Kursa kods LauZP015

Kredītpunkti 1

Ģeoloģija un augsnes zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar ģeoloģiskajām lauku darbu metodēm un paņēmieniem un praktisko iemaņu un paņēmienu apgūšana augšņu diagnostikā lauka apstākļos. Sistemātiska novērojumu veikšana un datu ievākšana ģeoloģisko griezumu, augsnes karšu sastādīšanai un zemes vērtēšanai. Iegūto mērījumu datu interpretācija, lai izprastu sakarības starp pētītās teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, reljefu un nogulumiem, kā augsnes cilmiežiem. Iepazīšanās ar pētītās teritorijas augsnēm un to daudzveidību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Uz zināšanām balstīti rezultāti. Izprot augsnes un ģeoloģiskās lauku pētījumu metodes, un prot tās pielietot. Spēj veikt augšņu diagnostiku lauku apstākļos. Atpazīst augsnes veidošanās procesus, spēj spriest par konkrētas vietas ģeoloģisko uzbūvi, reljefa un hidroloģisko apstākļu īpatnībām.
Pēc iepriekšējas iepazīšanās ar ģeoloģiskās izpētes datiem prot raksturot konkrētas vietas ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko situāciju, sastādīt ģeoloģisko griezumu. Prot aprakstīt, klasificēt un bonitēt augsnes, veikt vienkāršākās analīzes lauka apstākļos, sagatavot pētījumu pārskatu un tematiskās kartes.
Kompetence patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar ģeoloģiju un augsnes tematiku saistītos jautājumos.

Vērtēšana:
1. Lauku un kamerālo darbu kvalitāte, secinājumu loģika, studenta spēja iesaistīties diskusijās.

2. Prakses atskaite un aizstāvēšana, kurā studentam jāspēj formulēt atbildes saistībā ar prakses atskaiti, kas ietver iepriekš minētās zināšanas, prasmes un kompetences.

Kursa saturs(kalendārs)


Pilna laika klātiene
1. Iepazīšanās ar vietas ģeoloģisko uzbūvi, ģeoloģiskajiem procesiem un augšņu daudzveidību –
5 h.
2. Eksogēno procesu izpēte un izvērtējums, urbumu trases ierīkošana – 10 h.
3. Augšņu diagnostika, apraksts un kartēšana – 10 h.
4. Prakses atskaites sagatavošana– 5 h.

Nepilna laika neklātiene

Kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita, tādēļ lauku darbu apjoms ir samazināts, bet tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi (1-10).

Ieskaites atzīme veidojas kumulatīvi:
• lauku un kamerālo darbu kvalitāte;
• prakses atskaite par paveikto;
• secinājumu loģika un spēja iesaistīties diskusijā;
• spēja formulēt atbildes saistībā ar veiktajiem uzdevumiem un prakses atskaiti.


Students tiek pielaists pie gala pārbaudījuma – prakses atskaites aizstāvēšanas, ja ir veikti visi lauku un kamerālie darbi, iesniegta un pieņemta prakses atskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic pasniedzēja uzdotos lauka un kamerālos darbus. Darbu noslēgumā studenti iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas apkopo atskaitē, kuru noformē atbilstoši pasniedzēja sniegtajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ir iespējams kārtot, ja ir paveikti pasniedzēja uzdotie lauku un kamerālie darbi, atbilstoši noteikumiem sagatavota un noformēta prakses atskaite. Prakse tiek ieskaitīta pēc atskaites aizstāvēšanas.

Obligātā literatūra

1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp., ISBN 978-9984-44-230-3

2. Latvija - Zeme, Daba, Tauta, Valsts. 2018. Monogrāfija. Latvijas Universitāte. 752 lpp., ISBN10: 9934182976

Papildliteratūra

1. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.

2. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Zemes ierīcība un mērniecība”, "Vide un ūdenssaimniecība" pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas.