Kursa kods LauZ6131

Kredītpunkti 21

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā567

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits567

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Priekšzināšanas

LauZ5133, Pētniecisko darbu sagatavošana II

LauZN001, Maģistra darbs I

LauZN006, Maģistra darbs II

Kursa anotācija

Iegūto datu apkopošana, apstrāde un analīze. Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana. Kursa mērķis – sagatavot un aizstāvēt maģistra darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas ar maģistra darbu saistītajā jomā. Prot apkopot iegūtos datus, tos analizēt aun saistīt ar agrāk iegūtajiem pētījumu rezultātiem. Rezultātā spēj radoši integrēt iegūtās zināšanas savā pētījumā. Ir spējīgs publiski diskutēt par pētījuma rezultātiem un pamatot secinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Iegūto datu apstrādāšana un interpretācija. 370 h
2. Maģistra darba sagatavošana. 157 h

3. Maģistra darba aizstāvēšana. 40 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam maģistra darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Iegūto datu analīze, maģistra darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts un aizstāvēts maģistra darbs.

Obligātā literatūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. papildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69. lpp. Pieejams: https://www.lf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Lauksaimniecība”.