Kursa kods LauZ6126

Kredītpunkti 7.50

Zirgu audzēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author

Laine Orbidāne

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ5164, Pētījumu metodoloģija lopkopībā

Aizstātais kurss

LauZM028 [GLAUM028] Zirgu audzēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par zirgu selekcijas mērķiem, zirgu eksterjera un snieguma pārbaudes novērtēšanas metodēm, to datu izmantošanu ciltsvērtības noteikšanai, audzēšanas programmu izstrādi un īstenošanu zirgu šķirņu uzlabošanai, vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai un šķirņu atjaunošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistrants iegūs:
•zināšanas par dažādu izmantošanas virzienu zirgu selekcijai piemērotām audzēšanas metodēm un programmām, zirgu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu – patstāvīgie darbi, rakstisks eksāmens;
•prasmes izstrādāt audzēšanas programmu zirgkopībā, vērtēt dažādu tipu zirgu raksturojošos lielumus, organizēt zirgu snieguma pārbaudi un izmantot iegūtos datus ģenētiskās kvalitātes noteikšanā – patstāvīgie darbi; •kompetences analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus, konsultēt un vadīt ciltsdarbu zirgkopībā – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme. Lekcijas 4 h
2.Zirgu identifikācijas metodes. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 3 h
3.Starptautiskā jātnieku sporta federācija (FEI). Jātnieku sporta sacensības, to nozīme zirgkopības nozares attīstībā. Lekcijas 3 h
4.Zirgu kvalitāti raksturojošās fenotipiskās pazīmes. Lekcijas 3 h; Praktirkie darbi 4 h
5.Snieguma pārbaudes veidi. Lekcijas 3 h; raktiskie darbi 2 h
6.Izcelšanās un tipiskuma vērtēšana. Šķirni raksturojošie izmēri. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
7.Eksterjers, tā nozīme dažādu izmantošanas virzienu zirgu tipiem. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
8.Darbaspēju noteikšana, tā nozīme zirgu ģenētiskās kvalitātes vērtējumā. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
9. Seminārs un 1. patstāvīgais darbs. Zirgu produktivitātes noteikšana un iegūto rezultātu pielietojums.Seminārs 5 h
10.Audzēšanas programmas sporta zirgiem. Radniecīgo un pieļaujamo zirgu šķirņu izmantošana Latvijas siltasiņu zirgu šķirnē. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
11.Vietējās apdraudētās zirgu šķirnes, to raksturojums un izmantošanas virzieni. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h
12.Zirga ciltsvērtības noteikšanas metodes un pielietojums. Selekcijas indeksi. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3 h
13.Audzēšanas metožu lietošanas īpatnības zirgkopībā. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3 h
14.Pēcnācēju kvalitātes noteikšanas metodes, to pilnveidošanas iespējas. Lekcijas 2 h; Praktiskie darbi 3 h
15. Seminārs un 2. patstāvīgais darbs. Audzēšanas metodes, to pielietojums zirgu šķirņu izkopšanā un saglabāšanā. Seminārs 5 h
16.Zirgu treniņu nozīme darbaspēju noteikšana. Organisma fizioloģiskās un bioķīmiskās izmaiņas treniņa procesā. Lekcijas 3 h; Praktiskie darbi 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izstrādāti un semināros prezentēti patstāvīgie darbi; Gala vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu vērtējumiem un rakstiskā eksāmena.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi – zinātniskās literatūras konspekti par pasniedzēja un studenta vienošanās rezultātā izvēlētām tēmām. Katra patstāvīgā darba apjoms vismaz 6 lpp. A4 formāta lapas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji


Semināri un patstāvīgie darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Iegūtā atzīme tiek iekļauta gala vērtējumā. Gala vērtējums sastāv no 2 semināru un patstāvīgo darbu vērtējumiem un rakstiskā eksāmena atzīmes vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1.Davies Morel M. C. G. (1999.) Equine reproductive, psychology, breeding and stud management. – Cambridge: CABI Publishing – 450 p.
2.Seržāns A. (1986.) Zirgkopība. - R.: Zvaigzne, - 222 lpp.
3.Warren J., Borton A., Hintz H. (1997.) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company.,– 860 p.

Papildliteratūra


1.Baltakmens R. (2000.) Latvietis un viņa zirgs. - R.: A/S "Valters un Rapa", - 383 lpp.
2.Baltakmens R. (1990.) Bērie, sirmie, dūkanie. - R.: Zinātne, - 210 lpp.
3.Bowling A. T. (1997.) Horse genetics. – Wallingford: CAB International,–200p.
4.Schacht Ch. (2012) The sport horse conformation. - Trafalgar Square North Pomfret, Vermont,- 136p. 5.The genetics of the horse (2000.) / A. T. Bowling, A. Ruwinsky. – Oxon: CABI Publishing,– 527 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Lauksaimniecības datu centrs, audzēšanas programmas un nozares likumdošana https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija www.lszaa.lv
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība www.lzb.lv
Pasaules Sporta zirgu audzēšanas federācija www.wbfsh.org.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", apakšvirziens “Lopkopība”