Kursa kods MākZ3016

Kredītpunkti 3

Padziļinātā zīmēšana I

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi. Gūst zināšanas un prasmes par štriha veidiem, apjoma un gaismēnu attiecību veidošanu ģeometriskiem un sadzīves priekšmetiem ar štriha palīdzību (ēnošanu) Iegūst zināšanas un prasmes par apjoma veidošanu ar ēnošanu. Iegūst zināšanas par vides un dabas elementu zīmēšanu, kā arī par asociāciju izmatošanu zīmējumā. Prot izmantot iegūtās zināšanas veicot laboratorijas darbus. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kompetences: Studenti spēj un ir kompetenti izmantot kursā iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā profesionālajā darbībā un attīstībā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Salīdzināšanas un mērīšanas metode, praktiskais pielietojums. Lekcija.
2.Perspektīva dabā, vidē, telpā, uzstādījumos. Lekcija 2h
3.Novietojums lapā, iekomponēšana. Konstrukcija. Lekcija.
4. Līniju veidu vingrinājumi. Taisnas līnijas, liektas līnijas, elipses. Štrihs Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbs.
5.Uzstādījums: kubs. Ēnošana. Gaismēnas. Padziļinātas zīmējumu studijas. Piemēri. Analīze. Tehnika-zīmulis 2h
6.Uzstādījums: kubs. Kopveselums gaismēnu attiecībās. Gaismēnu savstarpēja salīdzināšana. Tehnika-zīmulis Laboratorijas darbs.
7.Uzstādījums: taisnstūris, prizma. konstruēšana, ēnošana. Prizmas konstruēšana un formas veidošana ar gaismēnām. Kopveselums gaismēnu attiecībās. Gaismēnu savstarpēja salīdzināšana. Tehnika-zīmulis. Tehnika-zīmulis Laboratorijas darbs 2h
8.Uzstādījums: lode, cilindrs, konuss. Lodes ēnošana. Konusa zīmēšana. Kopveselums gaismēnu attiecībās. Gaismēnu savstarpēja salīdzināšana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbs 2h
9. Virsmu un faktūru zīmēšana. Matēts, spīdīgs. Fakturēts. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbs 2h
10. Uzstādījums; trauki. konstruēšana Elipšu konstruēšana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbs 2h
11.Uzstādījums; trauki. konstruēšana un ēnošana Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbs 4h
12.Sadzīves priekšmeti. Dizaina skices. Tehnika - jaukta. Laboratorijas darbs 2h
13.Dizaina domāšana zīmējumos. Dabas elementu zīmējums. Daba kā iedvesmas avots. Asociatīvi zīmējumi. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Tehnika jaukta. Laboratorijas darbs 2h
14.Dabas un vides elementu zīmējums. Vide kā iedvesmas avots. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Pilsētvides zīmējumi. Tehnika jaukta. Interesantu vides elementu zīmēšana. Laboratorijas darbs 2h
15.Asociatīvi zīmējumi izmantojot dabas elementus. Dabas elementu zīmējums. Daba kā iedvesmas avots, Laboratorijas darbs 3h
16. Asociatīvi zīmējumi izmantojot vides elementus. Tehnika jaukta. Laboratorijas darbs 3h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu ( zīmējumu) veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu (zīmējumu) skate, vērtēšana un analīze semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zīmējumi konkrētās tehnikās tiek veikti atbilstoši tēmām, ievērojot perspektīves, konstrukcijas, apjoma veidošanas un darba noformēšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Laboratorijas darbu uzdevumi un to sarežģītības pakāpe var mainīties atbilstoši sagatavotības līmenim.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē zīmējumu kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs studiju kursa laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Laboratorijas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

Laboratorijas darbi (zīmējumi ) tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem:
1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.
Radošumu attīstošajos darbos vērtējot tiek vērtēts radošuma faktors.

Obligātā literatūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015; 408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dizaina Studija. Rīga: Neputns. ISSN 1691 - 3094.
2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407 - 7027.
3. Veer Catalog. Free online magazines [tiešsaiste] [skatīts: 2016.gada 22.marts]. Pieejams http://http://www.hongkiat.com/blog/42-free-online-magazines-for-designers/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"