Kursa kods LauZ6134

Kredītpunkti 7.50

Dārzeņkopības zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5149, Precīzā lauksaimniecība II

LauZ6066, Lauksaimniecības bioloģija

LauZ6105, Dārzkopības bioloģiskie pamati

Aizstātais kurss

LaukM002 [GLMEM002] Dārzeņkopības zinātne

Kursa anotācija

Padziļināta izpratne par dārzeņos, garšaugos, ārstniecības augos un kultivējamajās sēnēs notiekošajiem bioloģiskajiem procesiem, to savstarpējām sakarībām saistībā ar attīstības fāzēm un apkārtējās vides apstākļiem. Ražas veidošanai nepieciešamie apstākļi. Zinātniski un praktiski pamatotu tradicionālo un jaunāko tehnoloģisko operāciju izvēle ar mērķi sekmēt kvalitatīvas produkcijas ieguvi. Dārzeņu un garšaugu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana. Latvijas izcelsmes šķirnes. Tehnoloģisko operāciju zinātniskais pamatojums atklātā lauka un segto platību produkcijas ieguvē un sēklaudzēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dārzeņos, garšaugos, ārstniecības augos un kultivējamajās sēnēs notiekošos bioloģiskos procesus, to savstarpējās sakarības saistībā ar dārzeņu attīstības fāzēm un apkārtējās vides apstākļiem, vietējo šķirņu prioritātes un trūkumus, garšaugu un dārzeņu ģenētiskos resursus, progresīvās augu pavairošanas metodes – praktiskais darbs, semināri, pārbaudes darbs;
Prot praktiski pielietot iegūtās zināšanas dārzeņkopības produkcijas ražošanas uzņēmumos un saimniecībās, kā arī ar pētniecību saistītās iestādēs - praktiskais darbs, pārbaudes darbs;

Prot izvērtēt zinātniski pamatotas tradicionālās un jaunākās tehnoloģiskās operācijas ar mērķi sekmēt kvalitatīvas dārzeņu, garšaugu, ārstniecības augu un kultivējamo sēņu produkcijas ieguvi – pārbaudes darbs, referāts;

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju plāns
1. Dārzeņu izcelšanās primārie un sekundārie centri, to ietekme uz fizioloģiskajiem procesiem. 2h.
2. Organogrāfijas nozīme audzēšanas tehnoloģijās, saistībā ar bioloģiskajiem procesiem dārzeņkopībā. 2h.
3. Miera periods, tā bioloģiskais pamatojums, pagarināšanas vai pārtraukšanas nepieciešamība dārzeņkopībā. 2h.
4. Optimāls ekoloģisko faktoru kopums un to mijiedarbības virzošais spēks biomasas uzkrāšanā. 2h.
5. Audzēšanas tehnoloģiju pamatojums saistībā ar vides apstākļu kompleksu un bioloģiskajām īpatnībām. 2h.
6. Svarīgāko tehnoloģisko procesu pamatojums dažādām sugām atšķirīgos vides apstākļos. 2h.
7. Mikroklimata regulēšanas pamatojums un iespējas saistībā ar fitoklimatu. 2h.
8. Dārzeņu un garšaugu terminizētās ražošanas pamatojums un iespējas saistībā ar fitoklimatu. 2h.
9. Integrētās audzēšanas metodes dārzeņkopībā, to izvēles un īstenošanas pamatprincipi un teorētiskais pamatojums. 2h.
10. Audzēšanas tehnoloģiju teorētiskais un praktiskais pamatojums atklātā laukā un siltumnīcās. 2h.
11. Dārzeņu un garšaugu ģenētiskie resursu izpēte un saglabāšana. 2h.
12. Alternatīvas audzēšanas metodes augstvērtīgas produkcijas ieguvei dārzeņkopībā. 2h.
13. Dārzeņu un garšaugu sēklaudzēšanas bioloģiskais un praktiskais pamatojums. 2h.
14. Ziedēšanas un apaugļošanās bioloģija, novirzes un to cēloņu analīze dārzeņkopībā. 2h.
15. Galvenie nosacījumi augstražīgu un augstvērtīgu heterozo sēklu ieguvē. 2h.
16. Dažādu dārzeņu sugu sēklaudzēšanas lietderības izvērtējums Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. 2h.

