Kursa kods LauZP061

Kredītpunkti 24

Lopkopība II

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3153, Ģenētika

LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa anotācija

Profesionālas prakses laikā studenti veic prakses vadītāja nozīmētus individuālus uzdevumus lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībās/ uzņēmumos/ organizācijās (prakses vietās). Padziļina praktiskās iemaņas dažādu sugu dzīvnieku un putnu produktivitātes, eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses vietā iegūst informāciju par kursa programmas saturā izvirzītajiem uzdevumiem. Atbilstoši kompetencei piemērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc profesionālās prakses studentam būs: • zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku zootehnisko uzskaiti, ciltsdarbu, produkcijas ieguves un uzglabāšanas noteikumu ievērošanu. Prakses atskaites saturs liecina par studenta pamatzināšanām nozarē un profesijā. • prasme apkopot, sistematizēt un analizēt lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes, atražošanas un produkcijas ieguves datus, izdarot loģiskus secinājumus. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par apkopoto datu loģisku analīzi un precīzi izdarītiem secinājumiem par prakses laikā paveikto. • kompetenti risināt problēmas un pieņemt lēmumus, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz lopkopības produkcijas ražošanu. Prakses pārskata un prezentācijas saturs liecina par studenta kompetenci spriest un diskutēt par praktiskiem jautājumiem nozarē un profesijā.

Kursa saturs(kalendārs)

16 nedēļas – prakse saimniecībā, uzņēmumā un/ vai organizācijā.
Prakses gala pārskats tiek veidots atkarībā no izvēlētās prakses vietas lopkopības virziena un tas ietver sekojošas daļas:
1. ja praksi iziet lopkopības produktu ražojoša virziena saimniecībā un/ vai uzņēmumā:
1) Saimniecības/ uzņēmuma raksturojums;
2) Ganāmpulka/u dzīvnieku/ putnu produktivitātes izvērtēšana;
3) Dzīvnieku/ putnu turēšanas tehnoloģiskie risinājumi saimniecībā/ uzņēmumā;
4) Dzīvnieku/ putnu ēdināšanas tehnoloģiskie risinājumi saimniecībā/ uzņēmumā;
5) Audzēšanas programmu īstenošana ciltsdarba nodrošināšanai saimniecībā/uzņēmumā.
2. ja praksi iziet uzņēmumā un/ vai organizācijā, kuras virziens ir lopkopības pakalpojumu sniegšana:
1) Uzņēmuma/ organizācijas dibināšanas vēsture;
2) Uzņēmuma/ organizācijas mērķis un uzdevumi;
3) Uzņēmuma/ organizācijas struktūra;
4) Uzņēmuma/ organizācijas darbības sfēra;
5) Uzņēmuma/ organizācijas sadarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses gala vērtējumu - ieskaite ar atzīmi veido gala pārskats un prakses pārskata mutiska prezentācija pie dekāna norīkotas komisijas.
Lai aizstāvētu prakses gala pārskatu, jābūt:
1) iesniegtam starppārskatam;
2) iesniegtam gala pārskatam, ar pievienotu atsauksmi no prakses vietu vadītājiem. Iesniegšanas termiņi apstiprināti ar dekāna rīkojumu

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Prakses starppārskatu iesniedz elektroniski. Gala pārskatu ievieto e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses gala vērtējumu veido: gala pārskats 40%, prezentācija 20% un diskusija 20%. Vērtējumu papildus ietekmē starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte. Ja starppārskats nav iesniegts laikā un / vai tas ir sliktā kvalitātē, prakses gala vērtējums nepārsniedz 7 balles.

Obligātā literatūra

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana, pieejams: https://www.ldc.gov.lv/lv/nacionala
2. Dzīvnieku organizāciju mājaslapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas, pieejams: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba-organizacijas
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020). Studiju darbu izpilde un noformējums. Jelgava: LLU. 69 lpp., pieejams: https://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2023-02/Stud_darbu_nof_noteik_2020_preciz_20-02-2023.pdf

Papildliteratūra

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. (2013), Izdevējs: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 47. lpp., pieejams: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.).
2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi, pieejams: https://www.zm.gov.lv/lv/lauksaimniecibas-gada-zinojumi.

Piezīmes

Obligāta prakse profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" studējošajiem specializācijas virzienā Ciltslietu zootehniķis 4. kursa 7. semestrī pilna laika studijās un 5. kursa 9. semestrī nepilna laika studijās.