Kursa kods LauZP056

Kredītpunkti 24

Laukkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3139, Agroķīmija

LauZ4219, Augkopība I

LauZ4228, Augu aizsardzība

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti, atkarībā no prakses saimniecības specializācijas virziena, padziļina praktiskās iemaņas kultūraugu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc profesionālās prakses Laukkopība II studentam būs:
• nostiprinātas zināšanas un kritiska izpratne agronomiskajos jautājumos; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar prakses saimniecības praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām – prakses gala pārskats.
• prasmes izvērtēt sējumu stāvokli, noteikt un izvērtēt kaitīgo organismu izplatību, kā arī pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti; pratīs vadīt un organizēt lauku darbus - kolekcijas (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu).

• kompetence spēja patstāvīgi vadīt graudaugu, pākšaugu rapšu, kartupeļu un citu laukaugu audzēšanu, izmantot jaunākos zinātniskos atklājumus un ekonomiskās likumsakarības nozares pilnveidošanai, patstāvīgi vadīt lauksaimnieku saimniecības ražošanas darbu un celt savu kvalifikāciju - gala pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijās aizstāvēšanas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

16 nedēļas – prakse saimniecībā/uzņēmumā, kuras laikā jāiepazīstas ar šādām tēmām:
1. Saimniecības raksturojums, specializācijas virziens/-i.
2. Augkopības nozares raksturojums, audzētie kultūraugi, to struktūra; sēklkopība, lopbarības ražošana (ja saimniecībā notiek).
3. Saimniecības augšņu raksturojums, meliorācijas sistēmas raksturojums.
4. Divu plašāk audzēto kultūraugu tehnoloģiskās kartes, konkrētu agrotehnisko pasākumu pamatojums, mēslošanas plāns un tā izvēles pamatojums, nozīmīgākie kaitīgie organismi, augu aizsardzības sistēma.
5. Loģistika un sadarbības partneri (produkcijas realizācija, lauksaimniecības pakalpojumi, dalība kooperatīvos un citās organizācijās).

6. Saimniecības attīstības vīzija, risku kontroles pasākumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses gala vērtējumu - ieskaite ar atzīmi veido gala pārskats (atzīme) un prakses pārskata mutiska prezentācija pie dekāna norīkotas komisijas (atzīme).
Lai aizstāvētu prakses gala pārskatu:
1) jābūt nodotām un ieskaitītām kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu);
2) iesniegtam starppārskatam;
3) iesniegtam gala pārskatam, ar pievienotām atsauksmēm no prakses vietu vadītājiem.

Iesniegšanas termiņi apstiprināti ar dekāna rīkojumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu, nezāļu un nezāļu sēklu) jābūt noformētām atbilstoši prasībām, kas pievienotas e-studijās.
Starppārskatu iesniedz elektroniski.

Gala pārskatu pievieno e-studijās un, kad tas ir akceptēts, iesniedz izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses gala vērtējumu, papildus gala pārskata un prezentācijas vērtējumam, ietekmē kolekciju un starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte (novērtējums - punkti). Ja kopējais punktu skaits nav vismaz 4, tad neatkarīgi no gala pārskatā un prezentācijā iegūtās vidējās atzīmes, students nevar iegūt augstāku vērtējumu kā 7 balles.

Ballu sadalījums atkarībā no starppārskata iesniegšanas laika un kvalitātes:
3 balles - iesniegts noteiktajā laikā un tas atbilst prasībām;
2 balles - iesniegts noteiktajā laikā, bet tas neatbilst prasībām;
1 balle - nav iesniegts noteiktajā laikā.

Ballu sadalījums atkarībā no kolekciju iesniegšanas laika un kvalitātes:
3 balles - iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums atbilst prasībām;
2 balles - iesniegtas noteiktajā laikā, bet to noformējums neatbilst prasībām;

1 balle - nav iesniegtas noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām.

Obligātā literatūra

1. Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008). O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Augu slimības (2003) B.Bankinas red.Jelgava: LLU, 247 lpp.
4. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
5. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals u.c. Jelgava: LLU. 240 lpp.
6. Priedītis A. (1996) Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 293 lpp.

7. Turka I. (2004) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. Ozolnieki: SIA LLKIAC.

2. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi - www.vaad.gov.lv

Piezīmes

Obligāta prakse profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" specializācijas virzienam Agronoms ar specializāciju laukkopībā. 4. kursa 7. semestrī pilna laika studijās un 5. kursa 9. semestrī nepilna laika studijās.