Kursa kods LauZ6136

Kredītpunkti 5

Mazo atgremotāju audzēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author lekt.

Elita Aplociņa

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5037, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5144, Imūnģenētika un biotehnoloģija

LauZ5164, Pētījumu metodoloģija lopkopībā

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti iepazīstas ar mazo atgremotājdzīvnieku (aitu un kazu) audzēšanas nozīmi un attīstības perspektīvām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Pievēršas aitu un kazu produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritēriju izpētei. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dažāda vecuma, dzimuma aitu un kazu augšanu un attīstību, to piemērotību daudzveidīgās produkcijas ieguvei. Analizē aitu un kazu pārraudzībā un snieguma pārbaudē uzkrāto informāciju, vērtē to atbilstību ciltsdarba programmas prasībām.
Apmeklē aitu un kazu audzētāju organizācijas, iepazīstas ar dažādu šķirņu aitu un kazu audzēšanas programmām, to īstenošanas gaitu un problēmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par aitu un kazu audzēšanas tautsaimniecisko nozīmi, selekcijas darba organizāciju, produktivitāti raksturojošām pazīmēm, dažādu šķirņu aitu un kazu piemērotību daudzveidīgas produkcijas ieguvei. Zināšanas tiek vērtētas pēc semināros sniegto prezentāciju kvalitātes un dalības diskusijās.

Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prot izvēlēties, konkrētās produkcijas ieguvei piemērotākās aitu un kazu šķirnes, kā arī turēšanas tehnoloģijas. Prot pielietot aitu un kazu produktīvo pazīmju uzskaites un novērtēšanas metodes, plānot selekcijas darbu šķirnes aitu un kazu ganāmpulkā. Iegūtās prasmes novērtē pēc maģistranta sagatavotā patstāvīgā darba, kurā tiek analizēti aitu un kazu snieguma pārbaudē iegūtie rezultāti.

Kursa apguves rezultātā maģistranti ir kompetenti sniegt konsultācijas aitu un kazu audzēšanā, piemērotu tehnoloģiju izvēlē, piedalīties zinātniskos pētījumos, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru aitkopībā un kazkopībā. Maģistrantu kompetence tiek novērtēta pēc semināru, sevišķu uzmanību pievēršot semināra Ganāmpulka uzturēšanas izmaksas, to pazemināšanas iespējas novērtējumam.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Aitu un kazu audzēšanas nozīme un perspektīvas Latvijā.Lekcijas 2 h.
2. Aitu un kazu šķirnes un to saimnieciski derīgās pazīmes. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 3 h.
3. Seminārs: Aitu un kazu šķirnes, to piemērotība dažādu produkcijas veidu ieguvei. 5 h.
4. Vilna. Ādas un vilnas veidošanās embrionālās attīstības periodā. Vilnas matiņu morfoloģiskā uzbūve. Vilnas kvalitāti ietekmējošie faktori. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 3 h.
5. Piens. Piena ķīmiskais sastāvs, tā vērtība un izmantošana. Piena daudzumu un sastāvu ietekmējošie faktori. Lekcijas 3 h. Praktiskie darbi 5 h.
6. Gaļas produktivitāti raksturojošās pazīmes, tās ietekmējošie faktori. Gaļas ķīmiskais sastāvs un vērtība. Lekcijas 3 h. Praktiskie darbi 5 h.
7. Seminārs: Kvalitatīva aitu un kazu piena un gaļas ieguve. 5 h.
8. Ciltsdarba teorētiskais pamatojums. Izlases un pāru atlases principi. Dažāda vecuma un dzimuma aitu un kazu vērtēšana. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 4 h.
9. Audzēšanas metodes. Vaislinieku pārbaude pēc pēcnācēju kvalitātes stacijas un saimniecības apstākļos. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 4 h.
10. Ciltsdarbā iesaistītās organizācijas. Aitu un kazu ierakstīšana ciltsgrāmatā.Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 4 h.
11. Šķirnes dzīvnieku individuālās produktivitātes un izcelšanās uzskaite un ciltsdokumentu sagatavošana. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 4 h.
12. Seminārs: Ciltsdarbs mazo atgremotājdzīvnieku audzēšanai Latvijā. 5 h.
13. Ganāmpulka komplektēšana un struktūra. Lekcijas 2 h. Praktiskie darbi 4 h.
14. Aitu un kazu ganāmpulka atražošanas rādītāji, tos ietekmējošie faktori. Lekcijas 2 h.
15.Seminārs: Ganāmpulka uzturēšanas izmaksas, to pazemināšanas iespējas. 5 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs nodarbību apmeklējums. Sekmīgs vērtējums semināros un eksāmenā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa apguvē plānoti 4 semināri. Semināram katrs maģistrants izvēlās konkrētu tēmu un sagatavo prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa apguves laikā individuāli sagatavotās prezentācijas tiek aizstāvētas publiski. Eksāmena vērtējums veidojās no semināros saņemtā vērtējuma vidējās balles (50%) un eksāmena vērtējuma (50%).

Obligātā literatūra

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. 2006., 96 lpp. Elektroniski pieejama:
http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
2. Kazkopības rokasgrāmata. Autoru kolektīvs Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. 2015. Elektroniski pieejama: http://laukutikls.lv/kazkopibas-rokasgramata
3. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 s.
4. Molecular and Quantitative Animal Genetics. Edited by Hasan Khatib. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 2015. 336 p. ISBN 978-1-118-67740-7

Papildliteratūra

1. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2000,. 303 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
3. Ernst E., Kalm E. Grundlagen der Tierhaltuhg und Tierzucht. Hamburg: 1994. Verlag Paul Paurey, 266 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Audzēšanas programmas šķirnes aitām. Elektroniski pieejamas: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7i
2. Audzēšanas programmas šķirnes kazām. Elektroniski pieejamas http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7i
3. Žurnāls Животноводство. Elektroniski pieejams: https://fermoved.ru/zhivotnovodstvo
4. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter. Elektroniski pieejams: https://www.schafzucht-online.de/
5. Žurnāls Small Ruminant Research. Elektroniski pieejams https://www.sciencedirect.com/journal/small-ruminant-research

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības
studiju virzienam.