Kursa kods MašZ3005

Kredītpunkti 3

Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iegūt zināšanas par konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskajām īpašībām, struktūru un pielietojumu. Apgūt leģēto un krāsainie metālu sakausējumu īpašības un pielietošanu, kā arī lējumu ražošanas un spiedienapstrādes veidus un tehnoloģijas. Iepazīsties ar metināšanas teorētiskajiem procesiem to veidiem un iekārtām. Kā arī teorētiski iepazīstas ar metālapstrādes mašīnām, to mezgliem un griezējinstrumentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina teorētiskos un empīriskos pētījumus materiālmācībā un metālapstrādē – kontroldarbs; Pārzina metāla konstrukcijas vai apstrādes veida priekšrocības un trūkumus - kontroldarbs; Pārzina metināšanas procesus, iekārtas, instrumentus un tehnisko parametru izvēli –
kontroldarbs un laboratorijas darbi; Pārzina konstrukciju materiālu fizikāli - mehāniskās īpašības un struktūras -
kontroldarbs un laboratorijas darbi. Pārzina metālgriešanas mašīnas un abrazīvos materiālus un to pielietojumu - kontroldarbs.
Prasmes - spēj praktiski veikt aprēķinus metāla konstrukcijām un to izmaksām, kā arī zinot materiāla marku izvērtēt to mehāniskās īpašības un pielietošanas iespējas – laboratorijas darbi; Spēj atšifrēt leģēto tēraudu un krāsaino metālu un to sakausējumu markas - kontroldarbs un laboratorijas darbi;

Kompetences - metālu apstrādes tehnoloģisko procesu aprēķinos, izmantojot dažādas aprēķinu metodes – kontroldarbi, laboratorijas darbi, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
LEKCIJAS:
1. Materiālu klasifikācija. Konstrukciju materiālu fizikāli mehāniskās īpašības un struktūra. Sakausējumu teorija – 1h;
2. Metāla klasifikācija un īpašības. Kontroldarbs – 1h;
3. Dzelzs un tās sakausējumi. Termiskās apstrādes teorija – 1h;
4. Metāla sakausējumu teorija. Kontroldarbs – 1h;
5. Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati. – 1h;
6. Metālu termiskā apstrāde. Kontroldarbs – 1h;
7. Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana – 1h;
8. Metālu mehāniskās īpašības. Kontroldarbs – 1h;
9. Leģētie tēraudi. Krāsainie metāli un to sakausējumi – 1h;
10. Leģētie un krāsainie metāli. Kontroldarbs – 1h;
11. Konstrukciju materiālu apstrādes tehnoloģiskais process. Lējumu ražošana, priekšrocības, pielietojuma iespējas un izmaksas. Spiedienapstrādes veidi un nozīme – 1h;
12. Metālu liešana. Kontroldarbs – 1h;
13. Metālu metināšanas veidi un pielietojums – 1h;
14. Metālu metināšana. Kontroldarbs – 1h;
15. Kniedēšanas paņēmienu klasifikācija un pielietojums. Pamatjēdzieni metālu apstrādē griežot. Metālgriešanas mašīnas. Abrazīvā apstrāde, iekārtas, instrumenti, abrazīvie materiāli un to pielietojums. – 1h;
16. Metālgriešanas mašīnas un abrazīvie materiāli. Kontroldarbs – 1h.

LABORATORIJAS DARBI:
1. Cietības pārbaude pēc Brineļa metodes – 1h;
2. Cietības pārbaude pēc Rokvela metodes – 1h;
3. Cietības noteikšana pēc Vikersa metodes – 1h;
4. Metālu mehāniskās īpašības – 2h;
5. Dzelzs oglekļa stāvokļa diagramma – 1h;
6. Mikroskops MIM-7 – 1h;
7. Termiskā apstrāde – 1h;
8. Leģēto tēraudu marķēšana – 1h;
9. Krāsaino metālu marķēšana – 1h;
10. Lējumu konstruēšana un veidošana – 2h;
11. Spiedienapstrāde – 1h;
12. Elektrometināšana – 1h;
13. Metināšana aizsarggāzēs – 1h;
14. Gāzmetināšana – 1h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi. Gala ieskaites uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 8 kontroldarbiem un 14 laboratorijas darbiem. – 20h.
1. mājas darbs. Aprakstīt metālu liešanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) – 14h;

2. mājas darbs. Aprakstīt metālu metināšanas veidus (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) –14h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīme ir vismaz 6 balles, gala ieskaites testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

3. Pētersons O. Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.

Papildliteratūra

1. Shackelford J.F., Alexander V. Material Science and Engineering Handbook. 3th Edition. CRC Press, 2000. 1949 p.
2. Steel: Handbook for Materials Research and Engineering. Vol. 1: Fundamentals. Berlin etc.: Springer; Dusseldorf: Verlag Stahleisen. 1992. 737 p.

3. Modern automotive technology. Fundamentals, service, diagnostics: head of working group and editorial office: Rolf Gescheidle. Stuttgart, 2006. 688 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts studiju programmas „Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā.