Kursa kods LauZP073

Kredītpunkti 9

Tehnoloģiskā profesionālā prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir nostiprināt teorētiskajās studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences un iepazīt moderno lauksaimniecības tehniku un tās izmantošanas un apkalpošanas tehnoloģijas: iemaņu apguve mašīnu sagatavošanai darbam; mašīnagregātu sastādīšana; darbs ar mašīnagregātiem; racionālu darba režīmu izvēle; mašīnu tehnoloģiskā regulēšana; ražošanas materiāli - tehniskā apgāde, plānošana, izdevumu kalkulēšana, finansēšana un kreditēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - lauksaimniecības tehnikas jautājumos, procesu tehnoloģijās, mašīnu konstruktīvajos risinājumos, darbībā un regulēšanā.
• Prasmes - praktiskas pamatzināšanas lauksaimniecības un lopkopības mehanizācijā pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskajos un tehniskajos risinājumos.
• Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt mehanizācijas jautājumus lauksaimniecībā, izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku.

Zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas prakses pārskata un tā aizstāvēšanas ietvaros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses uzņēmuma organizatoriskā struktūra un darbība, darba drošības noteikumi uzņēmumā.
2. Uzņēmuma tehnikas parks, tā struktūra, izmantotās tehnikas uzbūve, tehnikas servisa iekārtas un aprīkojums, to uzbūve, darbība, ekspluatācijas prasības un noteikumi.
3. Lauksaimniecības tehnikas uzbūves un darbības pamatprincipi, to montāžas un demontāžas darbu izpilde.
4. Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu, to elementu tehniskās apkopes, sagatavošana darbam, glabāšana.
5. Lauksaimniecības tehnikas un to elementu tehniskā stāvokļa novērtēšana un diagnostika.
6. Tehnikas apkalpošanas un remonta organizācija uzņēmumā, ārpakalpojumu izmantošana.
7. Ieskats uzņēmuma darba organizācijā, darba pienākumu plānošanā, sadalē un izpildē.
8. Individuālais uzdevums kāda atsevišķa aspekta padziļināta izpilde saskaņā ar prakses vadītāja norādījumiem.
Kopā 1.-8. punkta izpildei - 220 h.

9. Prakses pārskata sagatavošana - 20 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Darbs profesionālās prakses vietā, vēlams lauksaimnieciska rakstura uzņēmumā, konkrētā objektā vai konkrētu uzdevumu izpildē.
2. Padziļināta, ar prakses vietu saistītas, konkrētas ražošanas, pētniecības, servisa, pārvaldes, nozares tehnoloģijas izpēte un rakstiska pārskata sagatavošana. Pārskata apjoms 15 - 20 A4 formāta lapas. Lietot Times New Roman 12 pt, 1,5 intervāla rakstā. Pārskatu ieteicams ilustrēt ar shēmām, grafikiem, dokumentu kopijām un fotogrāfijām.

3. Prakses pārskata publiskai aizstāvēšanai institūta direktors nozīmē prakses vērtēšanas komisiju, nosaka aizstāvēšanas vietu un laikus. Prakses ieskaiti novērtē ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā students gatavo pārskatu par prakses uzņēmumu un prakses laikā veiktajiem darbiem. Prakses pārskatā iekļauj tādas sadaļas, kā prakses uzņēmuma vispārīgais raksturojums, darbības sfēra, klientu raksturojums, servisa iekārtu un aprīkojuma raksturojums, kā arī detalizētu pārskatu par prakses laikā veiktajām darbībām un gūtajām atziņām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek vērtēta ar ieskaiti ar atzīmi pēc prakses pārskata izpildes pilnības un kvalitātes, prakses vadītāja atsauksmes un pēc praktikanta izklāsta par prakses gaitu pārrunu veidā.

Obligātā literatūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: RTU, 2011. 199 lpp.
2. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

3. Mašīnu tehniskā apkalpošana [elektroniskais resurss] : mācību grāmata / G.Aizsils, J.Tupiņš. Jelgava: LLU, 2013. 234 lpp. Pieejams: file:///C:/Users/LIETOT~1/AppData/Local/Temp/Masinu_tehniska_apkalposana.pdf.

Papildliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.

2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 300 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „AgroTops”. Pieejams: https://www.la.lv/agrotops.
2. Žurnāls „Saimnieks”. Pieejams: http://www.saimnieks.lv.

3. Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un apkalpošanas uzņēmumu mājas lapas.

Piezīmes

Obligāta prakse akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”