Kursa kods Lauk3001

Kredītpunkti 6

Augsne un meža produktivitāte

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Kursa anotācija

Studenti gūst pamatzināšanas un izpratni par augsnes zinātnes pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, lomu ekosistēmā, augšņu klasifikāciju, spēj kritiski analizēt informāciju; zina produktivitātes rādītājus, to ietekmējošos vides faktorus, riskus un mežsaimnieciskos pasākumus.
Laboratorijas un praktiskajos darbos apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, meža produktivitātes, risku un dažādu faktoru ietekmes noteikšanā, un informācijas interpretācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj veikt vienkāršākās augsnes analīzes un interpretēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi.
2. Prot diagnosticēt augsnes morfoloģiskās pazīmes – praktiskie darbi.
3. Spēj veikt augšņu klasifikāciju atbilstoši WRB – praktiskie darbi.
4. Izpratne par augsnes veidošanos, ģenēzi, īpašībām, klasifikāciju, ģeogrāfiju; augsnes lomu cilvēka saimnieciskajā dzīvē un tās ekoloģiskajām funkcijām – lekcijas, 1.–2. kontroldarbs,
5. Zina produktivitātes rādītājus, to ietekmējošos faktorus (3. kontroldarbs) un mežsaimnieciskos pasākumus (seminārs).
6. Prot noteikt un aprēķināt meža produktivitātes rādītājus (Praktiskie darbi)
7. Spēj analizēt un patstāvīgi izvērtēt dažādu faktoru, pasākumu un risku ietekmi uz meža produktivitāti, kā arī novērst to negatīvo ietekmi (Lekcijas, Laboratorijas darbi, 4. kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads. Jēdziens par augsni, tās funkcijas (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 4h)
2.Augsnes veidošanās vispārējā shēma. Augsnes veidošanās faktori. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 4h)
3.Augsnes un cilmiežu mineraloģiskais un granulometriskais sastāvs. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbi 3h)
4.Augsnes organiskā viela. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbi 3h)
5.Augsnes ķīmiskās un koloidālās īpašības. (Lekcija 2h + Laboratorijas darbi 2h)
6.Augsnes fizikālās īpašības un struktūra. 1. Kontroldarbs (1 h)
7.Augsnes auglība. Augsnes ģenēze un evolūcija. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 4h)
8.Augšņu klasifikācija. Augšņu ģeogrāfija (Ziemeļeiropas un Latvijas augšņu segas raksturojums). 2. kontroldarbs. (1 h)
9.Meža produktivitātes jēdziens, tās rādītāji. (Lekcijas 3h)
10.Meža produktivitātes rādītāju mērīšana un aprēķins. (Praktiskie darbi 4h)
11.Meža produktivitāti ietekmējošie vides faktori. (Lekcijas 2h + Laboratorijas darbi 2h)
12.Meža produktivitātes rādītāji, to mērīšana un ietekmējošie vides faktori. 3. kontroldarbs. (1h)
13.Meža produktivitāti ietekmējošie mežsaimnieciskie pasākumi. (Seminārs 8h)
14.Meža produktivitāti ietekmējošie riski un to mazināšanas iespējas (Lekcijas 3h + Laboratorijas darbi 3h)
15.Meža produktivitātes saistība ar koksnes kvalitāti dažādām koku sugām (Lekcijas 2 h + Laboratorijas darbi 3h)
16.Meža produktivitāti ietekmējošie mežsaimnieciskie pasākumi un riski, to negatīvās ietekmes novēršana. 4. kontroldarbs. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūstamo teorētisko vielu. Visiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem ir jābūt izpildītiem un ieskaitītiem, kontroldarbiem sekmīgi uzrakstītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Laboratorijas un praktisko darbu protokolu savlaicīga (atbilstoši grafikam) izpilde un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 4 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas un praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu, atbilstoši studiju priekšmeta programmas apjomam. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Ja visi kontroldarbi ir uzrakstīti sekmīgi, un ar šiem 4 kontroldarbiem savākto punktu summa ir 25 un vairāk, tad gala eksāmens nav jākārto un iegūstamā atzīme ir atbilstoša kontroldarbu vidējam novērtējumam.
Studiju kursa kopējo novērtējumu veido 4 kontroldarbu (kopā 50 %; pirmā rakstīšanas reize, ne labotā atzīme), darba semestrī vidējā atzīme, un noslēguma eksāmenā (50 %) iegūtā atzīme attiecībā 1:1. Piem., ja kontroldarbos u.c. semestra aktivitātēs iegūtā vidējā atzīme ir 6, bet noslēguma eksāmenā – 8, tad zināšanu novērtējums studiju kursā būs 7.
3
Lekciju apmeklējums obligāts. Līdz eksāmenam (vai savākto punktu ieskaitīšanai) jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Gala eksāmens rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena atzīme ir nesekmīga, arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs! Piezīme. Eksaminācija un turpmākais darbs kārtējā mācību gadā var tikt atteikts studentiem, kuri neattaisnoti kavējuši 10 vai vairāk lekcijas, kā arī laboratorijas un praktiskos darbus.

Obligātā literatūra

1. Blum W.E.H., Schad P., Nortcliff S. Essentials of Soil Science. Stuttgart: Borntraeger Science Publishers, 2018. 171 p.
2. Switoniak M., Kabala C., Karklins A., Charzynski P. et. al. Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students’ Version. Torun: Polish Society of Soil Science, 2018. 286 p. [tiešsaiste] [skatīts 28.10.2019.] Pieejams: http://www.academia.edu/36680011/Guidelines_for_Soil_Description_and_Classification_Central_and_Eastern_European_Students_Version

3. Materiāli E-studiju vietnē.

Papildliteratūra

1. Buol S.W., Hole F.D., McCracken R.J., Southard R.J. Soil Genesis and Classification. 4th ed. Ames: Iowa State University Press, 1997. 527 p. LLU 276204.
2. Harpstead M.I., Sauer T.J., Bennett W.F. Soil Science Simplified. 3rd ed. Ames: Iowa State University Press, 1997. 210 p. LLU 276206.
3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p. LLU, INTERNET. .
4. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Publications of the European Comnunities, 2010. 144 p. INTERNET.
5. European Atlas of Soil Biodiversity. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comnunities, 2010. 128 p. INTERNET.
6. Encyclopaedia of Soils in the Environment (2005). Ed.-in-chief D. Hillel. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier, 2005. Vol. I – 548 pp.; vol. II – 542 pp., vol. III – 570 pp., vol. IV – 459 p. .
7. Soil Sequences Atlas II. Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 248 p.
8. Soil Sequences Atlas IV, Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 262 p
https://www.academia.edu/38013329/SOIL_SEQUENCES_ATLAS_IV?campaign=upload_email

Periodika un citi informācijas avoti

1. Materiāli E-studiju vietnē
2. INTERNET resursi.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem