Kursa kods MašZ3010

Kredītpunkti 3

Metālapstrāde I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MašZ4028 [GMAS4029] Metālapstrāde I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina metālu liešanas tehnoloģiskos procesus, iekārtas un instrumentus – kontroldarbs un laboratorijas darbi;
2. Prasmes - pārzina metināšanas procesus, iekārtas, instrumentus un tehnisko parametru izvēli – kontroldarbs un laboratorijas darbi;

3. Kompetences - veicot darbu patstāvīgi vai strādājot grupā spēj pielietot kursā apgūto vielu teorētiski un praktiski - kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS:
1. Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē. Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija. Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana – 1h;
2. Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalizācija. Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls. Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana. Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana – 1h;
Kontroldarbs 1: Lējumu ražošana un spiedienapstrāde – 1h;
3. Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves. Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības – 1h;
4. Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple. Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana – 1h;
5. Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija – 1h;
Kontroldarbs 2: Metālu metināšana – 1h;
6. Metālu termiskā griešana ar plazmu. Metālu termiskā griešana ar lāzera staru. Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija – 1h.

LABORATORIJAS DARBI:
1. Veidošana un liešana – 4h;
2. Lējumu konstruēšana un veidošana – 4h;
3. Kaluma aprēķins un kalšanas režīma izvēle – 4h;
4. Elektrometināšanas tehniski ekonomiskie aprēķini – 4h;
5. Metināšana aizsarggāzēs tehniski ekonomiskie aprēķini – 4h;

6. Gāzmetināšanas tehniski ekonomiskie aprēķini – 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavoties 2 kontroldarbiem un 6 laboratorijas darbiem – 28h;
1. mājas darbs. Aprakstīt metālu liešanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 20h;

2. mājas darbs. Aprakstīt metālu metināšanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 20h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbi un laboratorijas darbi ir izstrādāti sekmīgi, gala ieskaites testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.

3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp.

2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna studijās.