Kursa kods LauZ6125

Kredītpunkti 7.50

Govju audzēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija

LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ6103, Precīzā lauksaimniecība III

Aizstātais kurss

LauZM016 [GLAUM016] Govju audzēšana

Kursa anotācija

Govju saimnieciski derīgās pazīmes, to novērtēšanas iespējas un izmantošana. Kvantitatīvo pazīmju pētījumu rezultāti un izmantošanas perspektīvas. Govju šķirņu dažādība, to izmantošanas ekonomiskā pamatotība. Ciltsvērtības novērtēšanas metodes, to pielietojums. Selekcijas indeksu izmantošana izlasē un atlasē. Tīraudzēšanas efektivitāte. Krustojumu dzīvnieki, to vērtēšana. Audzēšanas programmas govkopībā, to informatīvais nodrošinājums un pielietojuma iespējas Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par: 1) govju audzēšanas metodēm, to pielietojumu; 2) iegūstamo produkciju un tās kvalitāti ietekmējošiem faktoriem; 3) dažāda vecuma un izmantošanas virziena govju selekcionējamo pazīmju vērtēšanas kritērijiem; 4) ciltsdarba programmu izstrādi un iegūto rezultātu analīzi. Zināšanas tiek vērtētas pēc kontroldarbu rezultātiem un prezentācijām – vērtējums ballēs.
Maģistrants prot novērtēt: 1) dažāda vecuma un izmantošanas virziena govju selekcijai piemērotās audzēšanas metodes un programmas, vērtēšanas kritērijus; 2) veikt dažāda vecuma un dzimuma govju selekcionējamo pazīmju vērtēšanu; 3) izstrādāt ciltsdarba programmu un analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus. Prasmes tiek vērtētas pēc semināros sniegtajiem skaidrojumiem un izdarītajiem secinājumiem un kontroldarba rezultātiem.
Maģistrants ir kompetents: 1) vērtēt dažāda vecuma un dzimuma govju selekcijas pazīmes un to raksturojošos lielumus; 2) konsultēt un vadīt ciltsdarba programmu izstrādi; 3) piedalīties pētniecisko darbu izstrādē govkopības nozarē.
Iegūtās kompetences tiek vērtētas individuālo darbu prezentāciju laikā veidotās diskusijas un eksāmena noslēgumā sniegtajiem secinājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Govju saimnieciski derīgās un saimnieciski nozīmīgās pazīmes. Izlases pazīmju izvēles principi. Izlases pazīmes govkopībā. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
2. Piena un gaļas produktivitātes pazīmes, piena un gaļas ražības kontrole: pašu ražība, sānu radu un pēcteču ražība. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
3. Eksterjera pazīmes, to nozīme produktivitātes pazīmju selekcijā. Vienpusīgas izlases iespējamās sekas. Lekcija 3h, praktiskais darbs 2h.
4. Seminārs.1. kontroldarbs. Govju saimnieciski derīgo pazīmju novērtēšana, iegūto rezultātu pielietojums ganāmpulka uzlabošanā. 5h.
5. Audzēšanas sistēmas govkopībā. Audzēšanas metožu lietošanas īpatnības govkopībā. Lekcija 2h, praktiskais darbs 2h.
6. Govju šķirnes Latvijā. Sarkano govju šķirnes, audzēšanas programmas, to attīstība. Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes produktīvās un reproduktīvās īpašības, šķirnes struktūra un struktūrelementi. Lekcijas 4h, praktiskais darbs 1h.
7. Holšteinas govju šķirnes perspektīvas Latvijā. Šķirnes struktūru veidojošo radniecīgo grupu analīze. Lekcija 3h, praktiskais darbs 2h.
8. Gaļas govkopības attīstība Latvijā. Zīdītājgovju šķirnes, selekcijas pazīmes, to iekļaušana audzēšanas programmās. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
9. Seminārs: Slaucamo un zīdītājgovju audzēšanas programmas, tajās iekļautās selekcijas pazīmes, to izkopšanas mērķi.5h.
10. Seminārs. 2. kontroldarbs. Latvijā audzējamo govju šķirņu raksturojums. Audzēšanas metodes, to pielietojums šķirņu izkopšanā.5h.
11. Slaucamo govju ciltsvērtēšana un selekcijas indeksu aprēķināšana. Vaislas buļļu ciltsvērtēšanā iekļauto parametru analīze. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
12. Gaļas liellopu ciltsvērtēšana un selekcijas indeksu analīze. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
13. Ciltsdarbs, tā nozīme piena un gaļas liellopu selekcijā un populācijas uzlabošanā. Lekcija 3h, praktiskais darbs 2h.
14. Hibrīdaudzēšanas programmas lietošanas iespējas Latvijā audzējamo govju šķirņu izkopšanā. Lekcija 4h, praktiskais darbs 1h.
15. Seminārs: Govkopības ekonomiskais izdevīgums Latvijā un citās ES valstīs. 5h.
16. Seminārs. 3. kontroldarbs. Ciltsvērtēšanā izmantojamās metodes, to salīdzinājums un perspektīvas. 5h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāts nodarbību apmeklējums. Nostrādāti un atbildēti visi plānotie patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Obligāts nodarbību apmeklējums. Nostrādāti un atbildēti visi plānotie patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums veidojās no lekciju materiāla (teorētiskā daļa) apguves vērtējuma (50%), praktisko darbu apguves vērtējuma (25%) un prezentāciju (25%) vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
2. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Dairy cattle husbandry (2004) [Online tiešsaiste]. Wageningen: Agromisa Foundation. 84 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf.
5. House J. (2011) A guide to dairy herd management. [Online tiešsaiste]. Meat and Livestock Australia Limited, North Sydney, 73 p. [viewed skatīts 14.02.2019.] Pieejams: http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf 8.Kemsley P., Jennings N. (2016).
6. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online tiešsaiste]. North Coast Local Land Services. 221 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf

Papildliteratūra

1. Ernst E., Kalm E. Grundlagen der Tierhaltuhg und Tierzucht. Hamburg: Verlag Paul Paurey, 1994. 266 S.
2. Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding values. [Wallingford]: CAB International, 1996. 187 p.
3. Latvijas brūnās šķirnes govju saglabāšanas programma no 2019. gada un turpmāk. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
4. Audzēšanas programma sarkano šķirņu grupas govīm no 2019. gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
5. LŠDzAS Audzēšanas programma Holšteinas šķirnes govīm no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
6. LHA Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programma no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
7. Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma no 2019. gada Elektroniski pieejams:.
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
8. Jonkus. D. Govju piena produktivitātes pazīmju mainības analīze: promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2007. 179 lpp.
9. Zutere R. Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums: promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2008. 201 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs (Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomy Research, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi.

Piezīmes

Maģistra studiju programmas Lauksaimniecība, specializācijas virziena Lopkopība izvēles studiju kurss (B daļa).