Kursa kods MākZP018

Kredītpunkti 3

Porcelāna un stikla apgleznošana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Plastiskās mākslas vēsture un teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Aizstātais kurss

MākZB003 [GMAKB003] Porcelāna un stikla dizains

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar porcelāna un stikla apgleznošanas tehnikām, to pielietošanu, kompozicionālo pamatprincipu, krāsu un grafiskās izteiksmes nozīmi uzdevumu realizēšanā. Radoša pieeja saskaņojot apgleznojamo virsmu, izvēlēto laukuma kompozīciju, apgleznošanas tehniku un krāsu pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: iegūtas teorētiskas zināšanas par porcelāna un stikla apgleznošanas tehnikām, iespējām un tehniskajiem paņēmieniem.
Prasmes: attīstītas prasmes radoši darboties un pielietot dažādus apgleznojuma veidus plaknē un sfēriski izliektās virsmās. Izstrādātas skices atbilstoši apgleznojamai virsmai, realizēti patstāvīgi radošie darbi un praktiski apgleznoti dažādi porcelāna, stikla priekšmeti, trauki un virsmas.
Kompetences: spēj radoši izpausties un realizēt personīgās izaugsmes daudzveidību, izkopta krāsu un formas izjūta, radošā domāšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apgleznošanai nepieciešamie materiāli.
2 Apgleznošanas tehnikas.
3 Stikla, porcelāna dekorēšanas veidi.
4 Krāsu grupas.
5 Kompozīcijas pamatprincipi apgleznojuma izvēlē.
6 Dabas vērošana, augu valsts elementi.
7 Grafiskas kompozīcijas.
8 Krāsu un tehniku sintēze.
9 Vitrāžas.
10 Augu, ziedu stilizācija.
11 Dzīvnieku valsts motīvi.
12 Taureņi.
13 Pretstatu kompozīcijas.
14 Tehniku sintēze apgleznojumam plaknē.
15 Apgleznoti trauki, trauku grupas.
16 Apgleznota stikla, porcelāna kopšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apgleznotas porcelāna, stikla virsmas. Izpildīti praktiski- radošie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem. Ieskaite A.

Obligātā literatūra

1. Quinn A. The Ceramics Design Course. Thames & Hudson, 2007. 282 lpp.
2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga:Zvaigznes ABC, 2007. 384 lpp.
3. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006. 168 lpp.
4. Aidiete R. Dekupāžas maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 142 lpp.
5. Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 544 lpp.

Papildliteratūra

1. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: ZvaigzneABC, 2006. 64 lpp.
2. Briška I., Kadiķe I.,Kalēja-Gasparoviča D.,Rudovska M., Vizuālā māksla vidusskolām 1.daļa. Rīga:Raka, 2009. 66 lpp.
3. Иттен И. Искусство цвета. Москва: издатель Д.Аронов, 2004. 154 lpp.
4. Briška I. Kompozīcija. Rīga:Zvaigzne ABC, 2007. 64 lpp.
5. Wilson E. Ancient Egyptian Designs. Page Bros, Norwich, 2005. 244 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Deko". Rīga: "Žurnāls Santa", 2010.- ISSN 1407-7027.
2. Žurnāls "Dizaina studija". Rīga: "Neputns", 2011.- ISSN 1691-3094.

Piezīmes

Brīvā izvēle visu fakultāšu visām specialitātēm rudens vai pavasara semestrī.