Kursa kods MākZ2016

Kredītpunkti 1.50

Kompozīcija un krāsu mācība II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZP010, Formas dizains

Aizstātais kurss

MākZB002 [GMAKB002] Kompozīcija un krāsu mācība II

Kursa anotācija

Kompozīcija un krāsu mācība ietver lielumu, formu, krāsu un materiālu daudzveidību. Māca kompozīcijas pamatprincipus, krāsu, formu, dažādu materiālu pielietošanu, proporciju saskaņu un vizuālo elementu iekļaušanos telpā un vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zin un izprot kompozīcijas uzbūves veidus un attēlošanas pamatprincipus, krāsu risinājumus un pielietojuma iespējas: reljefa, apjoma, formas un krāsu attēlošanu, savstarpējās sakarības – teorijas kontroldarbs.
Radoši un patstāvīgi darbojas reljefa, virsmas faktūru, formu variācijās un krāsu izteiksmes veidos plaknē un apjomā (skices, darba lapas, iepakojuma dizains, izklājumi, planšetes, telpiski objekti u.c.).- praktiskie darbi.
Patstāvīgi izmanto kompozicionālās zināšanas un prasmes, izgatavo praktiskos darbus kā dizaina domāšanas prototipus un iespējamos reproducēšanas materiālus: spēj radoši, patstāvīgi kompozicionāli domāt un darboties; analizēt un vērtēt darba estētisko kvalitāti, funkciju; argumentēti spriest, uzklausīt un novērtēt otru un cienīt cita viedokli; spēj IKT zināšanas un prasmes pielietot kompozīcijas darbu un prezentāciju izstrādē - patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Krāsa. Krāsu aplis. Pamatkrāsas, kontrastkrāsas. Lokālā krāsa. Krāsa priekšmetiskā vidē, virsmu lokālā krāsa. 2h
(darbs ar krāsu, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi- krāsu apļa/spektra kompozīcijas, salikumi)
2.Krāsu psihofizioloģiskā nozīme. Krāsu salikumi, pielietojums. Laba/vidēja/slikta krāsu attiecība/lasāmība. 2h
3.Harmoniskas un krāsu kontrastu kompozīcijas. Silti – vēsie toņi un gaiši – tumšās krāsu attiecības. 1h
(praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi – krāsu planšete, aplikācija/kolāža)
4. Krāsu pārejas dabas elementos, interjerā, eksterjerā, ārtelpā un priekšmetiskā vidē. Faktūras un krāsu atspiedumi. 1h
(darbs ar krāsu, praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi- faktūrdarbi, atspiedumi, darbs ar krāsu, krāsu kompozīcijas)
Kontroldarbs. 1h
5.Priekšmetu proporcijas. Krāsu, formas, telpiskuma izjūta. Iepakojums, iesaiņojuma dizains. 1h
6.Forma, zīme, simboli. Reljefas kompozīcijas. Apjoms. 1h
7. Priekšmetu siluets, kontūrlīnija. Stilizācija. 1h
8. Asociatīvā domāšana. Asociāciju nozīme, veidi. 1h
(skices, darbs ar krāsu, praktiskie darbi- krāsu atspiedumi, krāsu kompozīcijas)
9. Simetriskas kompozīcijas. Asimetriskas kompozīcijas. 1h
10. Kolāža. Mozaīka. Miniatūra. Asamblāža. 1h
(praktiskais darbs un patstāvīgais mājas darbs- kolāžas/mozaīkas/asamblāžas/miniatūras izveide)
11. Materiālu, tehniku sintēze. Virsmas apdares veidi. Lielformāta krāsu kompozīcijas. Sienu gleznojumi. 1h
(darbs ar dažādiem materiāliem, tehnikām un krāsu, praktiskie darbi- darbs ar virsmu un krāsu, faktūrdarbi, lielformāta krāsu kompozīcijas- sienas gleznojums)
12. Kompozīcija laukumā, telpā, vidē, priekšmetiskā vidē, priekšmetu/praktisko darbu izvietojums dažādās plaknēs. Praktisko darbu skate un prezentācija par izvēlēto krāsu, tās nozīmi, pielietojumu priekšmetiskā/dekoratīvā/funkcionālā vidē-izvēlētās krāsas pētījums no konkrētas personas/lietotāja skatpunkta, paveiktā apkopojums prezentācijā. Prezentācijas izveide vistiešākā veidā ir spēja un prasme kompozicionāli piepildīt konkrētu laukumu, kur uzskatāmi izvietota vizuāla informācija, apvienojumā ar tekstu.. 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Prasības eksāmena atzīmes iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā (skices, darba lapas, planšetes, radošie darbi u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, prezentācija par krāsu, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, dizaina domāšanas prototipi, iepakojuma dizains un iespējamie reproducēšanas dizaina elementi, planšetes, radošie uzdevumi- apkopoti, pielietoti informatīvi resursi; mākslas, kultūras, laikmetīgas mākslas un dizaina materiāli, mākslinieciska jaunrade, radošums, darbu estētiskā un funkcionālā kvalitāte - atbilstoši tēmām un uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.

