Kursa kods LauZP004

Kredītpunkti 1

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author vad.pētn.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakse ir turpinājums teorētiskajam kursam “Meža aizsardzība”. Apmeklējot dažādu tipu mežus un kokaudzētavas, studenti dabā iepazīstas ar nozīmīgākajiem meža kaitēkļiem un to izraisītajiem bojājumiem, kokaugu slimībām un to ierosinātājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augu patoloģijas un meža entomoloģijas sasaisti ar praktisko mežsaimniecību.
Prasmes dabā atrast un diagnosticēt kokaugu slimības un kaitēkļus; izveidot un noformēt kaitēkļu, to radīto bojājumu un kokaugu slimību kolekcijas un herbāriju.
Kompetence izvērtēt meža vai stādu materiāla veselīgumu.


Zināšanas prasmju un kompetenču novērtēšanai studenti atbilstoši docētāju norādījumiem savāc un noformē meža kaitēkļu, to radīto kokaugu bojājumu un kokaugu slimību kolekcijas un herbāriju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kokaugu slimību un kaitēkļu iepazīšana kokaudzētavās.
2. Kokaugu slimību un kaitēkļu iepazīšana dažāda vecuma un tipu skujkoku un jauktajos mežos.
3. Kokaugu slimību un kaitēkļu iepazīšana Latvijas jūras piekrastei raksturīgos priežu mežos.

4. Kokaugu slimību un kaitēkļu iepazīšana dažāda vecuma un tipu lapkoku mežos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Lai iegūtu ieskaiti, studiju kursa dalībniekiem jāizpilda divi praktiskie darbi atbilstoši docētāju norādījumiem:
1) jāsavāc, jānoformē un jāiesniedz kokaugu slimību un to ierosinātāju kolekcija/herbārijs;
2) jāsavāc, jānoformē un jāiesniedz saimnieciski nozīmīgu posmkāju sugu kolekcija un kaitēkļu izraisītu kokaugu bojājumu herbārijs.

Kolekciju noformēšanas noteikumi.
Herbārijam vāc 30 augu slimības, ņemot 5 augu lapas vai 2–3 bumbuļus vai zariņus ar skaidri izteiktām slimību pazīmēm, vai arī vienu piepi kopā ar saimniekauga gabaliņu. Skuju slimībām vāc vismaz 10 skujas – labāk, ja tās ir kopā ar zariņu.
Jāievāc tikai tādas auga lapas vai augi, uz kuriem ir tikai vienas slimības pazīmes, turklāt pietiekami izteiktas.
Paraugus nepiestiprinot, ievieto pārlocītās papīra loksnēs. Klāt pievieno etiķeti.
Etiķetes paraugs:

Slimības nosaukums: kļavu miltrasa
Ierosinātājs: Uncinulla aceris
Rinda: Erysiphales
Ascomycota
Ievākšanas laiks: 2013. gada 20. augusts
Vieta: Platone, Jelgavas raj.
Ievāca: Agita Bērziņa


Precīzi jānosaka tās slimības, kuras tika pētītas laboratorijas darbos, pārējām jānosaka slimību grupa (miltrasa, rūsa u. tml.) un slimības ierosinātāja nodalījums un rinda.

Saimnieciski nozīmīgo posmkāju un kaitēkļu izraisīto kokaugu bojājumu kolekcijām jāatbilst šādiem noteikumiem. Pavisam jāievāc 15 posmkāju sugu indivīdi (14 kaitēkļu sugas un viena saimnieciski noderīga suga) un 15 bojājumu herbārijs.
Posmkāju kolekcijai katrai sugai jāievāc vismaz viens kvalitatīvs imago vai kāpurs (nimfa). Katras sugas eksemplāri jāievieto atsevišķā pudelītē spirtā. Pudelītē arī jāievieto divas etiķetes – indivīda ievākšanas etiķete un sugas noteikšanas etiķete.
Bojājumu herbārijam jāievāc auga daļa, uz kuras ir saskatāms vienas kaitēkļu sugas radītais bojājums un to ir iespējams identificēt. Ja tiek ievāktas bojātas lapas, tām jābūt ar visu zariņu vai stumbra fragmentu. Bojātu lapu un mizu paraugiem jābūt kvalitatīvi izžāvētiem un nospiestiem. Koku stumbru bojātās daļas jāizskalda nelielu pagaļu formā. Ja kolekcijai tiek ievāktas bojātas augu apakšzemes daļas, tām jābūt nomazgātām un izžāvētām. Visām herbārijā ievāktajām augu daļām ir jābūt maksimāli saglabājušām dabisko krāsu. Kokaugu lapu bojājumu paraugus kopā ar ievākšanas un noteikšanas etiķetēm ievieto pārlocītās A4 papīra loksnēs. Bojāto mizu un stumbru paraugi nekādā tarā nav jāievieto, etiķetes tiem piestiprina, izmantojot nelielas piespraužamās adatas.
Ievākšanas un sugas noteikšanas etiķešu paraugi:

Jelgavas nov., Valgunde
Sausa P meža izcirtums
Uz P celma
30.05.2019.
Leg. A. Dricāns

Rhagium inquisitor
Cerambycidae
Det. A. Dricāns, 2019


Ievākšanas jeb “Leg.” etiķetē maksimāli precīzi jānorāda sugas ievākšanas ģeogrāfiskā vieta (pirmā rinda), biotops (otrā rinda), mikrobiotops (trešā rinda), ievākšanas datums (ceturtā rinda) un ievācējs (piektā rinda). Sugas noteikšanas jeb “Det.” etiķetē jānorāda sugas nosaukums latīniski (pirmā rinda), dzimtas nosaukums latīniski (otrā rinda), persona, kura sugu noteikusi un gads, kad suga noteikta (trešā rinda).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi ievāc un noformē kokaugu slimību, kaitēkļu un to izraisīto bojājumu kolekcijas un herbārijus atbilstoši kursa docētāju norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Abi ieskaites iegūšanai izpildāmie praktiskie darbi tiek vērtēti pēc principa “izpildīts/nav izpildīts”.

Obligātā literatūra

1. Bankina B. Bimšteine G. (2014) Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava, LLU, 28. lpp.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās (2006) Rokasgrāmata. Rīga: A/S “Latvijas valsts meži”, 128. lpp.
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2. daļa Meža fitopatoloģija. Jelgava, studentu biedrība “Šalkone”, 175 lpp.
4. Plīse E., Bičevskis M. (2001). Meža entomoloģija. Jelgava, LLU, 294 lpp.

5. Plīse E. (2004). Kokaugu kaitēkļi. Jelgava, LLU, 239 lpp.

Piezīmes

Obligāta prakse MF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Mežzinātne”.