Kursa kods LauZ6095

Kredītpunkti 3

Kartupeļu un dārzeņu ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīt modernās kartupeļu un dārzeņu audzēšanas un pirmapstrādes tehnoloģijas: kartupeļu un dārzeņu ražošanas stāvoklis un perspektīvas; lauku izvēle; augsnes apstrāde, mēslošana, stādīšana, sēja, atbilstošākās mašīnas šiem darbiem; stādījumu un sējumu kopšana, nezāļu apkarošana; novākšanas tehnoloģijas un mašīnas; kartupeļu glabāšanas režīmi, būves un iekārtas; kartupeļu un dārzeņu ražošanas ekonomika; rentablas ražošanas priekšnoteikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par kartupeļu un dārzeņu agrobioloģiskajām īpašībām, to audzēšanas, novākšanas un glabāšanas tehnoloģijām. Mājas darbs.
Prasmes pielietot studiju kursā iegūtās zināšanas kartupeļu un dārzeņu audzēšanas, novākšanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kompetence izvērtēt kartupeļu un dārzeņu audzēšanas tehnoloģiju un tehnikas novērtēšanā un izvēlē. 2 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kartupeļu agrobioloģiskās īpašības – 2h.
2. Kartupeļu ražošana tehnoloģijas un tehnika – 2h.
3. Kartupeļu ražošana tehnoloģijas un tehnika – 2h.
4. Kartupeļu novākšanas mašīnas, to pielietojums un darba organizācija – 2h.
5. Kartupeļu novākšanas mašīnas, to pielietojums un darba organizācija – 2h.
6. Kartupeļu šķirošana un glabāšana – 2h.
7. Kartupeļu šķirošana un glabāšana – 2h.
8. Kartupeļu ražošanas izmaksu aprēķina metodes – 2h. Kontroldarbs: Kartupeļu ražošana.
9. Dārzeņu agrobioloģiskās īpašības – 2h.
10. Lauku izvēle un sagatavošana, augsnes apstrāde un mēslošana – 2h.
11. Dārzeņu sējas tehnoloģijas un mašīnas – 2h.
12. Dārzeņu sējas tehnoloģijas un mašīnas - 2h.
13. Sējumu kopšana – 2h.
14. Novākšana – 2h.
15. Mašīnu sistēma dārzeņu ražošanai – 2h.

16. Dārzeņu ražošanas ekonomika – 2h. Kontroldarbs: Dārzeņu ražošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Lekciju apmeklējums - brīvprātīgs, laboratorijas un praktisko darbu izpilde - obligāta. Mājas darbu maģistrants aizstāv diskusijā ar mācībspēku un citiem maģistrantiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un mājas darba sagatavošana, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

1. Kartupeļu grāmata. Sast. Dz. Zālīte. Rīga: Jumava, 2006. 183 lpp.
2. Dārzeņu uzglabāšana un konservēšana. Sast. S.Koržuka. Rīga: Avots, 2000. 316 lpp.
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.

4. Epro V., Dzinters V.. Kartupeļu ražošanas tehnoloģija. Ienesīga tālumnieka saimniecība. Sast. J.Uzuleņš. Rīga: Avots, 1999. 34.-45. lpp.

Papildliteratūra

1. Kartupeļu audzēšana. Narvils M. Ozolnieki: LLKC, 2000. 68 lpp.
2. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.

3. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde: Aprēķinu metodiskie norādījumi LLU: sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Atkārt., papild. izd. Jelgavā: LLU, 1994. 56 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „AgroTops”, https://www.la.lv/agrotops.

2. Žurnāls „Saimnieks”, Rīga: Saimnieks LV, http://www.saimnieks.lv.

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"