mērījumu precizitātes nodrošināšana. 1h –lab.d.
8. Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības. 1h – lab.d.
1.kontroldarbs: Tehniskie mērījumi
9. Jēdziens par savstarpējo apmaināmību, būtība un tās nozīme tautas saimniecībā. 1h - lekc.
10. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem. 1h - lekc.
11. Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes. 1- lekc
12. Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri un to rindas. 1h- lekc
13. Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība. 1h- lekc
14. Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri. 1h - lekc
15. Jēdziens par salāgojumiem un sēžām. 2 h.- lekc.
16. Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējumu, to pielietojums un izvēle. 8h – lab.d.
2.kontroldarbs: Savstarpējā apmaināmība un pielaižu sistēma.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un mājas darbam jābūt ieskaitītiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs: Gludā cilindriskā salāgojuma savstarpējā apmaināmība. Iesniedz dokumenta formā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. – Rīga: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Šīrons E. Sarežģītu profilu parametru mērīšana. Rīga: Rīgas TU, 2011. 224 lpp. 4.
4. Raghavendra N.V.Engineering metrology and Measurements.Oxford University Press, 2013. 546 pp.

5. Mechanical and Metal Trades Handbook, 2nd edition, 2010, Media Print Informationstechnologie, Paderborn, Germany, 420 pp.

Papildliteratūra

Measuring instruments Catalog. Mitutoyo, 2018/2019/2020.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Quality Technology;

2. Quality Engineerig (Journal).

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Profesionālajā Bakalauru studiju programmā Lietišķa Enerģētika 3. semestrī nepilna laika studijās