Kursa kods LauZ6043

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā1000

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits1000

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
• Spēj izstrādāt un noformēt maģtistra darbu – izstrādāts maģistra darbs
• Spēj aizstāvēt maģistra darbu MEK sēdē- maģistra darba aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas izvēle. Darba hipotēze, mērķis, uzdevumi. (25h)
2. Vispārīgā situācijas analīze, ievads. Satura rādītājs. (25h)
3 .Literatūras studijas , situācijas analītiskais apskats un analīze. (25h)
4. Ar tēmu saistītie konstruktīvie risinājumi, to analīze. (25h)
5. Tehnoloģisko iekārtu apskats nepieciešamo mērījumu iegūšanai. (25h)
6. Citu autoru izmantoto pētījumu metožu analīze saistībā ar darba tēmu. (25h)
7. Eksperimentālo pētījumu metodikas izstrāde un aprobēšana. (25h)
8. Laboratorijas izmēģinājumi, laukizmēģinājumi vai ceļizmēģinājumi. (25h)
9. Eksperimentu rezultātu apkopošana. (25h)
10. Rezultātu analīze. Eksperimentu rezultātu matemātiskā apstrāde, kļūdu vērtējums. (25h)
11. Darba teorētiskās daļas izstrāde. (25h)
12. Eksperimentu metodikas apraksta izstrāde. (25h)
13. Eksperimentālo iekārtu apraksta izstrāde. (25h)
14. Darba eksperimentu rezultātu grafiku un diagrammu izstrāde. (25h)
15. Secinājumi un priekšlikumi. (25h)
16. Darba aizstāvēšana atbilstošajā MEK sēdē. (25h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma eksāmens ar atzīmi
Students sekmīgi aizstāv maģistra darbu MEK (Maģistu eksaminācijas komisijā)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Analītisko un eksperimentālo pētījumu veikšana.
Maģistra darba izstrāde un noformēšana.
Prezentācijas sagatavošana darba aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena nokārtošanai nepieciešama sekmīga maģistra darba aizstāvēšana MEK.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/
Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās studijās.