Kursa kods LauZ6116

Kredītpunkti 5

Inovācijas lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Antra Balode

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studenti apgūst inovāciju modeļus, kas ir inovatīva uzņēmuma veidošanas pamats. Iegūst zināšanas par inovāciju lomu uzņēmējdarbībā un konkurētspējas veicināšanu, kā arī globalizāciju. Veido izpratni par inovāciju sistēmu Latvijā un raksturo inovāciju atbalsta struktūru – tehnoloģiskos parkus, tehnoloģiju un inovāciju centrus, kā arī biznesa inkubatorus. Studenti izstrādā inovatīvas idejas, gūst izpratni par inovāciju aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: 1) zināšanas par inovāciju sistēmu, jauna produkta attīstību un realizēšanu tirgū; 2) prasmes praktiski pielietot iegūtās zināšanas sadarbības veidošanā lauksaimniecības uzņēmumos un ar pētniecību saistītās iestādēs; 3) kompetence inovāciju aizsardzībā un to izmantošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Inovāciju attīstības cikli. Inovācijas un ar tām saistīto jēdzienu skaidrojums.
2 Inovāciju modeļi.
3 Inovatori. Risku novērtēšana un vadība. Finansējums. Lēmumu pieņemšana.
4 Inovāciju atbalsta mehānismi. Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju loma konkurētspējas veicināšanā.
5 Inovācijas – uzņēmējdarbības dzinējspēks. Konkurence, starptautiskā tirdzniecība.
6 Biznesa inovācijas. Atšķirības starp inovatīvo un tradicionālo biznesu. Biznesa ideju piemēri.
7 Instrumenti inovatīvo risinājumu attīstībai. Ideju ģenerēšanas pamati.
8 Zināšanu vadība. Zināšanu veidi. Līdzekļi zināšanu vadībai. Zināšanu ekonomikas teorija.
9 Globalizācija, inovāciju un augsto tehnoloģiju loma pasaules valstu attīstībā un ekonomikā.
10 Inovāciju sistēma Latvijā.Normatīvie dokumenti inovāciju politikas attīstībai. Biznesa inkubatori.
11 Inovatīvo risinājumu nepieciešamība lauksaimniecības uzņēmumos.
12 Lauksaimniecības uzņēmumu salīdzināšana konkurences apstākļos.
13 Inovāciju aizsardzība un tās izmantošana ražošanā.
14 Inovatīvā uzņēmuma raksturojums. Zināšanu pārnese.
15 Inovāciju sadarbības tīkli.
16 Inovāciju praktiskais pielietojums lauksaimniecības uzņēmumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts referāts (saskaņā ar docētāja uzdoto patstāvīgā darba uzdevumu un tēmu). Patstāvīgi jāsagatavo un jānovada semināra nodarbība – izvēlētai tēmai par inovācijām sagatavojot teorētisko pamatojumu un prezentāciju, 2 kontroldarbi, eksāmens.
Pie neliela studentu skaita šo kursu students apgūst pastāvīgās studijās, konsultējoties ar docētāju.

Obligātā literatūra

1. Dimza V. Inovācijas: pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2003. 205 lpp.
2. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 248 lpp.
3. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots. Rīga: LR Patentu valde, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija, 2002. 134 lpp

Papildliteratūra

1. Formica P., Stabulnieks J. Knowledge Based Entrepreneurship. Baltic Dynamic 2004. Global Print, Italy: Gongonzola, 2005. 378 p.
2. Gelauff G., Klomp L., Raes St., Roelandt Th. Fostering Productivity. Patterns, Ministry of Economic Affairs, The Hague, The Netherlands : Elsevier, 2004. 327 p.
3. Stabulnieks J., et.all. Innovative Companies in Latvia, Latvian Technological Center. Rīga: SIA Tipogrāfija Pērse, 2005. 164 p.

Piezīmes

Izvēles kurss LF akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Lauksaimniecība” ar specializācijas virzienu Dārzkopība un Laukkopība.