Kursa kods LauZ5163

Kredītpunkti 7.50

Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits46

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

Aizstātais kurss

LauZM015 [GLAUM015] Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

Kursa anotācija

Barības līdzekļu raksturojums un vērtējums pēc to ķīmiskā, fiziskā un enzimātiskā sastāva. Šo raksturlielumu ietekme uz bioķīmiskiem un fizioloģiskiem procesiem dzīvnieku gremošanas traktā un vielu maiņas norisēm. Ēdināšanas nepilnību radītie vielu maiņas traucējumi, to radītās alimentārās slimības, to profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas par barības līdzekļu bioķīmiskiem un fizioloģiskiem procesiem dzīvnieku gremošanas traktā un to ietekmi uz vielu maiņu organismā. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Iegūs prasmes novērst ar dzīvnieku ēdināšanu saistītās problēmas. Sekmīgi izpildīti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi. Studenti būs kompetenti izskaidrot ar dzīvnieku ēdināšanu saistītos vielu maiņas traucējumus. Sekmīgi nokārtots patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdens loma un maiņa organismā. Minerālvielu maiņa. Barības vielu ietekme uz enerģētiskajiem procesiem dzīvnieku organismā. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
2. Slāpekli saturošu savienojumu, ogļhidrātu un lipīdu funkcijas un metabolisms. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
3. Piedevas: vitamīni, antibiotikas, antioksidanti, konservanti lopbarībā. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
4. Kaitīgo organisko vielu un toksisko metālu iedarbība un bīstamība. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
5. Dabīgie toksīni dzīvnieku barībā un to bīstamība. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
6. Veterinārzāļu klātbūtne un tā sekas. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
7. Biodegvielas un pārtikas rūpniecības atlikumu bioķīmiskā sastāva ietekme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
8. Nanomateriālu nokļūšanas ceļi lopbarībā un to ietekmes izvērtējums dzīvnieka organismā Lekcijas 2h, laboratorijas darbi 3h.
1. kontroldarbs: Barības vielu metabolisms dzīvnieku organismā.
9. Lopbarības ķīmiskais sastāvs un lauksaimniecības dzīvnieku organisma kopsakarības un atškirības. Lekcijas 5h.
10. Barības vielu sagremošana un absorbcija. Lekcijas 3h un praktiskie darbi 2h.
11. Enerģija un tās pārvērtības bioloģiskajās sistēmās. Lekcijas 3h un praktiskie darbi 2h.
12. Ogļhidrātu fermentācija dzīvnieku gremošanas traktā. Lekcijas 3h un praktiskie darbi 2h.
13. Proteīns, tā noārdīšanās dzīvnieku gremošanas traktā. Ar proteīnu saistītie vielmaiņas traucējumi. Lekcijas 5h
14. Tauki barībā, to ietekme uz barības vielu izmantošanu un vielmaiņas traucējumi. Lekcijas 5h.
15. Minerālvielas un vitamīni kā bioloģiski aktīvas vielas. Lekcijas 3h un praktiskie darbi 2h.
16. Nesabalansētas un nepilnvērtīgas barības izēdināšanas ietekme uz dzīvnieka organismu. Lekcijas 3h un praktiskie darbi 2h.
2. kontroldarbs: Barības sagremošana, absorbcija un vielmaiņas traucējumi dzīvnieku organismā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zinātniskās literatūras kopsavilkums, kopsavilkuma publiska prezentācija, praktisko un laboratorijas darbu sekmīga izpilde, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un iegūts kopējais kursa vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras kopsavilkums par barības vielu metabolismu dzīvnieku gremošanas traktā un tā ietekmi uz produkcijas ražošanu un reproduktīvām īpašībām. Dzīvnieku sugu izvēlas pasniedzējs, savstarpēji vienojoties ar studentu. Darba apjoms vismaz 10 lpp. A4 formāta. Darbs jāaizstāv publiski, sagatavojot prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko un laboratorijas darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā un laboratorijas uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Iegūtā atzīme tiek iekļauta gala vērtējumā.
Bez sekmīgu praktisko un laboratorijas darbu izpildes un patstāvīgā darba publiskas prezentācijas, nevar iegūt gala atzīmi.
Gala vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme, kas sastāv no diviem kontroldarba vērtējumiem un vērtējuma par patstāvīgo darbu.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava, 2005. 320 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
3. Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. 2016. 52.lpp. ISBN 978-9984-48-219-4,
4. Miķelsone V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
5. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: The Molecular Basis of Life. 5th ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 308 lpp. ISBN 978-9984-48-096-1
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013.
3. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4.Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", apakšvirziens “Lopkopība”