Praktisko darbu plāns.
1. Dārzeņu pavairošanas metodes: ģeneratīvās, veģetatīvās, potēšana, in vitro. 4x3h
2. Dārzeņu attīstības fāzes-3h
3. Dārzeņu kvalitātes noteikšana 3x3h
4. Nedestruktīvo metožu izmantošana augu analīzēs 2x3h
Semināri.
1. Mikroklimats, tā regulēšanas iespējas- 3h
2. Dārzeņu audzēšanai atklātā laukā. 3h
3. Dārzeņu audzēšana siltumnīcās 3h
4. Dārzeņu audzēšana slēgtās kamerās. 3h
5. Aļģu kultivēšana. 3h

6. Sēņu kultivēšana. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti praktiskie darbi, dalība vismaz piecos semināros, nokārtoti testi, sagatavots un noprezentēts referāts.
Eksāmena atzīme veidojas kā vidējais aritmētiskais no:
- semināru, patstāvīgo un praktisko, kā arī pārbaudes darbu aritmētiskā vidējā vērtējuma (50%)

- iepriekš sagatavota referāta prezentācijas (50%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Diskusija par studiju kursā iekļautajām tēmām. Literatūras avotu analīze par konkrētajiem jautājumiem. Līdzdalība semināros ar noteiktu uzdevumu izpildi, praktisko darbu izpilde, sagatavots un aizstāvēts referāts (zinātniskās literatūras apkopojums par programmā paredzētu tematiku). Mutisks eksāmens, kura vērtējumā iekļauta arī referāta novērtējuma atzīme.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskais darbs, semināri – vērtē ar atzīmi.
Patstāvīgais darbs par konkrētu tēmu – vērtē ar atzīmi.
Referāta vērtējumu (atzīme) sastāda satura organizācija, uzstāšanās prasme, profesionālās terminoloģijas izmantošana, atbildes uz jautājumiem, noteiktā laika ievērošana, vizuālo materiālu kvalitāte, atsauču lietošana.
Eksāmena atzīme veidojas kā vidējais aritmētiskais no:
• semināru, patstāvīgo un praktisko, kā arī pārbaudes darbu aritmētiskā vidējā vērtējuma (50%)

• iepriekš sagatavota referāta prezentācijas (50%)

Obligātā literatūra

1. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
2. Gailīte M., Klovāne I. Siltumnīcas. Rīga: Latvijas Mediji, 2018. 215 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārciņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.
4. Entrepreneurship in Rural Areas through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants. Ed. By Bobit D. M., Ciufu M., Ghinea V., Līcīte L. et al. Jelgava: LLU, 2018. 255 p.
5. Ieviņš Ģ. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijedarbība ar vidi. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016. 607 lpp.

6. Ulmanis J., Nollendorfs V., Kilēvica M. Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām. Talsi: SIA “Kurzemes sēklas”, 1997. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Lepse L. Morfoloģisko kritēriju un molekulāro marķieru izmantošana gurķu šķirnes ‘Dindoņa zaļie ķekaru’ atjaunošanā: promocijas darbs Dr. agr. zinārniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2004. 110 lpp.
2. Žola I. Dārzeņu audzēšana lauku un segtajās platībās bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 2007. 16 lpp.
3. Вредители и болезни овощных культур. Справочник. А. Вянгеляускайте, Р. Жуклене, Л. Жуклис, С. Пилецкис, Д. Рапшене. Москва: ВО “Агропромиздат”, 1989. 462 c.

4. Шуваев Ю. Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков: строительство и эксплуатация сооружений. Выращивание овощей в защищенном грунте. Москва: Маркетинг, 1997. 227 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarotā lauksaimniecība” rakstu krājumi. ISSN 2500-9443. ISSN 2500-9451 (elektroniskajam izdevumam).
2. ISHS izdevums “Acta Horticulturae”. ISSN: 0567 - 7572.

3. ISVC izdevums "Vegetable Science". ISSN: 0970-6585.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".