6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006.
2. Ozola E. Krāsas uztvere un iedarbība. Rīga: Jumava 2006. ISBN 9984-38-101-3.
3. Vaivare B. Daba krāso Dzilna auž. Jelgava: SIA „Jelgavas tipogrāfija”, 2018. ISBN 978-9934-19-544-0
4. Baranovska I. Gobelēnu krāsas. Mūsdienu gobelēni no Mobilier national kolekcijas Francijā. Rīga: LNMM 2018. ISBN 978-9934-538-21-6
5. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016.
6. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
7. Vizuālā māksla vidusskolām. I.Briška, I.Kadiķe, D.Kalēja-Gasparoviča, M.Rudovska. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
8. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
9. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
10. Иттен И. Искусство цвета. Москва: издатель Д. Аронов, 2004.
11. Ucar G. Corrugated paper packaging design. Design media Publishing Ltd, 2014. ISBN+978-988-12969-6-2
12. Sleigh-Johnson R. Practical texniles techniques. A7C BLACK publishers Ltd London, 2009. ISBN 978-14081-0587-0
13. Osorno L. Commercial Illustration. Design media Publishing Ltd, 2014. ISBN 978-988-15451-3-8
14. Lying W. Commercial Prints Design. Design Media Publishing Ltd, 2014. ISBN 978-988-12966-3-4
15. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.
16. La peinture acrylique. Fournitures, techniques, sujets. KOMET Verlag GmbH, 2009. ISBN 978-3-86941-541-3
17. Wiedwmann Ed.J. Logo Design. Tashen, 2019. ISBN 978-3-8228-4622-3
18. Simmonds J. Watercolour Innovations. Collins, 2005. ISBN 0007177828

Papildliteratūra

1. Ēķe Gāga D. Gribu būt dizainers. Rīga: Biedrība Droši un koši, 2018. ISBN 978-9934-8565-5-6
2. Lake S. Botanical Style. London New York: RPS, 2016. ISBN 978-1-84975-713-3
3. Fiell C. P. Scandinavian design. Tashen, 2017. ISBN 978-3-8365-4452-8
4. Hudson J. The Design Book. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-099-7
5. Lorenc J. Commercial Guide. Design Media Publishing Ltd 20/F Manulife Tower. Hong Kong,: 2015. ISBN: 978-988-14124-1-6
6. Fiell C., P. Design Now! Eco-design to Design-Art 90 Designers from liro Ahokas to Michael Young. Tashen, 2007. ISBN 978-3-8228-5267-5
7. Martins A., Jehl E. Grand Stand. Designing Stands for trade Fairs and Events. Frame: thames and Hudson Ltd, 2018. ISBN: 978-94-92311-19-1
8. Jozus A. Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Rīga: Eko Media, ISBN 978-0034-8730-0-1
9. Guan A., Wang A. Brand Image Design for Catering Services. Design Media Published Ltd 20/F Manulife. Tower, 2010. ISBN 978-988-15660-1-0

Periodika un citi informācijas avoti

1.Digitālais mācību līdzeklis, e-mācību kurss "Kompozīcija un mākslas valoda", Spulle - Meiere I., Reimandova I., 2012. www. intereses. lv
2.Pastaiga. Mode Stils Kultūra Māksla. Rīgas Viļņi izdevniecība. ISSN 1407-3277
3.Deko. Izdevniecība žurnāls „Santa”. ISSN 1407-7027
4. Tidskriften RUM. The Swedish magazine about Scandinavian architecture & design. 3/2019. ISSN1650-1330
5.Lilit Look. Lilit STILS&MODE. Pieejamms: http://www.lpia.lv. ISSN 1691-2012
6.L”OFFICIIEL. Poligrāfijas grupa Mūkusala. ISSN 1691-5135
7. RUM Design. Mode. Inredning. TIDSAM 4752-01, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14
8.IN.Indhold. MODE/INTERVIEW/KULTUR/REJSER. 100 unikkejulegaver. IN udgivesaf Aller Media A/S. 2019., 2020. Mainlifestyle.dk UBD 5701837000151
9.HŪS OG HĪBYLI. ISSN 1021-8327
10. Disain. Interjoor & Arhitektuur. ISSN 2674-1601

Piezīmes

Mājas vide izglītībā,
Dizains un amatniecība