Kursa kods LauZ5165

Kredītpunkti 4.50

Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Aizstātais kurss

LauZM005 [GLAUM005] Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana

Kursa anotācija

Iegūst padziļinātas zināšanas par integrētās augu aizsardzības (IAA) būtību un izmantošanas iespējām, izprot sliekšņu jēdzienus, apgūst monitoringa principus. Izprot kaitīgo organismu bioloģijas un ekoloģijas saistību ar integrētās augu aizsardzības principu ievērošanu. Iegūst zināšanas par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par integrētās augu aizsardzības (IAA) būtību, izprot zināšanu par kaitīgo organismu bioloģijas un ekoloģijas nozīmi integrētajā augu aizsardzībā, apgūst kaitīgo organismu monitoringa principus un to nozīmi IAA. Pārbaudes darba 1. daļa – sastādīts kaitīgo organismu un to dzīves ciklu raksturojums.
Prot analizēt dažādu faktoru grupu (agrotehnika, kaitīgo organismu attīstības īpatnības, pesticīdu darbības mehānismi un ietekme uz vidi, ekonomiskie apsvērumi u.c.) nozīmi lēmumu pieņemšanā. Pārbaudes darba II daļa - sastādīti ierobežošanas pasākumu iespējamie plāni, uzsverot sliekšņu, brīdinājumu un prognožu nozīmi.
Ir kompetenti izmantot IAA principus praktiskajā lauksaimniecībā, sniegt prezentācijas un diskutēt par IAA teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Pārbaudes darba III daļa un secinājumi – salīdzinātas dažādas ierobežošanas sistēmas, kritiski izvērtētas to priekšrocības un trūkumi, kā arī ieviešanas iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mūsdienu augu aizsardzības pirmsākumi. Ceļš līdz integrētajai augu aizsardzībai (IAA). 2 h
2. Kaitīgo organismu bioloģijas un ekoloģijas saistība ar IAA. 4 h
3. Augu slimības ierosinātāju grupas. 4 h
4. IAA principi. Preventīvie un korektīvie augu aizsardzības pasākumi, to ietekme uz kaitīgo un saimnieciski noderīgo organismu populācijām. 6 h
5. Jēdziens par ražas zudumiem un sliekšņiem. 4 h
6. Kaitīgo organismu monitorings. Slimību uzskaite, diagnostikas iespējas, epidēmijas raksturošanas iespējas. Bezmugurkaulnieku kvalitatīvās, kvantitatīvās un puskvantitatīvās monitoringa metodes. 4 h
7. Slimību epidēmiju izcelšanās iespējas atkarībā no patogēna bioloģiskajām īpatnībām, kultūraugu attīstības īpatnībām, meteoroloģiskajiem apstākļiem un agrotehnikas. 4 h
8. Slimību prognozēšanas iespējas un izmantotie sliekšņi. 4 h

9. IAA ieviešanas iespējas un problēmas. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss beidzas ar ieskaiti ar atzīmi.
Students sagatavo referātu un prezentāciju par viena Latvijā nozīmīga kultūrauga konvencionālo, integrēto un bioloģisko aizsardzību, pamatojot to ar kaitīgo organismu bioloģiju, iespējamo postīgumu, pesticīdu izvēles pamatojumiem un ekonomiskajiem apsvērumiem. Kritiski izvērtē sistēmu bioloģisko, ekonomisko un sociālo efektivitāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas zinātniskās literatūras studijas, lai sagatavotu referātu un veiksmīgi piedalītos diskusijās semināru laikā (skat. “Prasības kredītpunktu iegūšanai”).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtētas studējošo zināšanas par nozīmīgākajiem kaitēkļiem un slimībām un izpratne par kaitīgo organismu bioloģiju un ekoloģiju saistībā ar to ierobežošanas iespējām. Faktori, kas nosaka vērtējumu: referāta sagatavošanai izmantotās informācijas avotu kvalitāte; izpratne par kaitīgo organismu bioloģiju saistībā ar to ierobežošanu; referāta un prezentācijas kvalitāte; studējošā spēja argumentēti pamatot savu viedokli un diskutēt par augu aizsardzības jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012) Ziemas rapsis, 68 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības, Jelgava, LLU, 103. lpp.
3. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas, Jelgava: LLU, 104 lpp.
4. Bankina B., Turka I. (2013) Augu slimību un kaitēkļu uzskaites metodes, Jelgava, 24. lpp.
5. Gullan, P.J., P.S.Cranston P.S. (1998). The Insects. An Outline of Entomology. Chapman&Hall, UK, 491 p.
6. Integrated management of Plant Pest and Diseases. General Concepts in Integrated pest and disease management. (2007). Ed. by Ciancio A., Mukerji K.G. Springer, 359 p.

7. Integrated Pest Management (2004). Ed. by Opender K., Gurmail S., Dhaliwal and Gerrit W.Cuperus. Cabi Publishing, 329 p.

Papildliteratūra

1. Gullino M.L., Bonants J.M. (2014) Detection and diagnostics of plant pathogens. Springer Netherlands, pp. 200.

2. The epidemiology of plant diseases (2005) Ed. by B.N. Cooke, D.G. Jones and B. Kaye, Springer.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 20009 /128/EK Crop protection. [tiešsaiste]. The Official Journal of the International Association for the Plant Protection Sciences. ISSN: 0261-2194. [Skatīts 01.03.2019.]. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/crop-protection
2. Journal of Applied Ecology. [tiešsaiste]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Skatīts 23.02.2019.]. Pieejams: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664

3. Journal of Applied Entomology. [tiešsaiste]. Blackwell Verlag GmbH. Online ISSN:1439-0418. [Skatīts 01.03.2019.]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390418

Piezīmes

Maģistra studiju programma “Lauksaimniecība”, 5. līmenis