Kursa kods MākZ3025

Kredītpunkti 3

Padziļinātā zīmēšana IV

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3019, Padziļinātā zīmēšana III

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu konstruēšanu, ēnošanu telpiskuma veidošanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām (zīmuli, ogli, sangīnu, flomasteriem). Attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, ķermeņa daļu studijas ģipsī un modeļos, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava), kā arī arhitektūras formas. Tiek veikti īstermiņa un ilgtermiņa darbi, pakāpeniski palielinot sarežģītības pakāpi. Atsevišķi temati padziļināti saistīti ar specialitāti (tekstils vai koks/metāls)

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu. Iegūst zināšanas par vecu ēku. mēbeļu skicēšanu, apjoma veidošanu ar ēnošanu, dažādu tehniku izmantošanu. Zina ainavas zīmēšanas principus. Gūst zināšanas par ģipša arhitektūras detaļu un ģipša galvu zīmēšanu Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt telpiskus uzstādījumus, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas. Prot zīmēt arhitektūras detaļas, ēkas. Iegūst štrihošanas prasmes. Gūst zināšanas un prasmes par dizaina zīmējumu, cilvēka ķermeņa, dabas elementu, dabas formu, pilsētvides un vides elementu konstruēšanu un zīmēšanu. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kompetences: Studenti spēj izmantot kursā iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā un attīstībā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Arhitektūras detaļu, ēku zīmēšana. Ainava. Gaisa perspektīve, satekpunkti, konstrukcija. Lekcija.
2.Ģipša arhitektūras detaļu zīmēšana. Akanta lapas, kapiteļa konstrukcija un apjoma veidošana ar ēnošanu. Ģipša galvu zīmēšana. Rakursi. Konstrukcija, gaismēnas, apjoma veidošana ar ēnošanu. Lekcija.
3.Koka elementu zīmēšana interjerā un vidē. Lekcija. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.)
4. Tērpu zīmēšana, aktuālās tendences, tehniskie paņēmieni. Lekcija. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains,)
5. Vēsturisku, vecu ēku zīmēšana. Skices. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbs 2h.
6. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Zīmējums no krāsas šļaksta. Zīmējums no dabas tuvplāna fotogrāfijas.Tehnika jaukta. Laboratorijas darbs 2h.
7. Koka elementu zīmēšana. Uzstādījums: mēbeles. Skices. Tehnika- jaukta.. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.) Laboratorijas darbs 2h.
8. Apģērbu zīmēšana. Dažādi audumi. Jaukta tehnika. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains,) Laboratorijas darbs 2h.
9. Ģipša akanta lapas zīmēšana. Konstruēšana. Gaismēnas. Apjoms. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbs.4h
10. Kapiteļa zīmēšana, Konstruēšana. Gaismēnas. Apjoms. Tehnika- zīmulis Laboratorijas darbs 2h.
11. Kapiteļa zīmēšana. Gaismēnas. Apjoms. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbs 4h.
12.Ķermeņa daļu zīmēšana. Konstruēšana. Gaismēnas. Apjoms. Roka, kāja, auss. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbs. 2h
13.Ķermeņa daļu zīmēšana. Gaismēnas. Apjoms. Roka, kāja, auss. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbs 2h.
14. Ģipša galva. Konstruēšana. Gaismēnas Tehnika: zīmulis. Laboratorijas darbs.2h
15.Ģipša galva. Gaismēnas. Apjoms. Tehnika: zīmulis. Laboratorijas darbs 4h.
16.Ainavas vairākplānu zīmējums. Vide, gadalaiks, laikaapstākļi. Tehnika pēc izvēles. Laboratorijas darbs 2h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu ( zīmējumu) veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu (zīmējumu) skate, vērtēšana un analīze semestra beigās. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zīmējumi konkrētās tehnikās tiek veikti atbilstoši tēmām, ievērojot perspektīves, konstrukcijas, apjoma veidošanas un darba noformēšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Laboratorijas darbu uzdevumi un to sarežģītības pakāpe var mainīties atbilstoši sagatavotības līmenim.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē zīmējumu kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs studiju kursa laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Laboratorijas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

Laboratorijas darbi (zīmējumi ) tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem:
1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.
Radošumu attīstošajos darbos vērtējot tiek vērtēts radošuma faktors.
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015;408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

Hilary Lovell;Drawing Fashion & Style: A Step-by-Step Guide to Drawing Clothes, Shoes and Accessories Paperback 2012.; 127 lpp;
Zeshu Takamura Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners, Rockport Publishers ; 2012; 224 lpp;
I.V. Ivanova, Men's wear fashion illustration resource book: Figure drawing templates with fashion design sketches (pencil drawing techniques) (Fashion Croquis) (Volume 3); Art Design Project, 2017; 184 lpp;
Steven Thomas Miller; Drawing Fashion Accessories; 2012; Laurence King Publishing, 192 lpp.;
Seth Stem; Designing Furniture from Concept to Shop Drawing,; Taunton Press, 1989 - 215 lapp
Džemija Ārmstronga un Vinss Ārmstrongs, Kerolaina Teithema un Džūljens ŠīmensModes dizaina rokasgrāmata. Principi, paņēmieni un digitālās tehnoloģijas; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4153-2; 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina studija. Rīga: Neputns. ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407 - 7027.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"