Kursa kods MašZ1002

Kredītpunkti 3

Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst tēlotājas ģeometrijas teorētiskos pamatus, rasējumu noformēšanas noteikumus, projicēšanas metodes, objekta kompleksā rasējuma izveidošanas noteikumus, ģeometrisko pamatelementu ortogonālās projekcijas, metrisko uzdevumu risināšanas paņēmienus, ģeometrisko ķermeņu ortogonālajās un aksonometriskās projekcijas, kā arī virsmu savstarpējās šķelšanās risināšanas paņēmienus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
• Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
• Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.
Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts(2h).
2. Punkta projekcijas(2h).
3. Taisnes projekcijas(2h).
4. Plaknes projekcijas(2h).
5. Punkts, taisne, plakne, to savstarpējās stāvotnes(2h).
6. Ģeometrisko pamatelementu savstarpējā krustošanās. Projekciju plakņu maiņa(2h).
7. Kontroldarbs(2h).
8. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija(2h).
9. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija(2h).
10. Cilindra šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija(2h).
11. Konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija(2h).
12. Divu prizmu savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija. Prizmas un piramīdas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija(2h).
13. Kontroldarbs(2h).
14. Prizmas un rotācijas virsmas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija(2h).
15. Piramīdas un rotācijas virsmas savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija(2h).
16. Divu rotācijas virsmu savstarpējā šķelšanās. Aksonometrija(2h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – metriskie uzdevumi.
2. patstāvīgais darbs – pozicionālie uzdevumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
• Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības.
Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Mācību grāmata. Rīga: Raka, 2004. 233 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: Raka, 2007. 256 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
3. Church Albert E. Elements of descriptive geometry. USA: Kormendi Press, 2008. P.192.
4. Warren Edward S., The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. P.281.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Vides un Būvzinātņu fakultātes profesionālās studiju programmas „Vides un ūdens saimniecība” obligātajā daļā.