Kursa kods LauZ5158

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīties ar lauksaimniecības mašīnu vēsturiskā attīstību, augsnes apstrādes mašīnu darba teorijas pamatiem, transportieru un ventilatoru teorija un aprēķiniem, graudaugu novākšanas un pirmapstrādes mašīnu teorijas un aprēķina pamatiem, rast priekšstatu par mašīnu izmēģināšanu, tehnikas atbilstības novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - spēj izskaidrot lauksaimniecības tehnikas darbības teorētiskos pamatus. Patstāvīgais darbs.
2. Prasmes - spēj konstruēt spēkratu un mašīnu darbīgās daļas un novērtēt to darbības atteikumus, balstoties uz zināšanām par to darbības teorētiskajiem pamatprincipiem. Patstāvīgais darbs.

3. Kompetences - spēj analītiski un eksperimentāli noteikt lauksaimniecības mašīnu un spēkratu konstruktīvos parametrus. Patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības tehnikas vēsturiskā attīstība – 2h.
2. Augsnes apstrādes mašīnu teorētiskie pamati – 2h.
3. Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins – 2h.
4. Arkla vērstuves projektēšana – 2h.
5. Mehānisko transportieru aprēķins – 2h.
6. Ventilatora aprēķins – 2h.
7. Stiebraugu griezējaparātu aprēķins – 2h.
8. Svārstošās plaknes darba analīze – 2h.
9. Pneimatisko transportieru aprēķins – 2h.
10. Mašīnu izmēģināšana – 2h.
11. Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – 2h.
12. Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – 2h.
13. Spēkratu motora izvēle pēc jaudas bilances - 2h.
14. Pārnesumu kārbas parametru izvēle un aprēķins – 2h.
15. Spēkratu stūres iekārtas parametri, riteņu nostādījuma leņķi – 2h.

16. Spēkratu stabilitāte un noturība, to aprēķins – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Trīs sekmīgi novērtēti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās patstāvīgajiem darbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu izpildes vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par patstāvīgajiem darbiem, ja katrs darbs izpildīts vismaz par 75% no uzdotā uzdevuma.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto patstāvīgo darbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
2. Engineering Principles of Agricultural Machines [tiešsaiste]. A. K. Srivastava, C. E. Goering, R. P. Rohrbach, D. R. Buckmaster. 2nd ed. Michigan: ASABE, 2006. 631 p. Pieejams: https://tripleis.org/wp-content/uploads/2019/11/epdf.pub_engineering-principles-of-agricultural-machines.pdf
3. D.W. Smith, B.G. Sims, D.H. O'Neill. Testing and evaluation of agricultural machinery and equipment: Principles and practices. FAO Agricultural Services Bulletin Nr. 110. Rome: FAO, 1994. 288 p. Pieejams: http://www.fao.org/3/t1841e/t1841e.pdf

4. Трубилин Е.И. и др. Сельскохозяйственные машины. (Конструкция, теория и расчет). Часть 1. Учебное пособие. 2-е издание, перераб. и дополн. — Краснодар: КГАУ, 2008. — 200 с.

Papildliteratūra

1. Pommers J., Liberts G. Automobiļa teorija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 244 lpp.
2. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3. Plant production engineering [tiešsaiste]. Bill A. Stout: American Society of Agricultural Engineers, 1999. 660 p. [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: http://www.cigr.org/documents/CIGRHandbookVol3.pdf

3. Капустин В.П., Глазков Ю.Е. Сборник инженерных задач и тестовых заданий по расчету параметров сельскохозяйственных машин. [tiešsaiste]. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 80 с. [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/kapustin.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik: Agricultural Engineering. ISSN 0023-8082. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu.
2. Journal of Agricultural Engineering. eISSN 2239-6268. Pieejams: http://www.agroengineering.org/index.php/jae.

3. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. ISSN 1682-1130. Pieejams: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Mašīnu projektēšana un ražošana".