Kursa kods LauZP072

Kredītpunkti 6

Inženierdienesta profesionālā prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt inženierdienesta pienākumus lauksaimniecības produkcijas ražošanas procesā, šim nolūkam izpētot un analizējot kāda uzņēmuma ražošanas tehnoloģiju, ietverot izejvielu piegādi, produkcijas ražošanu un realizāciju, tehniskā servisa līmeni, cilvēku aizsardzības un darba drošības situāciju, iekārtu un mašīnu atjaunošanas stratēģiju un praktiskās iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par inženierdienesta pienākumiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī produkcijas ražošanas tehnoloģijas un tehnikas modernizācijas iespējām.
Prasmes - pārzināt lauksaimniecības produkcijas ražošanas tehnisko bāzi, tās atjaunošanu, komplektēšanu un ekspluatāciju.

Kompetences - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženierim, rūpējoties par ražošanas tehnoloģisko procesu pilnveidi un modernizāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses laikā students iepazīstas ar prakses uzņēmuma saimniecisko darbību, izmantoto tehniku, inženieru pienākumiem, kā arī izpilda prakses individuālo uzdevumu (saskaņā ar prakses vadītāja norādījumiem) - 140 h

2. Sagatavo prakses pārskatu - 20 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praksi novērtē ar ieskaiti ar atzīmi pēc iesniegtā prakses pārskata un diskusijas ar studentu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izpilda prakses programmu, ietverot individuālā uzdevuma izpildi un prakses pārskata sagatavošanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtēšana paredzēta prakses noslēgumā, iepriekš iesniedzot prakses vadītājam prakses pārskatu un atskaiti par izpildīto individuālo uzdevumu. Inženierdienesta profesionālo praksi vada un ieskaiti pieņem prakses vadītājs.

Obligātā literatūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana / J.Priekuļa red. Jelgava: [b.i.], 2003. 198 lpp.

3. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. De Laval. Dairy Farming Handbook. [Tumba]: DeLaval, 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Augkopība. Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/
2. Lopkopība. Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/
2. Digital innovations for a sustainable dairy ndustry. Pieejams: http://www.delavalcorporate.com/
3. Modern Farming. Pieejams: https://industrytoday.com/modern-farming/

4. Modern Farming Methods, Techniques. Pieejams: https://www.agrifarming.in/modern-farming-methods-techniques

Piezīmes

Obligāta prakse akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”