Kursa kods MašZ2013

Kredītpunkti 2

Metālapstrāde

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareDiagnostika un kvalitāte

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Ziemelis

Maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar konstrukciju materiālu apstrādes tehnoloģijas pamatiem. Gūst zināšanas par detaļu izgatavošanas un atjaunošanas iespējām, izmantojot dažāda veida metāla apstrādes paņēmienus. Studenti iegūst zināšanas par transportlīdzekļu detaļu atjaunošanas iespējām. Iepazīst metālapstrādes mašīnas, ierīces un instrumentus. Iepazīstas ar automobiļa motora galveno detaļu iespējamiem defektiem, nodilumiem un to atjaunošanas metodēm un paņēmieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst:
• Zināšanas - spēkratu detaļu izgatavošanas tehnoloģijās.
• Prasmes - pielietot metālapstrādes tehnoloģijas spēkratu detaļu atjaunošanā un remontā.
• Kompetence - izvēlēties detaļu atjaunošanai un remontam izdevīgāko tehnoloģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tehnoloģiskā procesa galvenie veidi, to izvēles pamatojums. -1h.
2. Lējumu ražošana, priekšrocības, pielietojuma iespējas un izmaksas. -1h.
3. Pamatjēdzieni par auksto un karsto spiedienapstrādi.
Kalumu pielietojums transportlīdzekļos, izvēles pamatojums. -1h.
4. Kontroldarbs: Liešana un kalšana. – 1h.
5. Metālu metināšanas veidi un metālu metinātība. -2h.
6. Iekārtu un materiālu raksturojums metināšanai aizsarggāzu vidē.
Aizsarggāzu veidi un pielietojums dažādu materiālu metināšanai. -1h.
7. Gāzmetināšanas iekārtu un materiālu raksturojums. -1h.
8. Speciālas metināšanas metodes. -1h.
9. Kontroldarbs: Metināšana. – 1h.
10. Kniedēšanas paņēmienu klasifikācija. Ierīces kniedēšanai ar Pop-nit un Pop-nut kniedēm.
-1h.
11. Pamatjēdzieni metālu apstrādē griežot.
Griezējinstrumentu materiāli. -1h.
12. Virpošanas darbi, griežņi un ierīces. -1h.
13. Urbumu apstrādes mašīnas, ierīces un instrumenti. -1h.
14. Abrazīvā apstrāde, iekārtas.
Abrazīvie materiāli un to pielietojums spēkratu remontā. -1h.
15. Kontroldarbs: Mašīnbūves tehnoloģiskie pamati. – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti saņem, ja izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi un iegūts sekmīgs novērtējums kontroldarbos;
- laboratorijas darbus aizstāv nodarbību vai konsultāciju laikā.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 3 kontroldarbiem – 18 stundas.
Detaļas tehnoloģisko procesu izstrāde- 30 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
• ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
• kavētonodarbību skaits nepārsniedzt 10...15 % no kopskaita.
• Ieskaite

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 1. daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU. 2000.
3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001.
4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004.

Papildliteratūra

1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.
2. Kobelco Welding Handbook. Welding Consumptions and Processes. Kobe Steel, Ltd. Welding Company, 2008.
3. Stephenson D.A., Agapiou J.S. Metal Cutting Theory and Practice. Boca Raton: CRC Taylor & Francis, 2006. 846 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mechanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.
2. Advanced Materials and Processing. Published by ASM International. ISSN: 0882-7958.
3. Stephenson D.A., Agapiou J.S. Metal Cutting Theory and Practice. Boca Raton: CRC Taylor & Francis, 2006. 846 p.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Teniskais eksperts" pilna un nepilna laika studijās.