Kursa kods MākZ3019

Kredītpunkti 3

Padziļinātā zīmēšana III

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3024, Padziļinātā zīmēšana II

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt telpiskus uzstādījumus, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas. Iegūst štrihošanas prasmes. Gūst zināšanas un prasmes par dizaina zīmējumu, augļu un dārzeņu studiju izmantošanu dizaina zīmējumos, rokdarbu, mēbeļu un interjera zīmēšanu, ģipša ķermeņa daļu, dabas elementu, pilsētvides un vides elementu konstruēšanu un zīmēšanu. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kompetences: Studenti spēj izmantot kursā iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā un attīstībā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Augļu un dārzeņu, ziedu studijas. Transformēšana tērpu dizaina zīmējumos. Autortehnika. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains). Lekcija.
2.Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Ģipša ķermeņa daļu zīmēšana. Ģipša interjera elementu zīmēšana. Lekcija.
3.Rokdarbu zīmēšana (adījumi, izšuvumi, austi audumi). Faktūras. Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains. Koka struktūras un faktūru zīmēšana. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.) Lekcija.
4.Mēbeļu zīmēšana. Interjera zīmējumi. Konstruēšana. Apjoms. Telpa. Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.) Lekcija.
5. Augļu un dārzeņu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoms. Tehnika- krāsainie zīmuļi. Laboratorijas darbi 2h.
6. Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoms. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbi 2h.
7. Ģipša sejas detaļu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoms. Kopveselums. Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
8.. Ģipša ķermeņa daļu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoma veidošanu ar ēnošanu Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbi 4h
9.Ģipša arhitektūras formu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoma veidošanu ar ēnošanu Tehnika- zīmulis. Laboratorijas darbi 4h
10. Ziedu zīmēšana. Skices. Krāsaino zīmuļu tehnika. Laboratorijas darbi 2 h
11. Rokdarbu zīmēšana (adījumi, izšuvumi, austi audumi). Faktūras. Tehnikas. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains. Laboratorijas darbi 2h. Koka struktūras un faktūru zīmēšana. Tehnikas. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.) Laboratorijas darbi 2h
12. .Mēbeļu zīmēšana. Ķeblis. Konstruēšana. Apjoms. Telpa. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.). Laboratorijas darbi 4h.
13. Interjera zīmējumi. Tekstīlijas. Konstruēšana. Apjoms. Telpa. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains. Laboratorijas darbi 4h.
14. Apģērbs. Augļu, dārzeņu studiju transformēšana tērpu dizaina zīmējumos Tērpa zīmējums. (Jomai tekstiltehnoloģijas un dizains, 2h) Jaukta tehnika. Laboratorijas darbi
15. Interesantu dabas un vides formu zīmēšana. (Jomai koka/metāla tehnoloģijas un dizains.8h) Jaukta tehnika. Laboratorijas darbi 2h.
16. Radošuma attīstīšanas uzdevums. Dizaina risinājumi, zīmējumi pilsētvides objektam vai interjeram. Laboratorijas darbi 4h.

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu ( zīmējumu) veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu (zīmējumu) skate, vērtēšana semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zīmējumi konkrētās tehnikās tiek veikti atbilstoši tēmām, ievērojot perspektīves, konstrukcijas, apjoma veidošanas un darba noformēšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Laboratorijas darbu uzdevumi un to sarežģītības pakāpe var mainīties atbilstoši sagatavotības līmenim.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē zīmējumu kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs studiju kursa laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

Laboratorijas darbi (zīmējumi ) tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem:
1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.
Radošumu attīstošajos darbus vērtējot tiek vērtēts arī radošuma faktors.

Obligātā literatūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015;408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

Hilary Lovell;Drawing Fashion & Style: A Step-by-Step Guide to Drawing Clothes, Shoes and Accessories Paperback 2012. 127 lpp;
Zeshu Takamura Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners, Rockport Publishers;2012; 224 lpp;
I.V. Ivanova, Men's wear fashion illustration resource book: Figure drawing templates with fashion design sketches (pencil drawing techniques) (Fashion Croquis) (Volume 3) Art Design Project, 2017; 184 lpp;
Steven Thomas Miller; Drawing Fashion Accessories; 2012; Laurence King Publishing, 192 lpp
Seth Stem; Designing Furniture from Concept to Shop Drawing,; Taunton Press, 1989 - 215 lapp

Periodika un citi informācijas avoti

https://epdf.pub/figure-drawing-design-and-invention93bd4f0440e543cbca4d66ce048a154d62160.html
https://www.youtube.com/watch?v=dwZX5H3QQ_4
https://www.youtube.com/watch?v=_T5zk0M2qjg
https://www.youtube.com/watch?v=S3DCx0TzNRw
https://www.youtube.com/watch?v=BFfU4ON3ch4
https://www.youtube.com/watch?v=hwa83jVU19U

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"