Kursa kods MašZ2010

Kredītpunkti 3

Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst rasējumu noformēšanas noteikumus, objekta kompleksā rasējuma konstruēšanu, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, ģeometrisko ķermeņu ortogonālās un aksonometriskās projekcijas, virsmu savstarpējās šķelšanās risināšanas paņēmienus, ģeometrisko pamatelementu kotētās projekcijas, zemes būves piesaisti topogrāfiskai virsmai, kā arī centrālo projicēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes. Saprot palīgplakņu izmantošanas būtību kotētajās un centrālajās projekcijās. Zina un saprot pārveidošanas metožu nozīmi un būtību kotētajās projekcijās. Saprot būvju perspektīvas konstruēšanas nozīmi dažādos arhitektūras projektos.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
• Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā. Prot piesaistīt būves pie jebkura veida topogrāfiskajām virsmām. Atbilstoši skata punktam prot konstruēt būvju perspektīvos attēlus.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.
Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts (2h).
2. Punkta projekcijas. Punkta dažādi novietojumi telpā(2h).
3. Taisnes projekcijas. Taisnes dažādi novietojumi telpā(2h).
4. Plakne. Punkts un taisne plaknē. To īpašās stāvotnes(2h).
5. Paralēli un perpendikulāri ģeometriskie pamatelementi(2h).
6. Ģeometrisko pamatelementu krustošanās(2h).
7. Projekciju plakņu maiņas pielietojums patiesā lieluma noteikšanā(2h).
8. Kontroldarbs(2h).
9. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija(2h).
10. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija(2h).
11. Divu prizmu vai prizmas un piramīdas šķēluma līnijas konstruēšana trijos skatos. Aksonometrija(2h).
12. Punkts, taisne un plakne kotētajās projekcijās(2h).
13. Būves piesaiste topogrāfiskai virsmai(2h).
14. Punkts, taisne un plakne perspektīvā(2h).
15. Kontroldarbs(2h).
16. Ģeometriska ķermeņa perspektīva(2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – metriskie uzdevumi.
2. patstāvīgais darbs – pozicionālie uzdevumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
• Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības.
Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību grāmata. Rīga: Raka, 2004. 233 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: Raka, 2007. 256 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. Mācību grāmata.- Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
3. Church Albert E. Elements of descriptive geometry. USA: Kormendi Press, 2008. P.192.
4. Warren Edward S., The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. P.281.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Vides un Būvzinātņu fakultātes 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Būvniecība” obligātajā daļā.