Kursa kods LauZP050

Kredītpunkti 3

Agronomija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

author

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Prakses mērķis nostiprināt studiju kursos (Pētījumu metodika, Augu fizioloģija, Dzīvnieku fizioloģija, Augsnes zinātne vai Lopkopība) iegūtās teorētiskās zināšanas. Prakse sastāv no piecām atšķirīgām sadaļām (atkarībā no studenta izvēlētā specializācijas virziena), kuras norit mācībspēku vadībā. Izbraukuma nodarbības - studenti apmeklē dažādus lauksaimniecības uzņēmumus un konsultāciju centru. Pētījumu metodikas laikā tiek apmeklētas zinātniskās institūcijas (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, AREI) un veikti praktiski uzdevumi. Augu fizioloģija - studentu darbs grupās (2 - 3 studenti) veicot noteiktus praktiskus uzdevumus pēc iepriekš sastādītas programmas. Dzīvnieku fizioloģija - studentu darbs 5 darba grupās veicot noteiktus praktiskus uzdevumus. Augsnes zinātne - iepazīšanās ar konkrētās vietas ģeoloģisko uzbūvi, procesiem; praktiskā darbošanās - augšņu diagnostika, apraksts un kartēšana. Vai Lopkopība - darbs ar dokumentāciju; lopbarības paraugu noņemšana un novērtēšana; barības devu aprēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


Pēc mācību prakses apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par Augsnes zinātnes, Lopkopības, Augu un Dzīvnieku fizioloģijas, kā arī Pētījumu metodikas studiju kursos gūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskos apstākļos; lauksaimnieciska rakstura pētniecības iestāžu un izstāžu organizāciju;
• prasmes izvērtēt augsnes īpašības, dzīvnieku un augu fizioloģiskos procesus, veikt novērojumus izmēģinājumos un izvēlēties iegūto datu apstrādes metodes, kā arī veikt šķirnes dzīvnieku cilts uzskaiti;
• kompetences veikt praktiskas darbības augsnes vērtēšanas, lopkopības, dzīvnieku un augu fizioloģijas jomās, kā arī veikt un izvērtēt pētnieciska darba rezultātus.

Katras prakses sadaļas noslēgumā studentam vai studentu grupai jāsagatavo prakses atskaite (protokols) un jāveic tās publiska aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Izbraukuma nodarbības - 3 dienas.
1. diena: izstāžu kompleksa „Rāmava” apmeklējums.
2. diena: zemnieku saimniecību apmeklējums, kurās nodarbojas ar augkopību un/vai lopkopību, un „LATRAPS” apmeklējums.
3. diena: LLKC apmeklējums. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Pētījumu metodika - 2 dienas (2 mācībspēki).
1. diena: konkrētas zinātniski - pētnieciskās institūcijas apmeklējums, iepazīšanās ar tās darbību. Īsa apraksta sagatavošana par apmeklēto institūciju un konkrētu uzdevumu izpilde.
2. diena: praktiskie darbi - pētījuma parametru definēšana un atlase; pētījuma shēmas izveidošana; pētījuma datu bāzes izveidošana; datu sakārtošana un sagatavošana datu analīzei. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Augu fizioloģija - 2.5 dienas.
1. diena: novērtēt augu fizioloģisko procesu norisi, to savstarpējo saistību un atkarību no vides faktoriem.
2. diena: novērtēt analizēto parametru izmaiņu nozīmi ražas veidošanā un norādīt nepieciešamos agrotehniskos pasākumus augu produktivitātes uzlabošanai.
0.5 dienas: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Dzīvnieku fizioloģija - 2.5 dienas.
1. diena: prakses ievadlekcija, darba drošība saskarsmē ar dzīvniekiem. Pēc noteiktu videomateriālu apskates jāizpilda pārbaudes darbs.
2. diena: fizioloģisko rādītāju ievadlekcija. Studenti sadaloties darba grupās stacionārā izmeklē vienu noteiktas sugas dzīvnieku, aizpilda fizioloģisko rādītāju protokolu par noteiktā dzīvnieka sugu.
0.5 dienas: sadaloties darba grupās, jāsameklē informāciju par noteiktu tēmu un jāveic tās izvērtējums. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Augsnes zinātne - 5 dienas (3 mācībspēki).
1. diena: iepazīšanās ar vietas ģeoloģisko uzbūvi, ģeoloģiskajiem procesiem un augšņu daudzveidību.
2. diena: apkārtnes ģeoloģiskās uzbūves izpēte, izmantojot ģeoloģiskās lauka pētījumu metodes.
3. diena: eksogēno procesu izpēte un izvērtējums. Augšņu diagnostika un apraksts.
4. diena: augšņu kartēšana.
5. diena: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Lopkopība - 5 dienas (2 mācībspēki).
1. diena: darbs ar dokumentāciju - datu ievākšanas un uzskaites metodoloģija; iegūto datu izmantošana dzīvnieku kvalitātes noteikšanā; dzīvnieku individuālās attīstības novērtējums; apkopoto datu izmantošana praktiskajā lopkopībā.
2. diena: praktiskais darbs ar lauksaimniecības dzīvniekiem LLU MPS „Vecauce”: dzīvnieku individuālās attīstības rādītāju novērtējums; dažādu pazīmju novērtējums un to piemērotība specifiskam ražošanas tipam; turēšanas sistēmas ietekme uz dzīvnieku izlases un atlases procesu; dzīvnieku izaudzēšanas pamatposmi kvalitatīvu slaucamo govju iegūšanā.
0.5 dienas: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.
3. diena: saimniecībā sagatavotās lopbarības (siens, skābbarība, skābsiens u.c.) paraugu noņemšana un lopbarības organoleptiskā novērtēšana. Lopbarības paraugu pavaddokumentu aizpildīšana un marķēšana.
4. diena: efektīvās kokšķiedras noteikšana kukurūzas skābbarībā, zāles skābbarībā un pilnīgi samaisītā barības devā. Lopbarības daudzuma novērtēšana glabātavās. Lopbarības vajadzības plānošana un barības devas aprēķins ganāmpulkam.

0.5 dienas: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu praktiska dalība katrā prakses dienā. Prakses atskaites izstrāde un mutiska prezentācija. Praksi neieskaitīta, ja nav apmeklētas konkrētās prakses sadaļas, uzrakstīti un aizstāvēti prakses protokoli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katrai prakses dienai ir sagatavoti noteikti uzdevumi, kurus studenti saņem prakses sākumā. Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, kurš jāizstāv pie attiecīgās prakses sadaļas mācībspēka. Aizstāvētos protokolus apvieno prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes veids - ieskaite. Jābūt nostrādātām un ieskaitītām visām prakses sadaļām.

Obligātā literatūra

1. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika. (2007). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU.120 lpp.
2. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. (2016). Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Dardedze hologrāfija. 52 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/
Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
3. Garančs A. (2006). Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga. 340 lpp.
4. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp.
5. Rubenis J. (1987). Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne.158 lpp.
6. Siliņa A., Dreijere S., Arbidāns D., Zauers K. (2013). Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA LLKC.
47 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files

Papildliteratūra


1. Augsnes diagnostika un apraksts. (2008). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
2. Garančs A. (1999). Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rēzekne: Latgales druka. 303 lpp.

3. Mauriņa H. (1987). Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne. 358 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakult.. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
4. Veterinārais Žurnāls: Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. Rīga: Latvijas Veterinārārstu biedrība. ISSN 1407-0065.

Piezīmes

Obligāta Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura programmas „Lauksaimniecība” visām studiju specializācijām.