Kursa kods LauZP076

Kredītpunkti 3

Pētījumi lauksaimniecības inženierzinātnēs

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ5139, Maģistra darbs II

LauZ5152, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Studiju darba mērķis: veikt pētniecības praksi maģistra darba vadītāja vadībā, veicot pētniecību virzienos, kas saistīti ar izstrādājamā maģistra darba tēmu. Pētniecības prakse veicama uzņēmumos, firmās, iestādēs utt., kuru darbība saistīta ar inženierzinātnēm, vai arī augstskolās un citās mācību iestādēs, kur ir nepieciešamā pētniecības materiāli tehniskā bāze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - izvērstas un padziļinātas praktiskas zināšanas un izpratne par ar darba tēmu saistītām inženiertehniskām problēmām un to atrisināšanas iespējām. Padziļinātas zināšanas eksperimentu organizēšanā un veikšanā, eksperimentālo iekārtu izvēlē, iegūto pētījumu rezultātu matemātiskajā apstrādē un vizualizēšanā.
2. Prasmes - prasme izmantot zināšanas eksperimentālā darba organizēšanā un eksperimentu nodrošināšanā uzņēmumos vai zinātniski pētnieciskās iestādēs, pielietot jaunākās pētījumu metodes, izstrādāt detalizētu un visaptverošu pētījumu metodiku un to realizēt, apstrādāt iegūtos rezultātus un prast tos prezentēt.

3. Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādām mērījumu iekārtām un mērsistēmu kompleksiem, kuri nepieciešami inženieru pētījumu nodrošināšanā, spēj izvērtēt, izstrādāt un aprobēt pētījumu metodiku, pieņemt lēmumus saistībā ar pētījumu plāna izstrādi un tā realizēšanu. Patstāvīgi spēj veikt pētījumu un apstrādāt iegūtos datus, Prakses atskaite. Spēj sagatavot prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētījumu objekts. Pētījumu mērķis.
2. Pētījumu hipotēze, darba uzdevumi.
3. Pētījumu kalendārais plāns un tā izpilde.
4. Eksperimentu plānošana.
5. Analītisko pētījumu metodika.
6. Eksperimentālo pētījumu metodika.
7. Eksperimentālo un analītisko pētījumu tehnoloģiskā programma.
8. Eksperimentos izmantojamās iekārtas, to raksturojums.
9 Pētījumu rezultātu dokumentēšana.
10. Vairāku iekārtu sinhronizācija un datu apstrāde.
11. Iegūto pētījumu rezultātu matemātiskā apstrāde.
12. Kļūdas pētījumu rezultātos, to izvērtējums un analīze.
13. Iegūto pētījumu rezultāti, to grafiskā un analītiskā interpretācija.
14. Secinājumi par pētījumu rezultātiem.
15. Mācību ekskursija uz konkrētās specializācijas jaunāko tehnoloģiju uzņēmumu.

16. Prezentācijas sagatavošana “TF studentu un maģistrantu zinātniskai konferencei” vai tai pielīdzināmai konferencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Pēc pētījumu veikšanas divu nedēļu laikā jāizstrādā prakses atskaite, jāiesniedz prakses vadītājam un divu nedēļu laikā prakse jāaizstāv.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites sagatavošana
Prezentācijas sagatavošana konferencei

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumā ietver praksē paveikto un konferences prezentāciju.

Obligātā literatūra

1. Kumar R. (2011) Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners: 3rd edition. SAGE Publications Ltd., 440 p.
2. Kothari C.R. (2012) Research Methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers, 418 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.

Piezīmes

Obl.: TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmām.