Kursa kods LauZD038

Kredītpunkti 9

Pētījumu metodoloģija agronomijā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesasoc. prof.

Līga Zariņa

Dr. geol.

author

Dainis Lapiņš

Dr. agr.

author prof. (Emeritus)

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kursa mērķis un uzdevumi:
- sniegt zināšanas par dinamisku sistēmu, it īpaši saistībā ar izvēlētā promocijas darba tēmu, analīzes un modelēšanas vispārējiem principiem;
- aplūkot jaunāko pētījumu metožu iespējas izvēlētajā zinātnes apakšnozarē vai pētījumu virzienā;
- padziļināt un paplašināt datu matemātiskās apstrādes rezultātu profesionālās interpretācijas iemaņas, pielietojot tās savas zinātniskās tēmas risināšanā;

- nodrošināt kvalitatīvu datu matemātisko apstrādi un tās rezultātu profesionālu interpretāciju promocijas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Akadēmiskās kompetences:
- zināšanas par dinamisku sistēmu modelēšanas principiem;
- zināšanas par dažādu statistikas metožu teoriju un pielietojumu;
- zināšanas par pētnieciska darba plānošanas, realizācijas un aprobācijas principiem.
Profesionālās kompetences :
- apgūti dinamisku sistēmu modelēšanas un dažādu statistikas metožu pamatjēdzieni un principi.
- spēj tos interpretēt un pielietot izvēlētās promocijas darba tēmas kontekstā, izmantojot programmas Vensim, MS Excel, SPSS un R;
- uzlabotas patstāvīgā darba iemaņas literatūras analīzes, dinamisku sistēmu modelēšanas, statistikas un citu pētniecisko metožu apgūšanā.

Prasmju un kompetences līmeņa kontrole balstās uz promocijas darbā izvēlēto pētniecības metožu un datu analīzes un attēlošanas prezentāciju un lietoto metožu argumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

Galvenās kursa tēmas:
- Zinātniskā metode, datu ieguve un prezentācija
- Dinamisku sistēmu modelēšana
- Pētījumu dizains
- Izlases metode
- Hipotēžu pārbaude – parametriskās metodes
- Hipotēžu pārbaude – neparametriskās metodes
- Korelācijas un lineārā regresija
- Daudzfaktoru analīze
- Laikrindu analīze
- Zinātnisko pētījumu publicēšana un prezentācija, prasības promocijas darbam. Zinātniskā darba organizācija. Zinātnisko projektu finansēšana un menedžments.
Galvenie darba uzdevumi:
1. Pētījumu metodikas griezumā precizēt promocijas darba pētījumu objektu definīciju apgabalus, pētījuma aktualitāti, darba mērķi un uzdevumus, izvirzīto hipotēzi, izvirzīto jautājumu izpētei nepieciešamo novērojumu skaitu un pielietojamo datu analīzes metodiku. Studiju procesa gaitā apgūt, kā teorētiskās atziņas iespējams pielietot konkrēta pētniecības uzdevuma veikšanai laukkopībā.
2. Gatavošanās praktiskajām - semināra nodarbībām par teorētiskajā kursā izskatīto jautājumu pielietošanas iespējām savā pētījumu virzienā. Sagatavošanās diskusijām un ziņojumiem par patstāvīgo darbu izpildes rezultātiem izvēlētajā tematikā. Darba tematiku izvēlās doktorants, saistot to ar savām interesēm vai pētniecības darba virzienu. Semināra laikā jāparāda prasme veikt izvēlētās sistēmas analīzi, lietojot matemātiskās modelēšanas elementus un datu matemātiskās apstrādes rezultātu profesionālo interpretāciju.
3. Izvēlēties literatūru un izveidot anotētu bibliogrāfiju atbilstoši savam pētnieciskā darba virzienam.

4. Atbilstoši promocijas darba mērķa un atsevišķu uzdevumu izpildes rezultātiem izveidot profesionāli pamatotu datu analīzes un secinājumu sistēmas variantu. Sagatavoties sava promocijas darba datu apstrādes un profesionālās analīzes rezultātu prezentācijai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes forma - mutisks eksāmens, kas tiks vērtēts 10 baļļu sistēmā.
Tiks novērtēta prasme izvirzīt zinātniskas problēmas un rast risinājumus diskusijas laikā par pētījumu metodoloģiju saistībā ar savu promocijas darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa patstāvīgo darbu secība ar uzdevumu izpildes raksturojumu sniegti kursa satura aprakstā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Līdztekus programmā minētajiem zināšanu un kompetences vērtēšanas kritērijiem, vērtējuma diferences pamatā būs jautājumu loka par padziļinātiem, darbā paredzētiem zinātniskās ievirzes studiju rezultātiem izklāsts diskusiju gaitā.

Obligātā literatūra

Iespējamo pamat literatūru doktoranti izvēlās atbilstoši sākotnējo zināšanu līmenim par pētījumu metodiku lauksaimniecībā un arī padziļinātās specializācijas virzienos saistībā ar promocijas darba tēmu.
Iespējamās pamat literatūras saraksts par pētījumu metodiku:
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003.
2. Field., A., Doscovering Statistics Using SPSS. SAGE Publications, 2005.
3. Goša Z. Statistika. Rīga: LLU, 2003.
4. Haefner James W. Modeling biological systems: Principles and applications. –New York etc.: Chapman and Hall: Thomson, 1996.
5. Hardy M., Bryman A., Handbook of data analysis. SAGE Publications, 2004.
6. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām.- Rīga, LR Centrālās statistikas pārvalde, 1998.
7. Teetor, P., ”R Cookbook: Proven recipes for data analysis, statistics, and graphics”, O’Reilly Media, 2011.
8. Peterson R.G. Agricultural Field experiments Desing and Analysis, Oregon State University, 1994.
9. Pruyt, E. Small system dynamics models for big issues: Triple jump towards real-world complexity, 2013.
10. Raykov, T., Marcoulides, G. A. Basic Statistics – An Introduction with R, 2013.
11. Sahu, P.K. Applied Statistics for Agriculture, Veterinary, Fishery, Dairy and allied Fields. Springer, 2016.
12. Wassermann L. All of nonparametric statistics, Springer, 2006.

13. Winston, C. ”R Graphics cookbook: practical recipes for visualizing data”, 2013.

Papildliteratūra

Papildliteratūru doktoranti izvēlās atbilstoši savam pētnieciskā darba virzienam. Padziļinātā problēmas izpēte pamatojas uz zinātnisko publikāciju, vispirms SCI (Agricultural Research, Weed Research u.c.) izmantošanu.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Raksti .- Jelgava, LLU //Rakstu krājumu formāts : http://llufb.llu.lv/proceedings/n26/LLU-raksti-nr26.pdf
2. Agronomijas Vēstis. - Jelgava : LLU.//Rakstu krājumu formāts: LLU Fundamentālā bibliotēka, LLU konferenču materiāli .https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=llu07

Piezīmes

Obligātās izvēles kurss Lauksaimniecības fakultātes doktorantūras studiju programmas Lauksaimniecības zinātņu nozarē laukkopības, dārzkopības un lopkopības apakšnozarēs. Promocijas eksāmens.