Kursa kods MākZ3027

Kredītpunkti 3

Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kurss „Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrācija” apskata jautājumus par dizaina jēdzienu, vēsturi, izstrādi, virzieniem un daudzveidību, radošo industriju kā mākslas, kultūras, dizaina, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju sintēzi. Sniedz tradicionālā un jaunā dizaina izpratni. Analizē dizaina ilgtspējīgas attīstības koncepciju un ekoinovāciju pielietojumu, apskata un analizē dizaina paraugus, izstrādājumus.. Sniedz ieskatu ārvalstu un Latvijas dizaineru darbībā un situācijas dizainā analīzi, dizainu kā komunikāciju. Kursā apgūst intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pamatjēdzienus, nereģistrējamās un reģistrējamās intelektuālā īpašuma tiesības. Tiek noskaidrota preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas likumdošana un apgūtas to klasifikācija un meklēšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – Beidzot kursu students zina dizaina veidošanas teoriju, veidus un funkcijas, vēsturi, saprot jaunradītā intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi. Zina produktu attīstības procesu no uzņēmēju perspektīvas. Zina dizaina radīšanas pieejas. Pārzin kvalitātes aspektus mūsdienu dizaina vērtējumam. Zina likumdošanu preču zīmju un dizainparaugu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Tiek vērtēti praktiskie darbi, testi un prezentācijas.
• prasmes – Prot izstrādāt un analizēt dizaina paraugus, izstrādājumus, to attīstības koncepciju, prot meklēt internetā preču zīmes un dizainparaugus dažādos informācijas avotos. Tiek vērtēti praktiskie darbi, testi un prezentācijas.

