Kursa kods LauZ6133

Kredītpunkti 5

Augļkopības zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ilze Grāvīte

Dr. agr.

author doc.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ6105, Dārzkopības bioloģiskie pamati

Kursa anotācija

Augļaugu genofondu veidojošās botāniskās formas, to izplatības ģeogrāfija. Augļaugu un to šķirņu daudzveidība un klasifikācijas sistēmas. Augļu un ogu ražošanas tehnoloģiju saistība ar to bioloģiskajām īpatnībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. padziļinātas zināšanas par galveno augļaugu botānisko un pomoloģisko sastāvu saistībā ar ekoloģiskiem apstākļiem un izmantojamām audzēšanas tehnoloģijām, kā arī jaunāko pētījumu galvenajiem rezultātiem un virzieniem nozarē – lekcijas un semināri
2. prasmes analizēt un pamatot kultūraugu un audzēšanas tehnoloģiju izvēli ar mērķi sekmēt ekonomiski izdevīgas daudzveidīgas ogu/augļu produkcijas ražošanu, izvērtēt jauno zinātnisko informāciju patstāvīgi studēt un apkopot informāciju – patstāvīgais darbs

3. kompetence formulēt un analizēt zinātniskas problēmas augļkopības nozarē, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augļkopība - ražošanas un pētnieciskās darbības virzieni (bioloģiskā un integrētā jeb ilgtspējīga ražošana; resursu izmantošanas efektivitāte, risku un kaitīgo organismu ietekmes mazināšana, augļaugu selekcija un šķirņu izveide). Augļu un ogu ražošana Latvijā un pasaulē, attīstības perspektīvas. Dārzu sistēmas, mērķa tirgus, kas nosaka ražošanas īpatnības. Kooperācija. (5 stundas)
2. Augļkopības nozīme ilgtspējīgā lauksaimniecības attīstībā Latvijā un veselīgas pārtikas nodrošināšanā – ietekme uz vidi (augsnes un ūdens piesārņojuma mazināšana, augsnes auglības un vides daudzveidības nodrošināšana, gāzu emisijas, prognožu sistēmas). Augļaugu uzturvērtība un nozīme pārtikā. (5 stundas)
3. Pomoloģija - mācība par augļaugu šķirnēm. Šķirņu klasifikācijas sistēmas. Potcelmu klasifikācija un izcelsme, saderība ar šķirnēm – nesaderības izpausmes un ietekme. Stādāmā materiāla ieguve un kvalitāte t.sk. vīrusbrīvs stādmateriāls. (5 stundas)
4. Sēkleņkoku augļu ražošana: Ābeļu un bumbieru šķirnes, to veidošanā izmantotās sugas. Potcelmi. Dārzu sistēmas, vainagu veidošanas principi un risinājumi. Vides faktori ietekmes novērtēšana, risku mazināšanas risinājumi kā apūdeņošana, segumi, balstu sistēmas. Ražošanas efektivitātes nodrošināšanas iespējas – mehanizācija, darbu organizācija, dārzu plānošana, augu veidošana. Augļu gatavība un uzglabāšanas, šķirošanas, realizācijas risinājumi. (5 stundas)
5. Kauleņkoku augļu ražošana: Plūmju, saldo un skābo ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes, to veidošanā izmantotās sugas. Potcelmi. Dārzu sistēmas, vainagu veidošanas principi un risinājumi. Vides faktori ietekmes novērtēšana, risku mazināšanas risinājumi kā apūdeņošana, segumi, balstu sistēmas. Ražošanas efektivitātes nodrošināšanas iespējas – mehanizācija, darbu organizācija, dārzu plānošana, augu veidošana. Augļu gatavība un uzglabāšanas, šķirošanas, realizācijas risinājumi. (5 stundas)
6. Zemenes: Zemeņu sugas, kas izmantotas dārza zemeņu genofonda pamatu veidošanai. Zemeņu šķirnes. Stādi, to ieguve dažādām ražošanas sistēmām; stādu kvalitāte, tās ietekme. Ražošanas sezona – tās pagarināšana. Vides faktori ietekmes novērtēšana, risku mazināšanas risinājumi kā apūdeņošana, segumi, apputeksnēšanās. Ražošanas efektivitātes nodrošināšanas iespējas – mehanizācija, darbu organizācija, dārzu plānošana. Sanitārijas un ražas vākšanas principi, šķirošanas, realizācijas risinājumi. (5 stundas)
7 Avenes un kazenes: Vasaras un rudens aveņu, kazeņu šķirnes. Stādi, to ieguve dažādām ražošanas sistēmām; stādu kvalitāte, tās ietekme. Ražošanas sezona – tās pagarināšana. Vides faktori ietekmes novērtēšana, risku mazināšanas risinājumi kā apūdeņošana, segumi, apputeksnēšanās. Ražošanas efektivitātes nodrošināšanas iespējas – mehanizācija, darbu organizācija, dārzu plānošana. Sanitārijas un ražas vākšanas principi, šķirošanas, realizācijas risinājumi. (5 stundas)
8. Krūmogulāji: upeņu, jāņogu un ērkšķogas – sugas, šķirnes. Ražošanas īpatnības un iespējas, atkarībā no produkcijas un tās realizācijas. Ražošanas riski un to mazināšanas iespējas, mehanizācija. (5 stundas)
9. Dzērvenes, to šķirnes un ražošanas īpatnības (pavairošana, stādījuma ierīkošana, kopšana). Mehanizācija, Vides risku ietekmes mazināšana un resursu izmantošana. Krūmmellenes, to kultivēto šķirņu genotipiskais raksturs. Pavairošanas un stādījuma ierīkošanas īpatnības, vides prasības un vides risku ietekmes mazināšana. (5 stundas)
10. Vīnkoki. Sugas un šķirnes. Pavairošana, stādījumu ierīkošana, kopšanas un veidošanas īpatnības. (5 stundas)
11. Smiltsērkšķi – šķirnes, to izcelsme, pavairošanas, stādījumu ierīkošanas, augu veidošanas un ražas ieguves bioloģiskās un tehnoloģiskās īpatnības, nozīmīgākie izaicinājumi. (5 stundas)

