Kursa kods MašZ3015

Kredītpunkti 3

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareDiagnostika un kvalitāte

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt pamatzināšanas par kvalitātes būtību, pamatjēdzieniem, kvalitātes vadības instrumentiem un kvalitātes izmaksām. Studiju laikā studenti iepazīstas ar starptautiskiem kvalitātes standarta veidiem, izprot to darbības principus un ieviešanas nosacījumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot kvalitātes vadības principus, apgūst kvalitātes vadības sistēmas veidošanas teorētiskos pamatus, metodes un to izmantošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem (1., 2. kontroldarbs).
Prasmes - prot pielietot kvalitātes vadības instrumentus un izmantot tos dažādās jomās (praktiskie darbi/seminārnodarbības).

Kompetence – izmantot iegūtās zināšanas jaunradē, mārketingā un ražošanā un/vai pakalpojuma sniegšanā dažādās jomās (patstāvīgais darbs – referāts un prezentācija PowerPoint).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kvalitātes vadības sistēmas būtība, pamatjēdzieni un kvalitātes vadības objekti. (Lekcijas 1 h)
2. Kvalitātes izmaksas un kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, ieviešana. (Lekcijas - 1h)
3. Kvalitātes audits. Kvalitātes rokasgrāmata. Terminu skaidrojumi. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
4. Kvalitātes vadības sistēmas un to veidi. Kvalitātes balva Latvijā un pasaulē. (Lekcija - 1h, seminārnodarbība - 2h)
5. Starptautisko kvalitātes standartu veidi. CE zīme. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
6. Produktu un pakalpojumu sertifikācija. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h) 1. kontroldarbs: KVS būtība, veidi un izmaksas – 1 h.
7. Kvalitātes norišu organizēšana. Pienākumu sadale un uzdevumu koordinācija. (Lekcija - 1h, seminārnodarbība - 1h)
8. Kvalitātes pilnveidošana. Kvalitāte nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
9. 5 S metodes. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
10. LEAN būtība un vadības principi. Zudumu veidi. (Lekcija - 2h, praktiskie darbi - 1h)
11. ISO 9000 standarti. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
12. Ierobežojumu teorija (Theory of Constraints - TOC) pamatprincipi un to ietekme uz uzņēmuma darbību. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
13. Pareto analīze. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
14. Cēloņu – seku analīzes metodes: “5 kāpēc?”; Išikavas asaka; Cēloņu – seku „koks”. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 2h)
15. Kvalitāte mārketingā. Tirgus analīze. (Lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h) 2. kontroldarbs: LEAN, 5S, TOC principi. Cēloņu – seku analīzes metodes – 1h.
16. Referātu prezentācija (1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Sekmīgs vērtējums 2 kontroldarbos.
2. Ieskaitīti darbi praktiskajās nodarbībās.
3. Referātu vērtējums nodarbībās.

Akumulējošā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Referāta sagatavošana pēc individuāli izvēlētas tēmas un prezentācijas veidošana. Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem. (48h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.
3. Uzstāšanās ar prezentāciju par sagatavoto referātu (vērtējums ar atzīmi).

4. Gala vērtējums - akumulējošā ieskaite ar atzīmi veidojas no: 2 sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, referāta vērtējuma un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Janakiraman B., Gopal R. K. Total Quality Management: Text And Cases. PHI Learning Pvt. Ltd, 2006. 260 p.
2. Duffy G. L. The ASQ Quality Improvement Pocket Guide: Basic History, Concepts, Tools, and Relationships. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2013. 141 p.
3. Vasiļevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. – 234 lpp.
4. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
5. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.:Питер, 2009. 560c.
6. Krūmiņš J., Krūmiņa I. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Rīga: LU, 2001. 42 lpp.
7. Latvijas kvalitātes asociācijas mājas lapa. Pieejams: http://www.lka.lv
8. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas „Latvijas Standarts” (LVS) mājas lapa. Pieejams: http://www.lvs.lv
9. International Organization for Standardization mājas lapa. Pieejams: http://www.iso.org/home.html
10. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.asq.org
11. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: http://www.efqm.org
12. Baldrige Performance Excellence Program mājas lapa. Pieejams: http://www.nist.gov/baldrige

13. Euroean Organization For Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.eoq.org/home.html

Papildliteratūra

1. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
2. Oakland J.S. Total Quality Management text with cases. Oxford: Elsevier, 2003.
3. Barone St., Franco E. L. Statistical Managerial Techniques for Six Sigma Methodology: Theory and Application. John Wiley & Sons, 2012. 382 p.
4. Lāmanens K., Tominens K. Procesu vadības izcilības kritēriji. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 120 lpp.
5. Taminens K. EFQM. Izcilības modelis biznesa organizācijām. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība ”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 170 lpp.

.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X
2. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
4. Quality Engineerig (Journal)

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Dizains un amatniecība, Mašīnu projektēšana un ražošana, pilna un nepilna laika studijās