Kursa kods LauZ6120

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
• Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija
• Spēj uzstāties maģistrantu zinātniskā konferencē- uzstāšanās konferencē

Kursa saturs(kalendārs)

1. Eksperimentu veikšana. (20h)
2. Visu pētījumu rezultātu sistematizācija. (20h)
3. Pētniecības rezultātu matemātiskā apstrāde. (20h)
4. Kļūdu vērtējums, rezultātu brāķēšana. (20h)
5. Eksperimentu rezultātu analīze. (20h)
6. Eksperimentālo iekārtu un izmantoto materiālu apraksts. Eksperimentu programmas apraksts. (20h)
7. Darba situācijas analīzes galīgā varianta izstrāde. (20h)
8. Darba teorētiskās daļas noformēšana. (20h)
9. Literatūras saraksta galīgā varianta izstrāde. (20h)
10. Secinājumi un priekšlikumi. (20h)
11. Darba galīgā varianta noformēšana atbilstoši metodisko norādījumu prasībām. Darba sagatavošana priekšaizstāvēšanai. (20h)
12. Darba priekšaizstāvēšana. (20h)
13. Priekšaizstāvēšanā pamanīto nepilnību novēršana. (20h)
14. Darba iesiešana un sagatavošana iesniegšanai recenzentiem. (20h)
15. Darba aizstāvēšana atbilstošajā MEK sēdē. (20h)
16. Uzstāšanās “TF student un maģsitrantu zinātniskajā konferencē” vai tai pielīdzināmā konferencē. (20h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot semestrī paveikto. Jāiesniedz apliecinājums par uzstāšanos zinātniskā konferencē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba izstrāde un noformēšana.
Prezentāciju gatavošana darba aizstāvēšanai.
Gatavošanās zinātniskai konferencei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē, uzstāšanās zinātniskā konferencē..

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.