Kursa kods LauZ6135

Kredītpunkti 5

Netradicionālie lauksaimniecības dzīvnieki

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5037, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5144, Imūnģenētika un biotehnoloģija

LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija

LauZ5164, Pētījumu metodoloģija lopkopībā

Kursa anotācija

Maģistranti iepazīstas ar trušu, kažokzvēru un biežu audzēšanas tautsaimniecisko nozīmi. Kursa apguvē pievēršas dzīvnieku produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Apgūst trušu, kažokzvēru un briežu audzēšanas metodes, ēdināšanas pamatprincipus un to turēšanas tehnoloģijas. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dzīvnieku produkcijas ieguvi un kvalitāti. Analizē pārraudzībā uzkrāto informāciju, vērtē to atbilstību ciltsdarba programmas mērķiem, novērtē nozares attīstības perspektīvas Latvijā. Kursa apguves laikā maģistranti apmeklē trušu, kažokzvēru un briežu audzēšanas saimniecības, vērtē tajās redzētos dzīvnieku ēdināšanas un turēšanas apstākļus, dzīvnieku kvalitāti un saimniekošanas metodes

Kursa rezultāti un to vērtēšana


Maģistranti iegūst zināšanas par Latvijā izmantoto netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskajām īpašībām, sugai raksturīgās produkcijas ieguves pamatprincipiem, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijām, iegūtās produkcijas kvalitāti raksturojošiem lielumiem, ciltsdarba organizēšanu, iegūto rezultātu atbilstību ciltsdarba programmās izvirzītajām prasībām. Lekciju apmeklējums, dalība semināros, patstāvīgo darbu prezentāciju vērtējums.
Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prot novērtēt trušu, kažokzvēru un briežu audzēšanai pieejamo šķirņu, krustojumu un asinslīniju piemērotību Latvijas apstākļiem, pamatot ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju izvēli, analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus.
Literatūras studijās, semināros un saimniecību apmeklējuma laikā iegūtās informācijas analīzes rezultātu vērtējums.
Kursa apguves rezultātā maģistrants ir kompetents izvēlēties Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes, krustojumu vai asinslīnijas dzīvniekus, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, analizēt iegūtos ciltsdarba rezultātus, piedalīties jaunu ciltsdarba programmu izstrādē, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru. Semināru un saimniecību apmeklējuma laikā veidotā diskusija, tās kvalitātes vērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas perspektīvas Latvijā. Lekcijas 2; Praktiskie darbi 3h
2.Truškopības nozares tautsaimnieciskā nozīme. Trušu bioloģiskās īpašības, šķirnes. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2h
3.Truškopības produkcija, tās ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3h
4.Trušu produktivitāti raksturojošās pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 3 h
5.Trušu audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 2 h
6.Seminārs: Trušu produktivitātes pazīmju raksturojums. Ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori, kas ietekmē trušu produktivitāti. 5 h
7.Kažokzvēru audzēšanas tautsaimnieciskā nozīme. Kažokzvēru bioloģiskās īpašības, šķirnes. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
8.No kažokzvēriem iegūstamā produkcija, tās ieguvei piemērotākās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3 h
9.Kažokzvēru produktivitāti raksturojošas pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 3 h
10.Kažokzvēru audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 2 h
11.Seminārs: kažokzvēru produktivitāti raksturojošas pazīmes, tās ietekmējošie ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori. 5 h
12.Briežkopības nozares tautsaimnieciskā nozīme. Briežu bioloģiskās īpašības, šķirnes un asinslīnijas. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
13.Briežkopības produkcijas, tās ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3 h
14.Briežu produktivitāti raksturojošās pazīmes, to uzskaite, iegūto rezultātu analīze. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 3 h
15.Briežu audzēšanas metodes, ciltsdarba programma, tās īstenošanas rezultāti un attīstības perspektīvas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 2 h
16.Seminārs: briežu produktivitāti raksturojošās pazīmes, tās ietekmējošie ģenētiskie, fizioloģiskie un vides faktori. 5.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs nodarbību apmeklējums. Sekmīgs vērtējums semināros un eksāmenā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa apguvē plānoti 3 semināri. Semināram katrs maģistrants izvēlās konkrētu tēmu un sagatavo prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa apguves laikā individuāli sagatavotās prezentācijas tiek aizstāvētas publiski. Eksāmena vērtējums veidojās no semināros saņemtā vērtējuma vidējās balles (50%) un eksāmena vērtējuma (50%).

Obligātā literatūra


1.Rancāns Dz. Truškopība. Rīga, 2014 240 lpp.
2.Skriba G. Staltbriežu izcelsme, izplatība un audzēšana Latvijā. Rīga, 2011. 615 lpp.
3.Sakars V. Zvērkopība Latvijā. Latvijas Zvērkopju asociācija. 2000., 214. lpp.
4.Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 s. 5.Molecular and Quantitative Animal Genetics. Edited by Hasan Khatib. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 2015. 336 p. ISBN 978-1-118-67740-7.

Papildliteratūra

1. Audzēšanas programma truškopībā no 2019.gada. Elektroniski pieejama: https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/LSTAA_Audzesanas_programma_truskopiba_no2019_gada_un_turpmak.pdf
2. Audzēšanas programma zvērkopībā 2019 – 2029.gadam. Elektroniski pieejama: https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/Audzesanas_programma_2019.pdf
3. Ciltsdarba programmas briežkopībā. Elektroniski pieejamas http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls Животноводство, elektroniski pieejams: https://fermoved.ru/zhivotnovodstvo
2.Общество с ограниченной ответственностью «ДирЛенд» (ООО «ДирЛенд») mājas lapa. http://www.deerland.ru/stati/speczialnoe-oborudovanie-dlya-rabotyi-s-olenyami.htmlPiezīmesIzvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.