Kursa kods MašZ2007

Kredītpunkti 3

Mašīnu elementi

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

Kursa anotācija

Studiju kurss sastāv no divām daļām: Mašīnu elementi un celšanas- transporta mašīnas. Studiju kurss ietver teoriju par mašīnu detaļu un mezglu konstruēšanu un aprēķiniem. Sniedz inženierzināšanas radošam projektēšanas darbam. Studenti apgūst vispārīgas nozīmes mašīnu detaļu aprēķinu metodes un veic detaļu stiprības aprēķinus, ievērojot mašīnu darba apstākļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - iegūtas zināšanas par piedziņas mehānisma lietderības koeficienta, pārnesuma skaitļa, jaudas, griešanās frekvences un griezes momenta aprēķināšanu. Pārzina dažādus pārvadu veidus, savienojumus, transporta mašīnu veidus un to galvenās sastāvdaļas – laboratorijas darbu aizstāvēšana, praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
2. Prasmes - prot izmantot iegūtās zināšanas pārvadu, vārpstu, gultņu, sajūgu, vītņu, ierievju aprēķiniem, to izvēlei un konstruēšanai – mājas darbi, kontroldarbi, eksāmens.
3. Kompetence –spēja izmantot iegūtās zināšanas mašīnu elementu, celšanas transporta mašīnu detaļu, mezglu aprēķiniem, izvēlei un projektēšanai – mājas darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

2 KP (32 h)
Lekcijas- 16 h:
1. Detaļu projektēšanas vispārējie principi. Mehāniskie pārvadi. Cilindrisko zobratu pārvadi (1 h).
2. Koniskie zobratu pārvadi. Gliemežpārvadi. Planetārie pārvadi (1 h).
3. Siksnu pārvadi. Plakansiksnu pārvadi. Ķīlsiksnu pārvadi (1 h).
4. Ķēdes pārvadi, to pielietojums kokapstrādes mašīnās un iekārtās (1 h).
5. Asis un vārpstas. Vārpstu projekta un pārbaudes aprēķini (1 h).
6. Gultņi. Ritgultņu klasifikācija un apzīmējumi (1 h).
7. Sajūgi. Kokapstrādes mašīnās un iekartās lietoto sajūgu konstrukcijas. Sajūgu izvēle un pārbaudes aprēķins (1 h).
8. 1. kontrolarbs - par lekciju vielu. Savienojumi. Vītņu savienojumi (1 h).
9. Vītņu savienojumu aprēķins (1 h).
10. Ierievji un zobsavienojumi. Konstrukcijas un veidi. Aprēķini (1 h).
11. Metinātie savienojumi. Metināto savienojumu veidi un konstrukcijas. Aprēķini (1 h).
12. Celšanas mašīnas, to klasifikācija. Galvenie tehniskie parametri. Celšanas mašīnu galvenie elementi (1 h).
13. Celšanas mašīnu mehānismi: celšanas, braukšanas un pagriešanas mehānismi (1 h).
14. Transporta mašīnas, to galvenās satāvdaļas. Transportmašīnu vilkmes aprēķins (1 h).
15. Transportierīces- lentes transportieri, ķēžu transportieri, rullīšu transportieri, inerces transportieri u.c (1 h).
16. 2. kontroldarbs - par lekciju vielu. (1 h).

Praktiskie darbi- 8 h:
1. Reduktoru pārnesuma skaitļa aprēķins (1 h)
2. Planetārā pārvada pārnesuma skaitļa aprēķins (1 h).
3. Siksnas pārvada aprēķins (1 h).
4. Ass un vārpstas aprēķins (1 h).
5. Reduktora griezes momenta un jaudas aprēķins (1 h).
6. Skrūvju aprēķins. Lentes konveijera aprēķins (1 h).
7. Kravas celšanas mehānisma aprēķins (1 h).
8. 3. kontroldarbs – uzdevumu risināšana (1 h).

Laboratorijas darbi- 8 h:
1. Reduktoru izpēte (2 h).
2. Ritgultņu konstrukciju un apzīmējumu sistēmas izpēte (1 h).
3. Vārpstu iegultņojuma tipveida mezglu izpēte (1 h).
4. Elektrotrices izpēte (1 h).
5. Elektroviņčas izpēte.( 1 h).
6. Lentes konveijera izpēte (1 h).
7. Laboratorijas darbu aizstāvēšana (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānostrādā un jāaizstāv 6 laboratorijas darbi, 2 mājas darbi: transportmašīnu un energokinemātiskie vārpstas aprēķini, un sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Praktiskajos un laboratorijas darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas;
2. mājas darbu izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pie eksāmena tiek pielaists pēc kontroldarbu sekmīgas uzrakstīšanas, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšanas. Eksāmenā studenti rakstveidā risina individuālu uzdevumu un atbild uz teorētiskiem jautājumiem. Laboratorijas darbus, mājas darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar darbos noteikto vērtēšanas kārtību un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem. Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1. daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
2. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для машиностр.спец.вузов. 11-е изд.,перераб. Москва: Высшая школа, 2007. 408 c.
3. Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp. Ir LLU FB – 12 eks.
4. Uzkliņģis G., Feldmanis J. Skrūves savienojumi. Jelgava: LLU, 2004. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Ряховский О. А., Клыпин А. В. Детали машин: Учеб. для вузов. М.:Дрофа, 2002. 288 с. Pieejama elektroniski http://www.twirpx.com/file/50508/
2. Dubbel Taschenbuch fur den Maschinenbau. Dubbel. Hrsg. von. W. Beitz und K. H. Grote. 20., neubearb. und erw. Aufl. Berlin: Springer, 2001. 1796 S.
3. Muhl D., Wittel H., Jannach D., Voiek J. Roloff/Matek. Maschinenelemente. Normung. Berechnung. Gestaltung. 17., uberarb. Auflage. Wiesbaden: Wiewegs, 2005. 791 S.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Kokapstrāde”.