Kursa kods LauZ6129

Kredītpunkti 6

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek izvēlēta atkarībā no specializācijas virziena un izvēlētās tēmas. Pirmajā studiju gadā jāizstrādā maģistra darba uzdevums un jāuzsāk literatūras studijas, kā arī jāsagatavo pētījumu metodika un jāsaplāno pētījumu gaita.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas izvēlētajā šaurajā maģistra darba tematikā un padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, kā rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru un izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes. Sagatavotajam pārskatam jāsniedz priekšstats par to, kā tiks īstenots maģistra darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas un vadītāja izvēle, tās aktualitātes identifikācija un definēšana. 20 h
2. Maģistra darba mērķa un uzdevumu formulēšana, darba uzdevuma sagatavošana. 20 h
3. Literatūras studijas. 120 h

4. Pētījuma metodikas izstrādāšana. 80 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts patstāvīgais darbs, kurā apkopots līdz šim paveiktais Maģistra darba izstrādē atbilstoši zinātniskā darba plānam.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. pildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2020-12/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020_0.pdf

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".