Kursa kods LauZ6120

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ5139, Maģistra darbs II

LauZ5152, Maģistra darbs I

LauZ5153, Maģistra darbs III

LauZP076, Pētījumi lauksaimniecības inženierzinātnēs

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: izstrādāt maģistra darbu radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Studiju kursa ietvaros sagatavo atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem, kā arī uzstājas starptautiskā zinātniskā konferencē. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
2. Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.

3. Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu. Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija. Spēj uzstāties maģistrantu zinātniskā konferencē - uzstāšanās konferencē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Eksperimentu veikšana.
2. Visu pētījumu rezultātu sistematizācija.
3. Pētniecības rezultātu matemātiskā apstrāde.
4. Kļūdu vērtējums, rezultātu brāķēšana.
5. Eksperimentu rezultātu analīze.
6. Eksperimentālo iekārtu un izmantoto materiālu apraksts. Eksperimentu programmas apraksts.
7. Darba situācijas analīzes galīgā varianta izstrāde.
8. Darba teorētiskās daļas noformēšana.
9. Literatūras saraksta galīgā varianta izstrāde.
10. Secinājumi un priekšlikumi.
11. Darba galīgā varianta noformēšana atbilstoši metodisko norādījumu prasībām. Darba sagatavošana priekšaizstāvēšanai.
12. Darba priekšaizstāvēšana.
13. Priekšaizstāvēšanā pamanīto nepilnību novēršana.
14. Darba iesiešana un sagatavošana iesniegšanai recenzentiem.
15. Darba aizstāvēšana atbilstošajā MEK sēdē.

16. Uzstāšanās “TF studentu un maģsitrantu zinātniskajā konferencē” vai tai pielīdzināmā konferencē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot semestrī paveikto. Jāiesniedz apliecinājums par uzstāšanos zinātniskā konferencē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba izstrāde un noformēšana.
Prezentāciju gatavošana darba aizstāvēšanai.
Gatavošanās zinātniskai konferencei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē, uzstāšanās zinātniskā konferencē..

Obligātā literatūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf
2. Kothari C.R. (2012) Research Methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers, 418 p.

3. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

Papildliteratūra

1. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

2. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās studijās.