Kursa kods LauZ6066

Kredītpunkti 6

Lauksaimniecības bioloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par bioloģiskajiem procesiem kā lauksaimnieciskās ražošanas un vides saglabāšanas pamatu. Apskata šūnas un organismus kā atklātas sistēmas un to vielu enerģijas maiņas procesiem. Fermentu darbības regulācija. Mikroorganismu fizioloģiskā daudzveidība un to pielietošanas iespējas biotehnoloģijas metodēs. Bioloģiskie procesi biocenozēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par dzīvo organismu daudzveidību, organiskās vielas veidošanos, transformāciju un noārdīšanos, enerģijas apriti dažādos bioloģisko sistēmu organizācijas līmeņos – 1., 2., 3. kontroldarbs.
Studenti prot atrast nepieciešamo literatūru, novērtēt informācijas pielietojamību- patstāvīgais darbs, par iepriekš izvēlētu tēmu, kurš tiek prezentēts seminārā.

Studenti spēj novērtēt organiskās vielas uzkrāšanās, transformācijas un noārdīšanās ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz ražas formēšanos.- eseja un 4. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ogļhidrāti, tauki, proteīni un bioloģiski aktīvie savienojumi šūnās un organismos--2h
2. Minerālelementu funkcijas šūnā un organismā-2h
3. Ūdens formas un funkcijas šūnā un organismā-2h
4. Enerģijas maiņas procesi. Bioenerģētika-2h
5. Fermentu darbības regulācija -2h     
6. Hormoni, to loma organismā-2h
7. Informācijas plūsma šūnā un organismā-2h
8. Šūnu savstarpējie sakari-2h
9. Šūna un organisms kā atklāta sistēma-2h
10. Fotosintēze un elpošana. --2h
11. Organisma darbības regulācija. Produktivitāte.
12. Mikroorganismu morfoloģiskā un fizioloģiskā daudzveidība-2h
13. Biotehnoloģijas metodes un iespējas-2h
14. Biocenožu stabilitāte-2h
15. Vides piesārņojums kā organismu un biocenozes regulētājfaktors-2h

16. Nākotnes perspektīvas vielu un enerģijas ieguvē un izmantošanā. -2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām. Dalība semināros, eseja. Noslēgumā - eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.
Laboratorijas darbu izstrāde un rezultātu pamatojums-20%
Eseja-10%
Sekmīgi uzrakstīti testi - 20%

Eksāmens-50%

Obligātā literatūra

1. Biochemistry / Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham; with molecular graphic images by Michal Sabat. 2017.
2. Biochemistry / Denise R. Ferrier, Philadelphia, Pennsylvania.2017
3. Šūnu bioloģija / Tūrs Selga. 2008
4. Renewable biologial systems for alternative sustainable energy production/FAO of the United Nations; edited by Kazuhisa Miyamoto.-Rome: FAO, 1997.-XVI, 108 p.:ill., tab.
5. Handbook of Plant and Crop Physiology. Edited by Mohammad Pessarakli. 1995./1024 pp.,ill 
6. Baltress V. Pārtikas ķīmija. Rīga, 1998, 478 lpp 

Papildliteratūra

1. Microbial control of weeds/ edited by David O.TeBeest. New York; London: Chapman and Hall, 1991.- VIII, 284 p.
2. Augu fizioloģija: funkcijas un mijiedarbība ar vidi/ Ģ Ieviņš, Rīga, LU, 2016

3. Pārtikas organiskā ķīmija/ V. Kreicbergs 2018

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne.Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. AgroTops Rīga: Aģentūra Agro apgāds ISSN 1407-5164

3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Lauksaimniecība".