Kursa kods MašZ2016

Kredītpunkti 3

Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ3026, Zīmēšana

MašZ2015, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I

Kursa anotācija

Studenti apgūst plānu, sienu notinumu noformēšanas noteikumus, dažādu interjera objektu kompleksā rasējuma un aksonometrijas konstruēšanu, interjera objektu datorprojektēšanas metodes 2D rasējumu un 3D modeļu konstruēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zina AutoCAD programmā izmantojamos rīkus un to iespējas dažādu izstrādājumu datorprojektēšanā.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
• Prasmes - prot uzrasēt dažādas detaļas un ģeometrisku vai stilizētu elementu salikumus, veidot detaļu skatus un griezumus un noformēt rasējumus atbilstoši LVS prasībām. Prot izveidot 3D modeli iedomātai detaļai vai maketam.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
• Kompetence – spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās dažādu priekšmetu un vides mākslinieciskā projektēšanā un konstruēšanā.
Kompetences līmeni nosaka vērtējot 3 auditorijas kontroldarbus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Vienkāršu griezumu veidošana kompleksajā rasējumā (2h).
2. Izmēru attēlošana detaļu griezumos. Ceturtdaļgriezumu veidošana izometriskajā skatā(2h).
3. Kontroldarbs(2h).
4. Mēroga izmantošana ēku plānos(2h).
5. Ēkas plāna konstruēšana. Izmēru attēlošana ēkas plānos(2h).
6. Kontroldarbs(2h).
7. 3D ēkas modeļa veidošana(2h).
8. 3D ēkas vizualizācija(2h).
9. Kontroldarbs(2h).
10. Dažādu interjera objektu 3D modelēšana(2h).
11. Interjera priekšmetu kompleksie rasējumi(2h).
12. 3D interjera priekšmetu kopsalikumi(2h).
13. 3D kopsalikumu rasējumu veidošana. Sienu notinumu veidošana(2h).
14. Kontroldarbs(2h).
15. Kāpņu projektēšana(2h).
16. 3D objektu vizualizācija. 3D objektu animācija(2h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 5 grafiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
• Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamo datorprogrammu.
Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Obligātā literatūra

1. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp. 2. Finkelstein E. Autocad 2015 and AutoCad LT 2015 bible. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. 1253 p. 3. Орлов А. AutoCAD. Питер, 2015. 384 c.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” obligātajā daļā.