12. Maz izplatīto augļu, ogu un riekstaugu audzēšanas iespējas Latvijā: sugas, šķirnes, tehnoloģiskie risinājumi, nozīmīgākie izaicinājumi, augļu izmantošana (5 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas sekmīgi prezentējuši semināra tēmas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katrs students sagatavo prezentācijas (zinātniskās un profesionālās literatūras pētījumu) semināram par divām ar mācībspēku saskaņotām tēmām no kursa satura. Darbu prezentē studentu grupai seminārā. Orientējošs prezentācijas ilgums 30 minūtes. Studentam jāspēj atbildēt uz jautājumiem, diskutēt par doto tēmu un pamatot savu viedokli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīmi veido eksāmena atzīme (75%) un semestra laikā sagatavoto semināra prezentāciju vērtējumu vidējā atzīme (25%).

Obligātā literatūra

1. Principles of Modern Fruit Science (2019) Sansavini, S., Costa, G., Gucci, R., Inglese, P., Ramina, A., Xiloyannis, C., and Desjardins,Y., (eds.). Leuven, Belgium: ISHS, 421 p.
2. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
3. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
4. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

5. Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production. Ed. by J. Tromp, A.D. Webster, S.J.Wetheim. Leiden: Backuys Publishers, 2005. 400 p.

Papildliteratūra

1. Improving the health-promoting properties of fruit end vegetable products. F.A.Tomas-Barberan, M.I.Gil (ed.). England: Woodhead Publishing, 2008. 559 p.
2. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. (5th edition). An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. 5th edition. UK: CABI Publishing, 2007. 227 p.
3. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
4. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
5. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
6. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
7. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
8. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
9. Strautiņa S., Kaufmane E. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga: Jumava, 96.lpp.
10. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
11. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. ISHS izdevums "Acta Horticulturae" ISSN: 0567-7572 http://www.actahort.org/
2. Žurnāls "Agrotops" ISSN: 407-5164
1. Westwood M.N. Temperate-zone pomology physiology and culture. 3rd edition. Portland, Oregon, USA: Timber Press, 1993. 523 p.
3. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti 2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
4. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi, kas ir brīvpieejas informācijas avots:
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
5. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
6. Fruit Quarterly - e-žurnāls brīvpieejas informācijas avots http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/

7. Obstbau - https://www.obstbau.org/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kurss LF Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Lauksaimniecība”,specializācija Dārzkopība.