Kursa kods MašZ3016

Kredītpunkti 3

Mašīnu elementi I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māris Gailis

Ph.D.

Priekšzināšanas

LauZ3126, Materiālu pretestība I

LauZ3162, Materiālu pretestība II

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniegt inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīstīt inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt, izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN) – 2 kontroldarbi.
Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā –
8 laboratorijas darbi.

Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis – 2 mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehāniskie pārvadi. (Lekcija – 1h)
2. Griezes momenta, jaudas un pārnesuma skaitļa noteikšana. (Lekcija – 1h) Mājasdarbs
3. Berzes pārvadu teorētiskais aprēķins. (Lekcija – 1h)
4. Plakansiksnu pārvadi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
5. Ķīļsiksnu pārvadi. (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h)
6. Zobsiksnu pārvadi. (Lekcija – 1h) Kontroldarbs
7. Ķēžu pārvadi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
8. Ritgultņu veidi un to uzbūve. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
9. Ritgultņu izvēle un aprēķins. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
10. Iegultņojuma ģeometrisko parametru aprēķins. (Lekcija – 1h)
11. Asis un vārpstas. (Lekcija – 2h)
12. Vārpstu slodzes aprēķins. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
13. Vārpstu konstruktīvais aprēķins. (Lekcija – 2h) Mājasdarbs
14. Cilindrisko zobratu pārvadi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 1h)
15. Konisko zobratu pārvadi. (Lekcija – 1h)

16. Gliemežpārvadi. (Lekcija – 1h) Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums veidojas sekojoši:
- jāizpilda 2 mājas darbi (20%);
- jāizpilda 8 laboratorijas darbi (50%);
- jāizpilda 2 kontroldarbi (30%).

Kredītpunkti tiek piešķirti, ja kursa vidējais svērtais vērtējums ir vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāatrisina divi patstāvīgie uzdevumi, kā arī jāveic aprēķini laboratorijas darbu sekmīgai izpildei. Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbam par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no mājas darbiem, laboratorijas darbiem un kontroldarbiem. Katrs darbs tiek vērtēts 10 baļļu skalā. Sekmīgs vērtējums ir vismaz 4 balles. Lai saņemtu ieskaiti studiju kursā, vidējam svērtajam vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.

Obligātā literatūra

Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.

2. Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook, 3rd edition. Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" un akadēmiskajā izglītības bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” 3. kursa 5. semestrī.