Kursa kods MašZ2009

Kredītpunkti 3

Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Aizstātais kurss

MašZ2011 [GMAS2011] Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II

Kursa anotācija

Studenti apgūst ģeometrisko pamatelementu konstruēšanu kotētajās projekcijās, zemes būves piesaisti topogrāfiskai virsmai, nogāžu šķēluma līnijas konstruēšanu, ierakumu un uzbērumu robežu noteikšanu ceļa posma garengriezumā un šķērsgriezumos, ģeometrisko un ēku elementu ēnas konstruēšanu ortogonālajās projekcijās un aksonometrijā, kā arī centrālo projicēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot palīgplakņu izmantošanas būtību kotētajās, slīpleņķa un centrālajās projekcijās. Zina un saprot pārveidošanas metožu nozīmi un būtību kotētajās projekcijās. Saprot būvju perspektīvas un ēnu konstruēšanas nozīmi dažādos arhitektūras projektos.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
• Prasmes - prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā. Prot piesaistīt būves pie jebkura veida topogrāfiskajām virsmām. Pēc noteikta projicēšanas staru leņķa prot konstruēt būvju ēnas uz dažādiem apkārtnē esošiem objektiem. Atbilstoši skata punktam prot konstruēt būvju perspektīvos attēlus un ēnas perspektīvā.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.
Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Punkta kotētās projekcijas. Lineārais mērogs(2h).
2. Taisnes kotētās projekcijas(2h).
3. Plaknes kotētās projekcijas. Plaknes horizontāļu konstruēšana(2h).
4. Taisnes un plaknes, divu plakņu savstarpējā šķelšanās(2h).
5. Taisnes un plaknes krustošanās ar topogrāfisku virsmu(2h).
6. Zemes būves nogāžu konstruēšana(2h).
7. Kontroldarbs(2h).
8. Punkta un taisnes ēnas kompleksajā rasējumā un aksonometrijā. Taisnes krītošā ēna uz vispārīgas stāvotnes plakni(2h).
9. Plaknes ēna uz plakni(2h).
10. Ķermeņa ēna kompleksajā rasējumā(2h).
11. Ķermeņa ēna aksonometrijā(2h).
12. Perspektīvas pamatelementi(2h).
13. Taišņu perspektīva, pielietojot to galvenos punktus(2h).
14. Kontroldarbs(2h).
15. Objekta stūra perspektīva. Celtnes perspektīvas konstruēšana pēc ortogonālajām projekcijām(2h).
16. Objekta ēnojums perspektīvā(2h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – būves piesaiste topogrāfiskai virsmai.
2. patstāvīgais darbs – būves ēnas perspektīvā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi.
• Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības.
Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību grāmata. Rīga: Raka, 2004. 233 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: Raka, 2007. 256 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
3. Church Albert E. Elements of descriptive geometry. USA: Kormendi Press, 2008. 192 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Vides un Būvzinātņu fakultātes profesionālās studiju programmas „Vides un ūdens saimniecība” obligātajā daļā.