Kursa kods LauZ6131

Kredītpunkti 14

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā560

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits560

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Eksperimentu un/vai pētījumu veikšana. Rezultātu analīze.Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas ar maģistra darbu saistītajā jomā.
Prot apkopot iegūtos datus, tos analizēt un saistīt ar agrāk iegūtajiem pētījumu rezultātiem.
Rezultātā spēj radoši integrēt iegūtās zināšanas savā pētījumā. Ir spējīgs publiski diskutēt par pētījuma rezultātiem un pamatot secinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izmēģinājumu un/vai novērojumu veikšana, iegūto datu apstrādāšana un interpretācija. 360 h
2. Maģistra darba sagatavošana 160 h

3. Maģistra darba prezentācijas sagatavošana un maģistra darba aizstāvēšana. 40 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam maģistra darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts un aizstāvēts Maģistra darbs.

Obligātā literatūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. pildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2020-12/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020_0.pdf

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".