• kompetence – Studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes un produktu dizaina veidošanas metodiku profesionālajā darbībā un attīstībā, spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes jaunu dizaina izstrādājumu reģistrācijā. Tiek vērtēti praktiskie darbi, testi un prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Dizaina jēdziens, tā funkcijas (estētiski simboliskā, tehniskā un praktiskā). Dizaina vēsture un stili. Dizaina vēstures atspoguļojums mākslas vēsturē. Lekcija 1h
2. Dizaina daudzveidība. dizaina veidi: interjera dizains, modes dizains, rūpnieciskais dizains, universālais dizains, utt. Dizainparaugs, izstrādājums, komplekss izstrādājums. Lekcija1h
3. Radošās industrijas. Mākslas, kultūras, dizaina, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju sintēze, cilvēkresursu potenciāla izmantošana. Lekcija. 1h
4. Dizains, māksla, amatniecība. Ieskats redzamāko pasaules un Latvijas dizaineru darbībā. Produktu dizaina analīze. Tradicionālā un jaunā dizaina izpratne. Nemateriālās vērtības. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija, ilgtspējīgs dizains, ekodizains- ceļš uz ilgtspējīgu attīstību inovāciju. Ētisks dizains. Lekcija1h
5. Dizaina jomas. Identitāte, diferencēšana. Darbu portfolio veidošana. Lekcija1h
6. Komandu darbs (dizainera sadarbība ar citiem speciālistiem, balstoties uz dažādajām profesijām un kompetencēm ražošanas procesa ķēdē) optimālu rezultātu produktu un iepakojuma attīstības sasniegšanā. Lekcija 1h
7. Dizains un produktu attīstības process no uzņēmēju perspektīvas. Dizaina loma iepakojuma attīstībā. Iepakojuma dizaina svarīgākās īpašības un attīstības tendences. Materiālu otrreizējā izmantošana, otrreizējā pārstrāde. Dizaina produkts. Produktu dizains un tā attīstības process, etapi. Lekcija 1h
8. Uzdevumu noskaidrošanas posms. Konceptuālā dizaina posms. Ieviešanas posms. Detalizēta dizaina posms. Jauna dizaina koncepta izstrāde. Tirgus analīze un mērķauditorijas noteikšana.
Ražošanas posmu un produkta attīstības analīze. Materiālu apzināšana. Prototipu izstrāde. Alternatīva pieeja dizaina veidošanā. Radošās domāšanas metodes. Lekcija 1h
9. Iespējamie kvalitātes aspekti mūsdienu dizaina vērtējumam. Funkcionalitāte, estētika, ergonomika un inovitāte. Funkcijas (lietojamības) aspekti dizaina vērtējumā. Materiāls kā vērtība. Lekcija1h
10. Dizaina radīšanas pieejas. Dizaina līdzdalība sociālo jautājumu risināšanā. Dizains kā konkurētspējas elements. Dizaina pievienotā vērtība. Latvijas dizaina situācijas raksturojums. Lekcija1h
11. Intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību jēdzieni. Lekcija1h
12.. Nereģistrējamo un reģistrējamo intelektuālo īpašumu aizsardzība. Lekcija1h
13. Jaunu dizaina izstrādājumu intelektuālā īpašuma tiesību objekti. Lekcija 1h
14. Jaunu dizaina izstrādājumu intelektuālā īpašuma tiesību subjekti. Lekcija1h
15. Starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Lekcija1h
16. Preču zīmju klasifikatori un meklēšana Internetā. Lekcija1h
17. Dizainparaugu klasifikatori un meklēšana Internetā. Lekcija 1h
18. Jaunu dizaina izstrādājumu noformēšana reģistrācijai un reģistrācijas procedūra. Lekcija 1h
Praktisko darbu saraksts.
1. Jauna dizaina koncepta izstrāde. Tirgus analīze, mērķauditorijas noteikšana, materiālu un tehnoloģiju izvēle un piemērošana. ( praktiskais darbs 2h)
2. Prototipu radīšana. (praktiskais darbs 1h)
3. Pasaulē zināmu dizaineru izpēte un produktu analīze. Grafiskā žurnāla izstrāde (praktiskais darbs 1h)
4. Savu studiju darbu portfolio veidošana. (praktiskais darbs 2h)
5. Noskaņas planšetes A2. un skiču bloka izveide. (praktiskais darbs 2h)
6 .Latvijas dizaina situācijas raksturojums. (praktiskais darbs 1h)
7. Iepazīšanās ar Latvijas republikas patentu valdes mājas lapu Internetā. (praktiskais darbs 1h)
8. Latvijas republikas patentu valdes oficiālā izdevuma izpēte. (praktiskais darbs 1h)
9. Preču zīmju Nicas klasifikācija un datubāzes Internetā. (praktiskais darbs 1h)
10. Dizainparaugu Lokarno klasifikācija un datubāzes Internetā.( praktiskais darbs 1h)
11. Dizainizstrādājuma noformējuma prezentācija, analīze un novērtēšana (praktiskais darbs 1h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi novērtēti praktiskie darbi un prezentācijas, dizaina izstrādājuma noformēšana reģistrācijai, tā prezentācija, tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikt produkta dizaina vēstures izpēti. Izvēlēta dizainera darbu izpēte un analīze. Dizaina žurnāls. Zīmola veidošana. Produkta dizaina iedvesmas planšete A2. Prezentācija 20 slaidi. Portfolio, skiču bloks. Nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Dizaina izstrādājuma noformēšana reģistrācijai un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu vērtēšana un kontrole: Individuālo un praktisko darbu, testu un prezentāciju vērtēšana.
Vērtēšanas kritēriji :
1. atbilstība prasībām 2 punkti;
2. radošums, kreatīvi un inovatīvi risinājumi 2 punkti;
3. tehniskais risinājums, darba kultūra 2 punkti;
4. kompozicionālais risinājums 2 punkti;
5. veiktā izpēte 2 punkti;
Atbilstība normatīvajām prasībām par dizaina paraugu noformēšanu- kursa daļā par intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesībām un jaunu dizaina izstrādājumu reģistrācijas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Beringtons B. Vizuālā komunikācija. Rīga: sia “Jāņa Rozes apgāds”, 2009. 240 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. Rīga, Ķekava: Vaidelote, 1999. 559 lpp.
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. Rīga: Juglas tipogrāfija, 2000. 206 lpp.
4. Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 191 lpp.
5. Aspelund K. The design process. New York: Fairchild Books, 2010. 304 p.
6. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 272 lpp.
6. Baltvilka M., Greivulis J. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Rīga: Izd. RTU 2006. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Hellers S., Andersone G. Grafiskā dizaina rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016.
2. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 91 lpp.
3. Hellers R. Prasme pārdot. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 72 lpp.
4. Drysdale J. Design’s iron fist [tiešsaiste] [skatīts 12.12.2020.]. Pieejams: http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/.
5. Milton A., Rodgers P. Research Methods for Product Design. Laurence KIng Publishing, 2013. 190 p.
6. Milton A., Rodgers P. Product Design. Laurence King Publishing, 2011. 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027
2. Free online magazines for Designers [tiešsaiste]. [skatīts 12.04.2020.]. Pieejams: http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/
3. Commucation Arts [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2020.]. Pieejams: www.allyoucanread.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā pilna laika un nepilna laika studijās.