Kursa kods VidE5153

Kredītpunkti 3

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ5139, Maģistra darbs II

LauZ5152, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: spēt radoši un zinātniski sadarboties ar darba vadītāju apkopojot pētniecības materiālus maģistra darbam jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Studiju kursa ietvaros sagatavo atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem, kā arī sagatavot publikāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
2. Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.

3. Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba temats. Spēj sagatavot atskaiti un prezentāciju par veiktajiem pētījumiem – prezentācija. Spēj sagatavot publikāciju maģistrantu zinātniskai konferencei - sagatavota publikācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba pētniecības datu apstrāde.
2. Eksperimentu rezultātu matemātiskā apstrāde.
3. Eksperimentu kļūdu vērtējums.
4. Eksperimentu rezultāti.
5. Eksperimentu rezultātu primārā analīze.

6. Publikācijas sagatavošana “TF studentu un maģistrantu zinātniskai konferencei” vai pielīdzinātai konferencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Par paveikto darbu students atskaitās paplašinātā institūta sēdē, prezentējot semestrī paveikto. Jāiesniedz sagatavota zinātniskā publikācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Eksperimentu veikšana un rezultātu apstrāde.
Publikācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites nokārtošanai nepieciešama sekmīga uzstāšanās paplašinātajā institūta sēdē, sagatavota zinātniskā publikācija..

Obligātā literatūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Dukulis I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste] Jelgava, 2017. [skatīts 09.09.2019.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_magistra_d_2017_0.pdf
2. Kothari C.R. (2012) Research Methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers, 418 p.

3. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

Papildliteratūra

1. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

2. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Piezīmes

Obl.: TF Inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās studijās.