Kursa kods LauZ5160

Kredītpunkti 4.50

Dzīvnieku ģenētika un selekcija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par vispārējo un molekulāro ģenētiku, kā arī selekcijas ģenētiskajiem principiem. Kursā tiek apskatīta ģenētikas teorētiskā un praktiskā nozīme lopkopībā. Studiju kurss sniedz zināšanas par molekulārās ģenētikas principu pielietojumu lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās kontrolē un mājdzīvnieku ģenētisko resursu izpētē. Studējošie iegūst izpratni par molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietojumu praktiskajā biotehnoloģijā un dzīvnieku selekcijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistrantiem būs:
zināšanas par ģenētikas likumu darbību, to saistību ar gēnu aktivitātes regulēšanu, ģenētiskajām variācijām un to ietekmi uz lauksaimniecības dzīvnieku produktīvo pazīmju kā arī ģenētisko saslimšanu iedzimšanu, izprot molekulāro marķieru pielietojumu biotehnoloģijā un selekcijā (izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens);
prasmes izskaidrot iedzimtības un mainības mehānismus, atrast un analizēt informāciju par dzīvnieku iedzimstošo pazīmju, tai skaitā ģenētisko saslimšanu atbildīgajiem gēniem, to izraisītajām mutācijām un to nozīmi dzīvnieku selekcijā. Prasme izprast, interpretēt un prezentēt informāciju no zinātniskām publikācijām (izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, pastāvīgi izstrādātas 2 prezentācijas, sekmīgi nokārtots eksāmens);
kompetence vērtēt lauksaimniecības dzīvnieku selekcijā lietotās biotehnoloģijas un molekulārās ģenētikas metodes, izprast genoma selekcijas principus lopkopībā kā arī analizēt zinātniskās literatūras avotus un diskutēt par šo tēmu. (izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, pastāvīgi izstrādātas 2 prezentācijas, sekmīgi nokārtots eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģenētikas un selekcijas pamatjēdzieni, zinātniskā un praktiskā nozīme. Ģenētikas attīstība un jaunākie sasniegumu. 3 h L
2. Mendeļa iedzimtības likumi. Mono – di - un trihibrīdā krustošana. 3 h praktiskie darbi
3. Nealēlisko gēnu mijiedarbība. Epistāze, aditīvā polimērija, plejatropija un gēnu ekspresivitāte. Ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšana. 3 h praktiskie darbi
4. Iedzimtības molekulārie pamati. Gēnu ekspresija, tās regulācija. Ģenētiskais kods. Organismu iedzimstošā un neiedzimstošā mainība. 3 h L
5. Mutācijas, to nozīme dzīvnieku pazīmju variāciju daudzveidībā, lauksaimniecības dzīvnieku iedzimto anomāliju un slimību izraisīšanā. 3 h L
6. Seminārs: lauksaimniecības dzīvnieku produktīvo pazīmju noteicošo gēnu polimorfisms. 3 h
7. Mūsdienu metodes un aparatūra nukleotīdu secības noteikšanā lauksaimniecības dzīvnieku genoma struktūras analīzē. 3 h L
8. DNS izdalīšana laboratorijas apstākļos. DNS sekvencēšana un rezultātu analīze. 6 h praktiskie darbi
9. Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās kontrole. Genotipisko un fenotipisko marķieru pielietošana selekcijā. 3 h L + 3 praktiskie darbi
10. Mākslīgās apsēklošanas un embriju transplantācijas lietojums dzīvnieku selekcijā. 3 h L
11. Genoma selekcijas pamatprincipi, to izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku funkcionālo pazīmju selekcijā. 3 h L
12. Lauksaimniecības dzīvnieku apdraudētās populācijas Latvijā. To saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte. 3 h L + 3 h praktiskie darbi
13. Seminārs: biotehnoloģijas metožu izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku selekcijā. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ieteicams, praktisko darbu apmeklējums obligāts. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Aktīva līdzdalība semināros, divu prezentāciju sagatavošana, rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem, divu prezentāciju sagatavošana un publiska aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju, kuras vērtējumu veido divu prezentāciju vērtējums (25%+25%) un rakstiskā eksāmena vērtējums (50%).

Obligātā literatūra

1. Pierce B.A. Genetics: A Conceptual Approach. 1st ed. W. H. Freeman&Company, 2003. 736 p.
2. Molecular and Quantitative Animal Genetics. H. Khatib (ed.). Wiley-Blackwell, 2015. 336 p.. ISBN 978-1-118-67740-7 [LF, Dzīvnieku zinātņu institūts, 1 eks.]
3. Arhieving sustainable production of milk. Volume 1. Milk composition, genetics and breedin. Edited by Dr. N. Van Belzen. Published bu Burleigh Dodds Science Publishing Limited, 2017. 339 p. ISBN 978-1-78676-044-9.
4. Bourdon R.M. Understanding Animal Breeding. Pearson: New International Edition. USA: Pearson education limited, 2014. 513 p.

Papildliteratūra

1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. – Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.
2. Molecular Biology of Gene. Watson J. D., et al. USA: Pearson Education, 2004. 732 p.
3. Griffiths A.J.F., et al. Modern Genetic analysis. New York: W.H. Freeman and Compay, 2000. 675. p. .
4. Garkāvijs F. Ģenētika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 279 lpp.
5. Nicholas F. W. Introduction to Veterinary Genetics. UK: Oxford University Press, 1996. 317 p.
6. Weaver R. F., Hedrick P.W. Basic Genetics. USA, WCB, 1995. 498
7. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва: Koлoc, 2006. 448 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388.
2. NCBI datu bāze: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
3. OMIA dzīvnieku iedzimstošo pazīmju un slimību datu bāze (Online Mendelian Inheritance in Animals OMIA): https://omia.org/home/
4. UCSC Genomu pārlūks: https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway?hgsid=709090663_kOCocDwV9pCs9zyWrVUbQ1wEd5Ax
5. Clustal Omega DNS/aminoskābju sekvenču salīdzināšanas programma: https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
6. Genetics: http://www.genetics.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", specializācija “Lopkopība”