Kursa kods LauZP069

Kredītpunkti 24

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Iveta Kļaviņa-Blekte

Mg. biol.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Profesionālā prakse rada iespēju pirmajos trīs gados iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Prakse ir arī pirmsdiploma praktiskās studijas, tādēļ prakses vietu students izvēlas atbilstoši izvēlētajai bakalaura darba tematikai. Studenti var izvēlēties šādas pamattēmas: uzņēmējdarbība augkopībā, vai dārzkopībā, vai lopkopībā vai dekoratīvajā dārzkopībā. Prakses laikā studenti individuāli praktizējas divos lauksaimniecības uzņēmumos no kuriem viens ir pamata, otrs papildus prakses vieta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem kādā no lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm, vadības, organizatoriskiem, uzskaites un finanšu plūsmas principiem, saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās, kā arī uzzina un iepazīst konkrētā novada kultūrvēsturisko vidi.
Prakses laikā students apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu, izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas, risināt praktiskus jautājumus un problēmas uzņēmumā, analizēt lauksaimnieciskās ražošanas procesu un izstrādāt ieteikumus. Iegūtās prasmes students atspoguļo atbilstoši noformētā prakses pārskatā. Prakses noslēgumā students ir kompetents praksē iegūtās zināšanas un prasmes par lauksaimniecības produkcijas ražošanu, sagatavošanu un realizāciju pielietot savā tālākajā darbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar ražošanas nozarēm prakses saimniecībā
2 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
3 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
4 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
5 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
6 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
7 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
8 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
9 Starppārskata sagatavošana un iesniegšana institūtā
10 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
11 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
12 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
13 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums rudens perioda darbiem saimniecībā
14 Prakses pārskata sagatavošana
15 Prakses pārskata sagatavošana
16 Prakses pārskata noformēšana, iesniegšana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti sagatavo starppārskatu, kurā ietver informāciju no programmas vispārīgās daļas, izņemot grāmatvedības un saimnieciskās darbības finanšu raksturojumu. Starppārskatu iesniedz elektroniski prakses vadītājam LLU līdz 5. oktobrim. Prakses vadītāja noteiktā laikā praktikants ierodas LLU, lai atskaitītos par paveikto un tiktos ar noslēguma darba vadītāju. Starppārskata vērtējumu iekļauj prakses gala novērtējumā.
Beidzot praksi, students pabeidz pārskata sagatavošanu, iesniedz to prakses vadītājam dekanāta noteiktajā termiņā un publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējuma atzīmi.

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Profesionālā prakse ir obligāta profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs iegūšanai.