Kursa kods LauZ6130

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Literatūras studiju turpināšana, literatūras apskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas izvēlētajā šaurajā specializācijas jomā.
Prot apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, veidot prezentāciju par izvēlēto tēmu.
Rezultātā spēj kritiski izvērtēt literatūras datus, spējīgs publiski diskutēt par jaunajām idejām un hipotēzēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras studijas un apskata sagatavošana. 160 h

2. Literatūras apskata prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana. 40 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam literatūras apskatam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, apskata sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts literatūras apskats, un izmantotās literatūras avotu daudzums un kvalitāte atbilst darba tēmai un maģistra studiju līmenim – izmantoti primārie literatūras avoti (raksti zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos u. c.).

Obligātā literatūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. pildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2020-12/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020_0.pdf

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".