Kursa kods LauZP059

Kredītpunkti 24

Dārzkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības fakultātes Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” ar specializāciju dārzkopībā, 4. kursa 7. semestrī pilna laika studijās un 5. kursa 9. semestrī nepilna laika studijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• nostiprinātas zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem, vadības un organizatoriskiem principiem, kultūraugu šķirnēm, pielietoto agrotehniku, kā arī saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās – prakses gala pārskats;
• prasme saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar dārzkopības produkcijas ražošanu, idenficēt un noteikt kaitīgo organismu izplatību, izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas audzēšanas tehnoloģijas – kolekcijas (slimību, kukaiņu un to bojājumu, dārzaugu sēklu un augu herbāriji);

• kompetence dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju plānošanā, uzņēmumu vadīšanā sadarbībā ar prakses vadītāju – gala pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijā aizstāvēšanas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

15 nedēļas – prakse saimniecībā / uzņēmumā / valsts iestādē, kuras laikā jāiepazīstās ar šādām tēmām:
1. Saimniecības / uzņēmuma / valsts iestādes raksturojums, specializācija
2. Kopējais nozares raksturojums
3. Augu sortimenta, audzēto kultūraugu rakstirojums
4. Agrometeoroloģisko un agroekoloģisko apstākļu raksturojums saistībā ar ražošanas specializāciju. Saimniecības augšņu raksturojums, meliorācija
5. Konkrēto agrotehnisko pasākumu raksturojums
6. Saimniecības ražošanas tehnoloģiskais raksturojums.
7. Agroķīmija
8. Augu aizsardzības sistēma
9. Saimniecībā ražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un realizācija. Loģistika
10. Resursi un nosacījumi saimniecības perspektīvai izaugsmei
11. Sadarbības partneri. Saimniecības iesaistīšanās lauksaimniecības organizācijās, kooperatīvos u.c.
12. Nacionālo un ES atbalsta fondu izmantošana, ar to saistītās iespējas un problēmas
13. Saimnieciskā darbība un apkārtējā vide
14. Darba vide uzņēmumā un cilvēku drošība
15. Risku kontroles pasākumi
Stārppārskatu iesniedz prakses vadītāja norādītajā laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses gala vērtējumu – ieskaite ar atzīmi – veido gala pārskats (atzīme) un prakses pārskata prezentācija (atzīme).
Jābūt nodotām kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, dārzeņu un augļaugu sēklu kolekcijām; viengadīgo puķu, ziemciešu un/vai dekoratīvo kokaugu herbārijiem), iesniegtam starppārskatam, gala pārskatam un pievienotām atsauksmēm no prakses vietu vadītājiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kolekcijām jābūt noformētam atbilstoši prasībām.
Starppārskatu iesniedz elektroniski.
Gala pārskatu pievieno e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses gala vērtējumu papildus ietekmē kolekciju un starppārskata iesniegšanas laiks (punkti) un kvalitāte (punkti). Ja kopējais punktu skaits nav virs 4, tad neatkarīgi no gala pārskatā un prezentācijā iegūtās vidējās atzīmes, students nevar iegūt augstāku vērtējumu kā 7 balles.
1 punkts: starppārskats nav iesniegts noteiktajā laikā un tas neatbilst prasībām; kolekcijas nav iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām;
2 punkti: starppārskts iesniegts noteiktajā laikā, bet tas neatbilst prasībām; kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā, bet to noformējums neatbilst prasībām;

3 punkti: starppārskats iesniegts noteiktajā laikā un tas atbilst prasībām; kolekcijas iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums atbilst prasībām.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība (2015) Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
2. Augu slimības. B. Bankinas red. Jelgava: LLU, 2003. 247 lpp.
3. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014). Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU. 104 lpp.
4. Balode A. (2016) Puķkopība. Rīga: Burtene. 342 lpp.
5. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.

6. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.

Papildliteratūra

1. Žukauska I. (2008) Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997) Plant Propagation. Principles and practices. Univ. of California, 770 p.

3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2013) Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izd. Jelgava:LLU. 76 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.

3. Biškopis (ISSN 1407-221)

Piezīmes

Profesionālā prakse Dārzkopībā II paredzēta nepilna laika studentiem.